Trygg-satsing: Styrket innsats mot mobbing og for et trygt og inkluderende psykososialt læringsmiljø.

Forslaget om satsing skal bidra til å legge et godt grunnlag for læring, en trygg hverdag og en god utvikling for den enkelte elev.

Det enkelte barns rett til et trygt psykososialt skolemiljø betyr at det ikke er akseptabelt med krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering av elever. I tillegg skal alle elever og foresatte oppleve at de blir hørt og tatt på alvor. Det innebærer at skolen skal ha et systematisk forebyggende arbeid samt reagere umiddelbart når det avdekkes hendelser.

Blant tiltakene i Trygg-satsingen er

Miljølærerressurs ved alle barneskolene.

Alle barneskolene i bærum blir styrket med en dedikert miljølærerressurs tilsvarende kvart stilling. Dette utgjør tilsammen 5,75 årsverk for alle skolene.

Dette tiltaket skal sikre lokal kompetanseøkning og ytterligere styrke den enkelte skoles forebyggende arbeid og deltakelse i saker hvor det meldes bekymring.

Spesialrådgivere

Kommunen etablerer et rådgiverteam med eksisterende, samt ny, spesialrådgiver-funksjon med spesielt ansvar for barn og unges oppvekst- og læringsmiljø. Stillingene har også en tillagt ombudsfunksjon som kan bistå elever, foreldre og lærere som opplever behov for ekstern bistand i spesielt vanskelige saker.

Trygg-kontakten i Bærum

Kommunen har opprettet en tryggkontakt, som både elever og foreldre kan ta kontakt med dersom de vil snakke med noen om oppvekstmiljø, vennskap og inkludering – enten det gjelder skolen, fritiden eller på skoleveien. Tryggkontakten har telefonnummer 470 19 521 eller e-post trygg@baerum.kommune.no

Styrking av skolehelsetjenesten

For å følge opp fysisk og psykososial utvikling, samt fange opp barn i risiko så tidlig som mulig, styrkes også skolehelsetjenesten i barneskolen. Målet er at helsesykepleier skal være mer tilgjengelig i en kjernetid hver dag som avtales med skolen på bakgrunn av behov. Tilgjengeligheten økes fra tre til fem dager. I tillegg vil noen skoler prioriteres utfra høyt elevtall og psykososiale utfordringer.

Psykologisk førstehjelp utvides

I tillegg innføres psykologisk førstehjelp på 2. trinn. Satsningen rådmannen foreslår er en del av tidlig innsats og må sees sammen med styrkingen skole gjør med miljølærer på barnetrinnet.  

Samlet koster tiltakene 8,6 mill kroner.