Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur har det politiske ansvaret for programområdene: Kultur og fritid, Kirke og andre religiøse formål, Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø, Brann- og ulykkesvern, Samferdsel, Renovasjon og avfall, Vann og avløp, Transport og Prosjekttjenester.

Bærum kommune skal ha en langsiktig, bærekraftig utbyggingsstrategi hvor urbane og blågrønne kvaliteter skal sikre kommunen gode og varierte boligtilbud og nærmiljøer. Veksten skal skje ved fortetting rundt sentrale kollektivknutepunkter. Kommunen skal tilrettelegge for aktivitet, frivillighet og samarbeid med organisasjoner, privat næringsliv og enkeltpersoner. Drift av kulturscener, bibliotek og idrettsanlegg er grunnpilarene innen kommunens kulturtilbud. Kommunen har ansvar for finansiering av Bærum kirkelige fellesråd, utbetaling av tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn og drift av kommunens gravplasser og krematorium.

Tekniske tjenester er miljøtjenester med en miljøvennlig bilpark, klimavennlige renovasjonsløsninger samt teknologiske og fremtidsrettede løsninger som reduserer energiforbruket fra kommunale anlegg. I tillegg har tjenesteområdet ansvar for å forebygge utslipp til vassdrag, åpne lukkede vassdrag og veibelysning med mer. En klimaklok kommune vil også tilrettelegge for mer bruk av kollektivreiser, gange og bruk av sykkel.

Natur-, landbruks- og kulturminneverdiene skal forvaltes slik at dagens og kommende bæringer kan leve i en kommune rik på opplevelser.

Kommuneplanen beskriver hovedgrep og delmål for å møte kommunens hovedmål og utfordringer innenfor sektoren miljø, kultur og idrett (MIK). Sektorens tjenester skal bidra til at delmålene blir innfridd. For utdyping henvises det til Kommuneplanens samfunnsdel og fjorårets handlingsprogram.

Figuren under viser fordeling av brutto driftsutgifter på programområdene innen Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur: Kultur og fritid, Fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø og Vann og avløp har de største andelene av brutto driftsutgifter, med henholdsvis 23,3 prosent, 17,7 prosent og 17,8 prosent.

Figur 6.1: Brutto driftsutgifter 2019 for programområdene innen miljø, idrett og kultur (tall i mill. kroner)

Figur 6.1: Brutto driftsutgifter 2019 for programområdene innen miljø, idrett og kultur (tall i mill. kroner)

6.1 Bærum 2024 – Omstilling, prioritering og gjennomføring

Tjenesteutviklingen innen miljø, idrett og kultur skal utforske handlingsrommet og tilpasse organisasjonen til nye rammebetingelser faglig, økonomisk og organisatorisk. Vi skal fornye og forbedre våre tjenester slik at innbyggere og næringsliv opplever økt kvalitet, effektivitet og tilgjengelighet til tjenestene. For utdyping henvises det til Plan for omstilling av virksomheten med kvalitet og bærekraft (Omstilling 2024) og fjorårets handlingsprogram.

6.2 Plan, miljø og kultur

Plan, miljø og kultur dekker programområdene Kultur og fritid, Kirke og andre religiøse formål, samt Plan- og bygningstjenesten. Kultur og fritid omfatter Kultursjef, Kultur og samarbeid, Bærum bibliotek og Bærum Kulturhus, som sammen bidrar til et rikt og mangfoldig kunst- og kulturliv i kommunen. Innenfor Kirke og andre religiøse formål er ansvaret å administrere kommunens forpliktelser overfor Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Plan- og bygningstjenesten skal sikre en god og ønsket samfunnsutvikling gjennom overordnet areal-, miljø- og transportplanlegging, by- og stedsutvikling og plan- og byggesaksbehandling. Videre ivaretas tjenester innen geodata og kartforvaltning, oppmåling, deling og seksjonering, samt byggetilsyn, ulovlighetsoppfølging og klagesaksbehandling etter plan- og bygningsloven og forvaltningsloven. Plan- og bygningstjenesten gir generell veiledning i saker innenfor sitt ansvarsområde.

Nøkkeltall for Plan, miljø og kultur

Hvor vi bygger og hvordan vi bygger er avgjørende for om kommunen når sine klimamål. For Plan, miljø og kultur vektlegges derfor utviklingen av følgende nøkkeltall:

Tabell 6.1: Langsiktige nøkkeltall for Plan, miljø og kultur

Tabell 6.1: Langsiktige nøkkeltall for Plan, miljø og kultur
Forklaring til tabellen: Kolonnen Mål 2019–2028 viser hvilken utviklingstrend Bærum kommune ønsker for nøkkeltallene. Kolonnene 2014–2019 viser den faktiske verdien av nøkkeltallene. Snitt siste 3 år i forhold til 2014 viser gjennomsnittet av de siste 3 årene sammenlignet med utgangsåret og om indikatoren har utviklet seg i ønsket retning i perioden.

6.2.1 Handle nå – viktige innsatser i handlingsprogramperioden

Samfunnsutvikling

Kommuneplanens arealdel skal revideres, og denne er et hovedverktøy for å sikre en helhetlig og klimaklok arealutvikling. Gjeldende kommuneplan prioriterer fortetting i utpekte områder, i knutepunkter og langs banetraséer, i tråd med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (des. 2015). 

Arbeidet med arkitekturstrategi for Bærum pågår og skal bidra til å sikre kvalitet i uterom, bygg og anlegg, samtidig som ny arkitektur skal dekke samfunnets behov. Nye utbygginger må gi positive bidrag til omgivelsene og fellesskapet. Det skal også igangsettes et planarbeid for småhusområdene, som vil bli et strategisk styringsverktøy for å ivareta områdenes kvaliteter og egenart i bebyggelse, landskap og biologisk mangfold.

Bærum kommune er partner i FutureBuilt; et forbildeprogram for klimanøytral byutvikling og arkitektur med høy kvalitet, som er en læringsarena for utbyggere, arkitekter, entreprenører, rådgivere, kommuner og brukere. FutureBuilt deltar i planarbeid på Fornebu og i Sandvika.

Vedtatt masseforvaltningsplan følges opp (Kommunestyresak 005/18, møte 31.01.2018). Store masseoverskudd fra samferdselsprosjekter gir en historisk mulighet til å skape nye attraktive fellesarealer, byrom og forbindelser lokalt. Planen tar høyde for å redusere klimautslipp og annen miljøbelastning av massetransport. Det arbeides videre med en ressursbank for å forvalte, gjenvinne og gjenbruke masser fra store vei- og baneanlegg og økt ombruk av byggemateriale (Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur, sak 37/19, møte 19.05.2019).

