Klimaklok kommune skal bidra til et bedre Bærum, til å nå nasjonale mål og til å hindre omfattende global oppvarming. Gjennomføring av Klimastrategi 2030 skal redusere vårt klimafotavtrykk, gi bedre folkehelse og mer kortreist liv med lavere transportbehov. Samarbeid med innbyggere og næringsliv, med vekt på involvering, innovasjon og initiativ, er hovedgrepet i strategien.

Strategien legger i hovedsak opp til positive virkemidler, men også virkemidler og tiltak som regulerer atferd der det er nødvendig.

Utviklingsprogrammet Klimaklok kommune ble vedtatt av Kommunestyret i Bærum våren 2016. Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur oppnevnte et eget klimapanel for å gi uavhengige råd om målsettinger og tiltak. Panelets rapport har vært en del av grunnlaget for arbeidet med strategien. Klimastrategien med handlingsplan ble vedtatt i Kommunestyret 28.2.18. 

Innbyggere, næringsliv og egen organisasjon er involvert i strategiarbeidet, slik klimapanelet anbefalte. Handlingsplanen omfatter flere tiltak hentet fra klimapanelets rapport, og enkelte steder har rådene bidratt til å utvikle nye løsninger. En oversikt over hvordan rådmannen har vurdert og fulgt opp klimapanelets råd finnes som vedlegg til strategien.

Klimastrategi 2030 med tilhørende handlingsplan har tre hovedtemaer; mobilitet, bygg og ressursbruk. Tiltakene skal bidra til å redusere de direkte klimautslippene i Bærum. Ambisjonsnivå og valg av virkemidler vil bli gjennomgått i 2018 og strategien vil bli revidert i 2019. Strategien vil bli fulgt opp i handlingsprogrammet (kommunens budsjett) og
resultater blir rapportert i kommunens årsrapport.

Klimastrategi 2030 erstatter Energi og klimaplan 2013-2017 for Bærum kommune. 

Klimastrategiens hovedfokus er mål og tiltak for reduksjon av klimagassutslipp slik at vi som samfunn kan bidra til å hindre omfattende global oppvarming. Kommunen arbeider parallelt med strategier for å møte konsekvenser av klimaendringer. Som kommune vil vi stå overfor store utfordringene knyttet til ett villere, varmere og våtere klima. Dette er mye knyttet til å håndtere mer konsentrert og omfattende nedbør(skybrudd) med de følger dette har for blant annet overvannshåndtering, flom, ras , kvalitet på drikkevann og badevann og trusler mot artsmangfold. Denne innsatsen inngår ikke klimastrategien, men er den del av det samlede miljøarbeidet i Bærum. 

Arbeidet med Klimaklok kommune støtter opp om Norges forpliktelser i Parisavtalen fra 2015 og EUs målsetting om 40 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2030. Bærum med sin kompetanse og ressurser er godt rustet til å bli en ledende klimakommune i Norge.