Ny bibliotekmelding er under arbeid, og vil peke ut retning for fremtidens bibliotek. Meldingen skal belyse Bærum biblioteks utviklingsmuligheter og rolle som aktiv formidler av litteratur, kunnskap og kultur og som sentralmøteplass i by- og stedsutvikling. Videre vil meldingen belyse nye utviklingsmuligheter og tjenester innenfor digitalisering og samarbeid med flere ulike aktører. I tillegg vil meldingen vurdere og prioritere bibliotekets tjenester i forhold til formålseffektivitet og kostnadseffektivitet i tråd med føringene i Omstilling 2024.

Plan for gatekunst fremmes høsten 2020. Planen presenterer et kunnskapsgrunnlag og en tiltaksvurdering for hvordan det kan tilrettelegges for gatekunst i Bærum kommune, samt mulige områder i Sandvika spesielt og i Bærum generelt. Prosjektene har til hensikt å styrke lokale nettverk av utøvere og fremme internasjonalt samarbeid.

Sandvika

Sandvika skal videreutvikles som region- og kommunesenter. I Sandvika nord planlegges det for nytt administrasjonsbygg for Viken fylkeskommune, hvor også bussterminalen og jernbanestasjonen skal sikres utvikling. Sandvika øst skal utbygges i henhold til vedtatt plan (2017) og tilføre Sandvika boliger, næring og byliv. Brambanikvartalet er et viktig kulturkvartal som kan videreutvikles i 2021 til å bli en viktig destinasjon i byen. I pågående arbeid med en plan for gater og byrom er bylivet i fokus. Planene for Hamang og Industriveien bearbeides med tanke på optimalisering og reduserte kostnader. Samtidig må det avklares hvordan kultur kan bidra inn i utviklingen av områdene.

Arbeidet med detaljplanlegging av E18 Ramstadsletta─Slependen skal igangsettes, og et viktig tema er etterbruk av E18-traséen langs Lakseberget og muligheten til å videreutvikle Høvik og sjøfronten i Sandvika. Planarbeidet videreføres i 2021.

Fornebu

Det er igangsatt arbeid med felles-/områdeplaner for alle de tre områdene på Fornebu; Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu Sør. Norges håndballforbund har foreslått å utvikle et nasjonalt håndballsenter med flerbrukshall og lignende i Telenor Arena ved Fornebuporten. Dette vil bli nærmere avklart i 2021. Ved Flytårnet planlegger kommunen ungdomsskole og idretts- og kulturtilbud, i tillegg til å ta vare på og utvikle den historiske bygningsmassen med vekt på bl.a. kultur og urban rekreasjon. Det er ønskelig å tilrettelegge for en videregående skole ved Flytårnet i samarbeid med Viken fylkeskommune. Realisering av Fornebubanen starter i 2021 og vil generere betydelige masser. Kommunen har utarbeidet et planforslag om en friluftsøy nord for Fornebu, som vil medføre kortreist bruk av massene. En friluftsøy kan bli et attraktivt rekreasjons- og badeområde for befolkningen på Fornebu, i tillegg til at det kan avlaste viktige naturområder sør på halvøya. Planarbeidet videreføres i 2021.

Fornebupiloten frivillighetssentral er relokalisert i nye lokaler på Fornebu S. Plasseringen er optimal med tanke på å videreutvikle Fornebupiloten både som frivillighetssentral og som en ByLab for informasjon og innbyggermedvirkning i pågående planprosesser på Fornebu.

6.2.2 Strategier for å redusere omfanget av planlagte investeringer

Planlegging og utbygging skal imøtekomme behov som følger av samfunnsutviklingen generelt og utvikling av gode lokalsamfunn spesielt. En viktig del av dette handler om forhold knyttet til samtidens idealer for by- og stedsutvikling. For å redusere kostnadene ved investeringer er det flere tiltak som kan være aktuelle:

 • Kommunale krav og normer til sosial- og teknisk infrastruktur. Ambisiøse normer kan være riktig isolert sett, men akkumulert bidrar mange og høye krav til økte investeringskostnader. Kommuneplanarbeidet er en egnet arena for å diskutere konsekvensen av de samlete kravene og hva som kan være godt nok, også med tanke på tomtekostnader.
 • Vektlegge løsninger som samler kommunale funksjoner og tilrettelegger for sambruk og flerbruk av arealer, for eksempel møterom, kantiner og parkeringsareal.
 • Vekt på mobilitet og nærhet til kollektivknutepunkt ved lokalisering av kommunale funksjoner kan bidra til å redusere kostnader til parkeringsareal.

6.2.3 Endringer drift

Tabellen under viser at lønnsutgifter og andre driftsutgifter er omtrent like store. Når det gjelder andre driftsutgifter utgjør tilskudd til kulturformål, tilskudd til frivilligsentraler og tilskudd til kirke og andre trossamfunn den største andelen (65 prosent).

Overføringer fra staten gjelder mva.-kompensasjon, sykelønnsrefusjon, samt tilskudd fra eksterne til både plansaker og kultur. Andre driftsinntekter består hovedsakelig av billettinntekter hos Bærum Kulturhus, samt gebyrer i byggesaker, reguleringssaker og oppmålingssaker.

Tabell 6.2: Netto driftsbudsjett for Plan, miljø og kultur

Tabell 6.2: Netto driftsbudsjett for Plan, miljø og kultur
Andre driftsutgifter er inkludert mva. og overføringer fra staten er inkludert mva.-kompensasjon

6.2.3.1 Merbehov

Tabell 6.3: Mer-/mindrebehov Plan, miljø og kultur

Tabell 6.3: Mer-/mindrebehov Plan, miljø og kultur
1 Budsjettrammen viser totalen av alle budsjettrammene som blir påvirket av behovene i kategorien.

Tjenesteutvikling/tilpasning – nr. 1 og 2

Byutvikling – Spesialbistand

Det er behov for forutsigbarhet i store byutviklings- og planoppgaver som krever spesialbistand. For å kunnejobbe parallelt med større planer og byutviklingsprosjekter er det behov for bistand fra ekstern kompetanse i utvalgte planer. I strategisk viktige byutviklingsområder er det viktig at kommunen selv styrer den overordnede planleggingen, herunder bruken av eksterne rådgivere. Tiltaket foreslås løst ved omdisponering av 1,5 millioner kroner fra investeringsmidler for By- og stedsutvikling.

Styrking av Bærum Kulturhus

Behovet på 0,5 mill. skyldes hovedsakelig:

 • Dagens ramme hos Bærum Kulturhus møter ikke reell kostnadsutvikling for honorarer, som blant annet skyldes høy eurokurs
 • Digitale ekstrakostnader i forbindelse med ny nettside
 • Økte personellkostnader knyttet til sikkerhet og beredskap

Frivillighetskonferanse og -råd

Kommunen skal gjennomføre et frivillighetsløft frem mot 2022. Det skal etableres et frivillighetsråd som i samarbeid med kommunen skal arrangere en årlig frivillighetskonferanse og utarbeide utkast til en policy for frivillighet i bærumssamfunnet. Denne innsatsen skal være med å gi ny giv for frivilligheten, styrke etablert samarbeid og utvikle nye arenaer. Utgiftsbehovet er på 0,2 mill.Annet – nr. 3 Vedlikehold av uteskulpturer i Sandvika. Flere av uteskulpturene i Sandvika har skader og behov for vedlikehold. Det vises til tilstandsrapport fra 2020.Det er ønskelig å starte arbeidet med å sette skulpturene i stand våren 2021, med ferdigstillelse i 2022. Det er beregnet at dette til sammen vil koste 3 mill.

6.2.3.2 Kostnadsreduserende tiltak

Tabell 6.4: Kostnadsreduserende tiltak Plan, miljø og kultur

Tabell 6.4: Kostnadsreduserende tiltak Plan, miljø og kultur
1Budsjettrammen viser totalen av alle budsjettrammene som blir påvirket av tiltakene i kategorien

Tjenesteutvikling/tilpasning – nr. 4, 5 og 6

Redusere omfanget av avisannonser Annonsering for høringer, vedtak, informasjons- og medvirkningsmøter i plansaker baseres i større grad på kortere avisannonser med henvisning til fyldigere omtale på nettsider. Økt salg av geodatatjenester. Med utgangspunkt i kommunens karttjenester er det mulig å utvikle kommersielle geodataprodukter og analyser(GIS) som kan gi økte inntekter fra 2022. Det legges opp til en gradvis overgang til økt selvfinansiering av tjenestene. En nærmere utredning vil belyse finansiering med tanke på kommunale brukere. Øke bidrag og medvirkning fra næringslivet og det offentlige. Det skal søkes samarbeid med næringslivet om aktuelle og attraktive kulturarrangementer i Sandvika og andre steder slik at kommunens økonomiske ansvar reduseres. Arbeidet med å søke eksterne tilskudd fra fylke og stat skal også intensiveres. Økt ekstern finansiering forventes å bidra til finansieringen av både plan- og kulturprosjekter.

Inntekter hos Kultur og fritid fra arrangementsbistand. Det vurderes ulike muligheter for å øke inntektene hos Kultur og fritid ved arrangementsbistand, herunder prising av utlån av utstyr til andre enn frivillige (service-/utleieavgift, andel av leieinntekter, gebyr for bistandprofesjonelle aktører). Redusere tilskudd til trossamfunn Bærum kommune gir høyere tilskudd til kirke og trossamfunn enn de fleste sammenlignbare kommuner(KOSTRA, 2019). Den norske kirke får årlig et tredelt beløp overført fra Bærum kommune. Det er tilskudd til kirkelig administrasjon, vedlikehold av kirkebygg, samt øremerkede midler til barn- og ungdomsarbeid. I tråd med innsparingskravene til kommunens øvrige tjenester foreslås også en tilpasning av det årlige tilskuddet til Den norske kirke med en nedtrapping i perioden. Tilskuddet til Den norske kirke deles på antall medlemmer i kirken, som dermed gir grunnlaget for tilskuddet til andre trossamfunn basert på deres medlemstall. Tilskuddet til andre tros- og livssynssamfunn utgjør ca. 21 prosent av tilskuddet til Den norske kirke. Som en konsekvens av forslaget om reduksjon til Den norske kirke, blir det følgelig også reduksjon i tilskuddet til andre trossamfunn.

Effektivisering, inkludert digitalisering – nr. 7 og 8

I tråd med Omstilling 2024 skal alle kommunens virksomheter gjennomgås med sikte på organisatoriske tilpasninger av virksomheten for å øke gjennomføringskraft og innsparingspotensial. Det forslås følgende tiltak for Plan, miljø og kultur: Effektivisere overlappende og/eller parallelle tjenester, selvkostpotensial og bedre samling av kompetanser, med en antatt årlig innsparing på 1,4 mill. som følge av tiltaket.

Gjennomføre basisanalyser av alle tjenestesteder og analyser av omstillingspotensial

Analysene vil tidligst kunne bidra til økonomisk innsparing fra 2022, med en effekt på cirka 1 mill.

Økt selvbetjening i nytt og samlet kundesenter i ny Kommunegård

Effekten fra 2022 er beregnet til 0,7 mill.

Bruke Prosjektportalen for oppgave- og ressursstyring, rapportering og avvikshåndtering

Forventes å gi en årlig gevinst på 0,1 mill. Etablere et digitalt/automatisk porteføljesystem for saker som ikke defineres som prosjekter

Småhusplan – oppdatert planverk gir mer effektiv plan- og byggesaksbehandling

Tiltaket kan gi en innsparing fra 2022 på 0,1 mill., men forutsetter vedtak av nye kommuneplanbestemmelser, eventuelt annet forvaltningsgrunnlag.

Redusere tilbudet av aviser i papirformat, samt film, musikk og lydbøker i fysiske formater ved Bærum bibliotek

Biblioteket tilbyr et bredt utvalg av aviser og tidsskrifter gjennom digitale kanaler. I løpet av det siste året er tilbudet av digitale medier blitt forsterket og omfatter nå også film og digitale lydbøker. På bakgrunn av dette tilbudet planlegges en reduksjon i innkjøp av tilsvarende medier i fysiske formater.

Mer åpent bibliotek – redusere bemannet åpningstid hos Bærum bibliotek

Mer åpent bibliotek er et tilbud der publikum får tilgang til biblioteket utover ordinære åpningstider. Biblioteket vil da være selvbetjent. Prosjektet startet prøvedriften primo 2020. Oppstart av ordinær drift er utsatt på grunn av covid-19 pandemien. Når tilbudet har vært i drift en stund og det er etablert et erfaringsgrunnlag og tilstrekkelig statistikkmateriale, kan det være aktuelt å tilpasse den bemannede åpningstiden. En innsparing vil kunne forventes fra og med 2023.

Felles IT-fagsystem for folke- og skolebiblioteket

Ett felles IT-fagsystem for folke- og skolebibliotek gir lavere lisenskostnader. Effekten hentes ut hos både Skole og Kultur. Prosjektet har passert BP1 primo 2020. Oppstart drift kan forventes i 2022.

Ressurser og kompetanse – nr. 9

Holde vakanser Ubesatte stillinger vil bli vurdert hos alle tjenestene i forhold til behovet for nyansettelser. Tiltaket vil medføre samlet innsparing med 0,5 mill.

6.2.3.3 Gebyr- og prisendringer

Gebyrer for bygge-, plan-, dele- og seksjoneringssaker og gebyrer for oppmålingstjenester, seksjoneringssaker og salg av kartdata, fremgår av kommunens gebyrregulativ.

Gebyr skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. Minstegebyret angis med bokstaven M. For behandling av søknader og saksforhold som ikke er spesielt nevnt i dette reglementet, betales M. Gebyret skal ikke settes lavere enn M. Normal sats foreslås økt til 3 200 kroner. Tidligere lav sats utgår.

Kommunedirektøren foreslår følgende endringer i gebyrregulativet for 2021:

Tabell 6.5: Endringer i gebyrer

Tabell 6.5: Endringer i gebyrer

Gebyrendringer Byggesak Følgende atten paragrafer er foreslått endret: §§1, 3-1, 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28.

De foreslåtte endringene er primært motivert av et ønske om å oppdatere og rydde i dagens gebyrregulativ, både tekstlig og innholdsmessig.

Endringene er også foreslått for å tilpasse gebyrregulativet til varekoding for lettere å kunne analysere gebyrinntektene og for å kunne gi en mer spesifisert faktura til tiltakshaver.

Noen rabattordninger er tatt ut, dels fordi de kun har fått anvendelse i få tilfeller, og dels fordi rabattordningene ikke har vist seg som effektive insentiver for å oppnå bedre og mer komplette byggesøknader.

Videre tilstreber de foreslåtte endringer gebyrsatser som går opp i hel M. Dette for å hindre manuell utregning av gebyrer som angis som prosent av andre gebyrsatser, eller som ulike glidende skalaer. Dette er ment å eliminere en kilde til feil ved utregning av byggesaksgebyrer. De foreslåtte endringene vil også lette fremtidig arbeid med utvikling av en gebyrkalkulator som skal automatisere beregningen av byggesaksgebyrer. Målet er at gebyrkalkulatoren skal kunne benyttes både av kommunens saksbehandlere og av bygningstjenestens brukere.

Plansaker § 9

Gebyrsatser – oppjustering av plangebyr

Både satsene for grunnareal og bruksareal foreslås oppjustert. Gebyrregulativet i kommunene Asker, Oslo, Bergen og Trondheim er sammenlignet. Det er naturlig å sammenligne Bærum mest med Asker kommune,som har mye til felles innen planfaglige problemstillinger. Asker ligger på et høyere nivå når det gjelder både grunnareal og bruksareal. Bærum bør ikke ligge lavere enn Asker. I og med at Bærum ligger tettere på Oslo og har større grad av by-/tettstedspreg, forventes det større kompleksitet i planene.

Erfaringer tilsier at det ofte er mer arbeid med planer med høy utnyttelse, og forslagsstillere synes det er mer rimelig og rettferdig å betale gebyr etter utnyttelse. Vektingen av bruksareal foreslås derfor økt sammenlignet med grunnareal. Planer med høyt bruksareal foreslås også økt mer enn planer med lavt bruksareal. I stedet for dagens utflating / reduserte økning etter jo høyere bruksareal en plan inneholder, bør kurven heller bli mer lineær. I tillegg foreslås trinnet fra 50 000–70 000 m² splittet i to.§ 38 Gebyr for saksbehandling etter eierseksjonsloven

Sletting av seksjoner

Det foreslås at gebyrsatsene for tinglysning og dokumentavgift til enhver tid følger kravet fra Tinglysing. På denne måten unngår kommunen å måtte oppdatere gebyrsatsen i etterkant når Tinglysing endrer sine satser for tinglysingsgebyr og dokumentavgift.

Prisendringer

Kulturanlegg

Bærum Kulturhus

I forslag til økt inntjening i Handlingsprogram 2021─2024 foreslås det å øke serviceavgiften hos Bærum Kulturhus med 5 kroner (på alle intervaller). Dette resulterer i et større prispåslag enn prisstigningen på 1,9 prosent. Serviceavgiften har ikke blitt justert siden den ble innført i 2016.  Serviceavgiften betales av publikum per kjøpte billett, og er publikums bidrag til drift av billettsystemet. Tanken aktivitetshus Medlemsavgiften hos Tanken aktivitetshus videreføres ikke, men blir i stedet en del av husleien til leietakere.

Møtelokaler

Bærum bibliotek

Det foreslås noen forsiktige løft i priser på utleie av lokaler og møterom på Bekkestua bibliotek og Sandvika bibliotek for hovedsakelig kommersielle aktører. Endringene medfører i disse tilfellene en økning i forhold til prisstigningen.

Purregebyrer Bærum bibliotek

Som følge av endring i inkassoloven høsten 2020, blir det ikke anledning til å kreve høyere purregebyr enn 35 kroner. Dette medfører redusert purregebyr for manglende innlevering av bøker for 2020 for Bærum bibliotek, da gebyret var 40 kroner. Purregebyrene øker for hvert varsel, til maksimum 105 kroner etter tredje og siste varsel. Deretter går saken til inkasso og erstatningskrav

6.3 Tekniske tjenester

Området Tekniske tjenester, eksklusiv gebyrfinansierte tjenester, omfatter tjenester innenfor syv ulike programområder; Kultur og fritid (Idrett og Bærumsbadene), Kirke og andre religiøse formål (Gravplassene), Fysisk planlegging, kulturminne, natur og miljø (Park, landbruk, natur og kulturvern), Brann- og ulykkesvern,
Samferdsel (Drift og vedlikehold av veier, Trafikksikkerhet og parkering), Transport og Prosjekttjenester. Ansvarlig
politisk utvalg er Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur. ekskl. gebyrfinansierte tjenester Området Tekniske tjenester, eksklusiv gebyrfinansierte tjenester, omfatter tjenester innenfor syv ulike programområder; Kultur og fritid (Idrett og Bærumsbadene), Kirke og andre religiøse formål (Gravplassene),Fysisk planlegging, kulturminne, natur og miljø (Park, landbruk, natur og kulturvern), Brann- og ulykkesvern, Samferdsel (Drift og vedlikehold av veier, Trafikksikkerhet og parkering), Transport og Prosjekttjenester. Ansvarlig politisk utvalg er Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur.

Tekniske tjenester, eksklusiv gebyrfinansierte tjenester, forvalter og drifter idrett, Bærumsbadene, gravplassene og natur-, landbruks- og kulturminneverdiene. Det er god drift på idrettsanlegg, og badene i Bærum er attraktive med godt besøk. Natur-, landbruks- og kulturminneverdiene skal forvaltes og driftes slik at dagens og kommende bæringer kan leve i en kommune rik på opplevelser.

I tillegg forvalter og drifter Tekniske tjenester parkering, trafikksikkerhet, fremkommelighet og det kommunale veinettet. Trafikksikkerheten i Bærum er god, men forutsetter kontinuerlig innsats for å nå visjonen om null drepte og hardt skadde.

Brann- og ulykkesvern skal sikre brannberedskap og forebygge branner og andre ulykker. Oppgavene ivaretas av Asker og Bærum brann og redning interkommunale selskap (ABBR).

Transport og prosjekttjenester er organisert under tekniske tjenester. Transport skal bidra med å løsekommunens transportbehov. Prosjektenheten skal utføre prosjekttjenester og forvalte kommunens ansvar som profesjonell byggherre ved gjennomføring av prosjekter innen anleggssektoren.

Nøkkeltall for Tekniske tjenester

For å måle effekten av omstillingstiltak innenfor aktuelle områder presenteres utvalgte måltall. Dette er tall for langsiktig utvikling som oppdateres årlig, og som kan revideres ut ifra endringer i langsiktige mål og strategier. For tekniske tjenester legger Kommunedirektøren spesielt vekt på utviklingen i følgende nøkkeltall:

Tabell 6.6. Langsiktige nøkkeltall for Tekniske tjenester

Tabell 6.6. Langsiktige nøkkeltall for Tekniske tjenester
Forklaring til tabellen: Kolonnen Mål 2019–2028 viser hvilken utviklingstrend Bærum kommune ønsker for nøkkeltallene. Kolonnene 2014–2019 viser den faktiske verdien av nøkkeltallene. Snitt siste 3 år i forhold til 2014 viser gjennomsnittet av de siste 3 årene sammenlignet med utgangsåret og om indikatoren har utviklet seg i ønsket retning i perioden.

6.3.1 Handle nå – viktige innsatser i handlingsprogramperioden

I arbeidet med å nå målene om å være en klimaklok kommune vil tekniske tjenester fortsette arbeidet med å utvikle og iverksette miljøvennlige løsninger. Tjenester utføres med en målsetting om å sikre en bærekraftig og fremtidsrettet arealforvaltning i tråd med kommunens arealstrategi og FNs bærekraftmål. Dette vil handle om tilrettelegging for bruk av sykkel, anskaffe flere klimanøytrale kjøretøy og videreutvikle bilpool for tjenestekjøring. Det vil også handle om å forebygge utslipp til vassdrag, teknologiske og fremtidsrettet veibelysning med mer. Arbeidet knyttet til klimaendringer er også viktig, spesielt håndtering av uønsket overvann. Det vil trolig bli våtere somre og mildere vintre, oftere intens nedbør, flommer og springflo.

Styrtnedbør og overvann-tiltak

Handlingsplan for overvann ble behandlet i kommunestyret 20. mai 2020, jamfør sak 042/20. Tiltakene i planen er prosjekter knyttet til overvanns- og klimautfordringer som følge av et villere og våtere klima. Utfordringene med overvann kan ikke løses av ett tjenestested i kommunen alene. I 2021 vil det blant annet jobbes med god sambruk av areal mellom flomvei og gang- og sykkelvei, og turvei Kirkeveien–Bekkeveien. Området har hatt utfordringer ved de siste kraftige nedbørshendelsene. Det er særlig viktig med et tett internt samarbeid i Tekniske tjenester for å nå målene i handlingsplanen.

Grønne busser

Grønne busser er et tilbud der barn blir hentet på skolen til aktivitet, og kjørt helt hjem når aktiviteten avsluttes. Fra september 2020 til juni 2021 vil det omfatte en utvidelse av pilotprosjektet på Nadderud i samarbeid med Ruter. Flere barn og foresatte skal få gleden av hente- og bringeordningen. Dette gir effekt i redusert privatbilkjøring, løser litt av tidsklemmen for foresatte og etablerer gode reisevaner for barn. Det er et mål å utvikle tiltaket i Bærum vest, og flere målgrupper skal innlemmes i ordningen.

Kjørestopp

Bærum kommune, i samarbeid med Transportøkonomisk Institutt (TØI) og teknologiselskapet SPOND, gjennomfører et fireårs forskningsprosjekt hvor foreldrekjøring av barn til fritidsaktiviteter, kjent som følgereiser,blir nærmere undersøkt for å redusere privat bilkjøring. Kommunen er prosjekteier, TØI er prosjektleder, og partene samarbeider med teknologiselskapet SPOND i gjennomføringen. 11 lokale idrettslag deltar. Prosjektet startet i september 2019.

Sykkelsatsing

I Handlingsplan for sykkel som ble behandlet i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur, sak 036/20, møte 4.6.2020,omtales sykkeltiltak. Eksempler er til jobben-aksjonen, vintersykkelaksjon, lys- og synlighetsaksjon, drift av sykkel og fotgjengertellere og tidlig feiing. Det er satt ut elsparkesykler i kommunen og sykkelhotellbokser på Østerås og Kolsås. Det arbeides med å tilrettelegge for vintersykling og øke standard på gang- og sykkelveier. Tidligere er dette området styrket for å sikre økt vintervedlikehold på gang- og sykkelveier, og styrkes ytterligere i dette handlingsprogrammet.

Miljøvennlig personbil park

Kommunen forsetter arbeidet med innfasing av elbiler også innenfor segmentet små og lette varebiler. Parallelt vil det være fokus på å skifte ut fossildrevne tyngre kjøretøy med miljøvennlige motorer i form av Euro 6-motorer,og klimanøytrale løsninger / biogass. Den teknologiske utviklingen som skjer med tanke på klimavennlige kjøretøy og maskiner, vil bli fulgt opp.

Parkeringsstrategi

Bærum kommune anbefaler i vedtatt Klimastrategi 2030 å utforme en parkeringsstrategi som bidrar til redusert klimagassutslipp, samtidig som målet om å fremme handel og byliv og sikre at god mobilitet for hele befolkningen ivaretas. Endrede parkeringsnormer må inn i parkeringsstrategien og gjenspeiles der. I henhold til vedtatt sykkelstrategi skal sykkelparkering inkluderes i en helhetlig parkeringsstrategi for kommunen. Kommunens p-automater er skiftet ut slik at elkjøretøy kan betale halv parkeringsavgift.

Oppdragshåndteringsverktøy til 110-sentralen

Asker og Bærum brann og redning (ABBR) vil i 2021 få økte kostnader knyttet til oppdragshåndteringsverktøyet norske 110-sentraler fikk sammen med nødnettutstyret. Oppdragshåndteringsverktøy er nødvendig for at 110-sentralene skal kunne motta og registrere henvendelser, respondere hensiktsmessig på disse og styre mannskaper og utstyr under oppdrag. De økte utgiftene vil bestå av kostnad til lisenser, utgifter til implementering og en årlig vedlikeholdsavgift. I tillegg kommer kostnader til oppfølging av avtalen med systemleverandøren. Kommunedirektøren vil komme nærmere tilbake til merkostnader dette innebærer i løpet av 2021.

Turveier

Samlebevilgningen turveier og innløsning, er midler som benyttes til innløsning av friområder, rehabilitering av turveier og opparbeidelse av nye turveier. Dette for å øke tilgjengeligheten og mobiliteten for gående og syklende og for å følge opp vedtatt arealbruk. Tur- og ridesti med oppgradering av en gammel trasé fra Nordhaug til Ankerveien er besluttet stoppet på grunn av naturverdier, vanskelige grunnforhold med mer. Midlene omdisponeres til å etablere belysning langs turveien fra Skytterdalen til Seljeholtet (ved Løkeberg skole).

Digitalisering av arbeidsoppgaver og verktøy

Tekniske tjenester ønsker å skape en mer helhetlig og forbedret dialog med innbyggerne i kommunen gjennom nye digitale løsninger. Det er ansatt en koordinator med et overordnet ansvar for å ivareta publikums henvendelsene. En viktig målsetting er å etablere en helhetlig og forbedret dialog med innbyggerne,samt å effektivisere samordningen internt. Det arbeides med en forbedret innbyggerdialog gjennom videreutvikling av gode digitale løsninger, slik som MinSide, Meld en feil og tilsvarende.6.3.2 Strategier for å redusere omfanget av planlagte investeringer. Langsiktig drift og investeringsplan for 2021─2040 (LDIP 2021–2040) viser at investeringsomfanget som foreslås,vil være svært krevende å gjennomføre. Det arbeides med å redusere investeringsbudsjettet på sikt. Redusert investeringsnivå vil innebære at det må vurderes tiltak som mer arealeffektive bygg, økt sambruk,endringer i tilretteleggingen for utbyggingsområder, en mer aktiv forvaltning av kommunens tilgjengelige eiendommer og bruk av alternative finansieringsformer, samt noe reduserte satsninger. En gjennomgang av områdets investeringer viser at satsning på rehabilitering, fysisk aktivitet (idrettsanlegg og turveier), mobilitet og på klima og miljø er viktige. Tjenestens strategier for å redusere omfanget av planlagte investeringer er at behov/ideer knyttet til nye prosjekter skal ligge fast, men at konseptvurderinger fram til sak for investeringsprosjektet(BP2) flyttes ut av handlingsprogramperioden 2021-2024 til et senere tidspunkt.

6.3.3 Endringer drift

Tabell 6.7: Netto driftsbudsjett for Tekniske tjenester ekskl. gebyrfinansierte tjenester
Andre driftsutgifter er inkludert mva. og overføringer fra staten er inkludert mva.-kompensasjon

Tabellen over viser at andre driftskostnader utgjør den største andelen av utgiftene. Inntektene er knyttet til parkering, billettinntekter fra svømmehallene, utleie av idrettsanlegg, stell av graver og kremasjonsavgift, utleie av idrettsanlegg og mva.-kompensasjon.

Tabell 6.7: Netto driftsbudsjett for Tekniske tjenester ekskl. gebyrfinansierte tjenester

6.3.3.1 Merbehov

Tabell 6.8: Merbehov Tekniske tjenester ekskl. gebyrfinansierte tjenester

Tabell 6.8: Merbehov Tekniske tjenester ekskl. gebyrfinansierte tjenester
1Budsjettrammen viser totalen av alle budsjettrammene som blir påvirket av behovene i kategorien.

Tjenesteutvikling/tilpasning – nr. 1Overtagelse av veier fra fylkeskommunen Høsten 2019 overtok kommunen ansvar for drift av 8 kilometer vei fra fylkeskommunen. Beregninger viser at dette vil utgjøre en årlig merkostnad på 2 millioner kroner til vintervedlikehold. Fylkeskommunen kompenserer ikke kommunen for disse merutgiftene.Vintervedlikehold av gang- og sykkelveier. Det er en målsetting å øke andelen som sykler i Bærum. Det er stilt til disposisjon midler til investeringer i sykkeltiltak, jamfør Handlingsplan sykkel som ble behandlet i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur i år (sak11/20, 6.2.2020). Det foreslås å øke standarden på vintervedlikeholdet. Tiltaket vil medføre at personer som velger å sykle på vinteren, vil få et bedre tilbud. Beregninger viser at dette vil gi en merutgift på 2 mill.Videreføre stilling. GIS-line og kartdata Bærum kommune gir tilbud om trainee-stillinger. Vei og trafikk har per i dag en slik stilling i arbeidet med GISline og kartdata. Det foreslås at denne stillingen videreføres som en fast stilling slik at vedlikehold av GIS-line og kartdata innen samferdselsområdet ivaretas.

Annet – nr. 2Slam fra sluktømming. Deponiavgift Kommunen har ansvar for tømming av kummene langs offentlig veier, og slam kjøres bort. Slam fra sluktømmingdefineres som forurenset avfall og skal deponeres etter forurensningsloven. Rammen i 2020 for dette tiltaket ble økt i forbindelse med Handlingsprogrammet for 2020─2023. Det foreslås økt ramme som dekker utgiftene for hele perioden.Drift av gatevarme Bekkestua og Sandvika Nye anlegg på Bekkestua og i Sandvika er etablert med gatevarme. Dette gir økte utgifter til drift gatevarme.Tiltaket dekker merutgiften.

6.3.3.2 Kostnadsreduserende tiltak

Effektivisering, inkludert digitalisering – nr. 3 og 4 Transport – redusert bemanning.  Med nytt innarbeidet logistikk- og driftssystem på plass i 2023, foreslås det å redusere bemanningen på Transport med ett årsverk. Dette vi skje ved naturlig avgang. Det forventes at organisasjonen tilpasser seg denne endringen.Reduserte overføringer til Asker og Bærum brann og redning interkommunale selskap (ABBR)Brann- og ulykkesvern skal sikres ved brannberedskap og ved forebygging av branner og ulykker. Bærumkommunes oppgaver til dette ivaretas av Asker og Bærum brann og redning interkommunale selskap (ABBR).Overføringer av tilskudd gjennomføres i henhold til inngått avtale. Tiltaket medfører at ABBR effektiviserer driften i samme takt som kommunen med ca. fire prosent av brutto driftsbudsjett i løpet av fire år. Dette tilsvarer omstilling på 1 prosent per år. Overføringene til ABBR er i 2020 beregnet til 92 millioner kroner, og 1 prosent av dette utgjør 0,9 mill.Tjenesteutvikling/tilpasning – nr. 5, 6, 7 og 8 Avvikle Berger svømmehall som publikumsbad. Tiltaket medfører at Berger svømmehall avvikles som publikumsbad etter at svømmehallen i Bærum idrettsparkåpner. Konsekvensen av tiltaket er at lokalbadet på Rykkinn opphører, men publikum får et nytt tilbud på Rud.Det vil bli utredet om badet skal videreføres som skolebad på dagtid. 3,11 årsverk flyttes til tilsvarende jobber idet nye svømmeanlegget. Ved beregninger av tiltaket er det beregnet nettoeffekt, som innebærer at det er tatthøyde for reduserte utgifter og reduserte billettinntekter. Det foreslås halv effekt i 2021 og helårseffekt i 2022.

Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig

Dette er et administrativt tiltak. Det foreslås tiltak på følgende områder:

 •  Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig – idrett. Tiltaket vil utgjøre en reduksjon i rammen på 0,4mill. og realiseres gjennom nye administrative rutiner.
 • Videreutvikling organisatorisk og ressursmessig – Vei og trafikk.
 • Tiltaket vil utgjøre en reduksjon i rammen på0,7 mill., og realiseres gjennom nye administrative rutiner. Det foreslås at tiltaket blir gjennomført fra 2023,og det vil før dette lages en plan for hvordan tiltaket kan implementeres.
 • Generell kostnadsreduksjon innen parkdrift. Tiltaket vil utgjøre en reduksjon i rammen på 0,7 mill. Tiltaket vil medføre noe lavere vedlikehold og litt lavere standard på enkelte anlegg som driftes av kommunen. Det foreslås halv effekt i 2022, og helårseffekt fra 2023.

Innføre brukerbetaling på Haslum seremonirom – krematoriet

Tiltaket innebærer brukerbetaling for å dekke driftsutgifter til seremonirommene ved Haslum krematorium. Brukerbetalingen vil gjelde for alle, både for bærumsborgere og dem som ikke bor i Bærum. Det foreslås å innføre ulike priser, hvor prisen for bærumsborgene er billigere, samt ulik pris for stort og lite seremonirom. Rommene er populære, og økt bruk har gitt økte driftskostnader. Tiltaket kan medføre redusert bruk ved at pårørende vil benytte alternative steder til minnemarkeringer.

Reforhandle avtalen om kremasjon for Asker kommune

Gravferdsloven §10 gir mulighet til å kreve kremasjonsavgift, noe Bærum kommune benytter seg av. Avgiftsnivået for kremasjon varierer mye i Norge, og kommunens avgift er ikke blant de høyeste. Bærum kommune kremerer for Asker kommune i henhold til avtale med Asker kirkelige fellesråd, og antall kremasjoner har økt etter kommunesammenslåingen. Det foreslås at inngått avtale med Asker reforhandles, og at kremasjonsavgiften økes mer enn forventet prisstigning på 1,9 prosent.

Avvikle tilskudd til dagsturhyttene

I 2020 gis det et tilskudd på til sammen 0,6 mill. til 11 dagsturhytter/serveringssteder i Bærumsmarka, Vestmarka og Krokskogen. Dagsturhyttene får tildelt tilskudd basert på antall åpningsdager og skal stimulere til gode friluftsopplevelser for hele befolkningen i Bærum. Konsekvensene av tiltaket vil være avhengig av den økonomiske situasjonen for hver enkelt dagsturhytte / hvert enkelt serveringssted. Bortfall av tilskudd vil kunne medføre noe økte priser på servering.

Tilskudd til etablering av el-lading i borettslag avvikles fra 2022

Bærum kommune gir tilskudd til boligselskaper som ønsker å etablere, oppgradere eller tilpasse elektriske anlegg for lading av elbiler. Tilskuddsordningen startet opp i 2017 og har vært populær. I 2019 mottok kommunen 218 søknader, og det ble etablert ca. 3 900 ladepunkt. Maksimalt støttebeløp per boligselskap er 50 000 kroner. Støtten kan maksimalt være 50 prosent av investeringskostnadene og oppad begrenset til 5 000 kroner per ladepunkt det legges til rette for. Det gis kun støtte til etablering av ett ladepunkt per husstand. Det er budsjettert med en årlig kostnad til dette tiltaket på 2 mill. Det foreslås at ordningen opphører fra 2022.

Redusert vintervedlikehold av trapper

Tiltaket innebærer redusert vintervedlikehold av trapper, og er kostnadsberegnet til 0,5 mill. I 2019 hadde Bærum kommune utgifter til vintervedlikehold på til sammen 44 mill.  Av dette ble 1,5 mill. brukt til vintervedlikehold avtrapper. Det vil bli utarbeidet en plan for hvilke trapper som skal få redusert vintervedlikehold.

Halv avgift for elbilparkering

De siste årene har antallet parkeringer av elbiler i Bærum økt. Dette har medført bortfall av parkeringsinntekter. Tiltaket vil kompensere inntektsbortfall ved at elbiler betaler halv avgift fra første time. Det er sannsynlig at tiltaket vil føre til økt rotasjon og tilgjengelighet av sentrumsnære parkeringsplasser i kommunen. Tiltakene er beregnet å utgjøre 2,5 mill. i inntektsøkning.

Annet – nr. 9 og 10

Det arbeides med tre tiltak som krever nærmere utredning før de kan realiseres. Disse tiltakene er:

 • Bilpoolordning for ansatte. Kommunen etablerte i 2018 en bilpoolordning for tjenestekjøring. Det foreslås at ordningen videreutvikles. Foreløpige beregninger viser at dette kan gi en innsparing på 0,6 mill.
 • Drift av parkeringsplasser. Det foreslås å utrede ulike driftskonsepter. Tiltaket kan gi en innsparing på 1 mill.
 • Vintervedlikehold av veier, gang- og sykkelveier og fortau. Det foreslås å utrede hvilken type avtaleform somer best. Det planlegges å gjennomføre en sammenligning (benchmarking) med Asker og Oslo. Tiltaket kan gi en innsparing på 1 mill.

6.3.3.3 Pris- og gebyrendringer

I dette kapitlet beskrives forslag til endringer i gebyrer og priser som foreslås økt utover lønns- og prisvekst. En detaljert oversikt over alle forslag til endrede gebyrer og priser vil fremgå av prislisten for 2021.

Kommunedirektøren foreslår følgende gebyrer for feiing av et pipeløp, tilsyn av gassanlegg og behandling av søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri:

Tabell 6.10: Endringer i gebyrer

Tabell 6.10: Endringer i gebyrer
1 Feiing av pipeløp 6–9 tommer 2 Samsvarer med gebyr i Asker kommune. Ved avslag er det halvt gebyr

Utover de kostnadsreduserende tiltakene om økt avgift for elbiler og brukerbetaling på Haslum seremonirom beskrevet under 6.3.3.2, foreslår Kommunedirektøren følgende endringer i prisene:

Feiegebyr

Det foreslås at feiegebyr deles i henholdsvis gebyr og tilsyn. Asker kommune gjennomførte denne endringen i gebyrene fra 01.01.2020. I dag dekker feiegebyret i Bærum både feiing og tilsyn. Dette fører til at eneboliger med flere pipeløp betaler vesentlig mer enn for eksempel en boligblokk med få og mange boenheter. Asker og Bærum brann og redning interkommunale selskap (ABBR) mener en mer hensiktsmessig og rettferdig gebyrordning vil være å splitte det årlige gebyret i feiegebyr og tilsynsgebyr. Foreslått gebyr er beregnet til 67 prosent av totale gebyr, og tilsynsgebyr er beregnet til 33 prosent av gebyret. For boenheter med felles pipeløp vil kostnader til tilsyn øke.

Parkeringsavgift

Formålet med offentlig parkeringsavgift er å sørge for god sirkulasjon og trafikkflyt.Parkeringsavgiften på parkeringshus og parkeringsplasser foreslås økt fra 14 kroner til 15 kroner per time, og avgiften for gateparkering fra 35 til 36 kroner per time. Prisene ble sist endret i 2014. Denne endringen i prisene er beregnet å utgjøre en inntektsøkning på 0,7 mill.

Billettpriser badene i Bærum

Badene ønsker å tilpasse seg inngangsprisene med priser i omkringliggende kommuner. Økning/endring ved bad gjøres annethvert år, og dette medfører at den foreslåtte økningen for 2021 er større enn forventet prisstigning.Honnørbillett og studentpris er lik de fleste andre steder vi sammenlikner oss med. Barnepris er ofte lavere. Det foreslås innført studentpris på prisen tren/svøm i Nadderudhallen.

Når svømmehallen i Bærum idrettspark står klar høsten 2021, vil vi i Bærum ha to anlegg med tilnærmet like fasiliteter; Hundsund bad og svømmehallen i Bærum idrettspark. Det foreslås at disse anleggene har lik pris. Nadderudhallen har utvidet tilbud med vannsklie, miljøavdeling med boblebad og stupfasiliteter. Dette blir da publikumsbadet, og prisen settes deretter.

Bærum sjøområde, farvannsavgift

Tidligere anløpsavgift utgår og erstattes med farvannsavgift i henhold til nytt regelverk. Det foreslås ny pris for anløp av charterbåter og kranløft fra kai.

Innsamling for næring

En oversikt som viser gebyrer for de ulike avfallstyper og avfallsløsninger for næringsavfall, fremgår av prislisten for 2021. Det er foretatt en gjennomgang av priser, og endringene er i samsvar med det tjenesten koster.

6.4 Vann, avløp og renovasjon – gebyrfinansierte tjenester

Området omfatter tjenester innenfor to programområder; Renovasjon (innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av avfall) og Vann og avløp (Produksjon av vann, distribusjon av vann, avløpsrensing, avløpsnett /innsamling av avløpsvann, tømming av slamavskillere og tømming av septiktanker).

Ansvarlig politisk utvalg er Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur.

Tjenester knyttet til vann, avløp og renovasjonstjenesten, er 100 prosent gebyrfinansiert. Tjenestestedet Vann og avløp har som hovedoppgave å sørge for nok og sikkert drikkevann, samt tilfredsstillende borttransportering og rensing av avløpsvann. Tjenestestedet Forurensning og renovasjon har ansvaret for innsamling og videre håndtering av alt husholdningsavfall i Bærum. På Isi gjenvinningsstasjon kan husholdninger levere avfall som ikke inngår i henteordningen. Isi gjenvinningsstasjon er også åpent for mindre næringskunder.

Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø, 2017–2020, ble vedtatt av kommunestyret i 2017 (kommunestyresak 6/17, møte 25.1.2017) og er styrende for kommunens arbeid med vann og avløp. Planens anbefalinger er innarbeidet i kommunens langsiktige driftsanalyse og investeringsplan.

Kildesortering av matavfall startet opp i 2017. Sekkeløsningen for mat- og restavfall ble erstattet av todelte beholdere. Det legges til grunn at innhenting av papir/papp/drikkekartong skal baseres på beholder løsning. Avtale for henting av avfall fra kommunale formålsbygg skal følges opp av Forurensning og renovasjon.

6.4.1 Handle nå – viktige innsatser i handlingsprogramperioden

Vann og avløp

har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av kommunens vann- og avløpssystemer. Dette innebærer beredskap ved rørbrudd og andre driftshendelser, kvalitetssikring av vannkvalitet og kontinuerlig rehabilitering og utvikling av vann- og avløpsnettet. Klimaendringer fører til økt nedbør. Dette krever forbedrete løsninger for å lede bort overvann. Ny Hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø 2021–2025 vil fremmes for politisk behandling våren 2021.

Forurensning og renovasjon

er ansvarlig for innsamling og etterfølgende behandling av avfall som oppstår i husholdninger og kommunale formålsbygg. En viktig innsats er å stimulere innbyggerne til å kildesortere alt avfall fra husholdning, etter gjeldende hente- og bringeordning og til å levere annet avfall til Isi avfallsanlegg.

Innovative metoder for rehabilitering/separering av felles avløpssystem

Vann- og avløpstjenesten arbeider sammen med Norsk Vann og andre storkommuner for å utvikle nye innovative løsninger, blant annet gjennom prosjektet Fremtidsrettet overvannshåndtering i fortettede byforsteder. Bærum kommune er tildelt tilskudd fra Innovasjon Norge til offentlig-privat innovasjonspartnerskap. Innovasjonspartnerskapet er prosjektorganisert og skal pågå i tre år.

Innsamling av husholdningsavfall og nedstrømsavtaler (etterbehandling av avfall)

Det er inngått nye innsamlingsavtaler og nedstrømsavtaler som gir kommunen effektiv innsamling av avfall,samt gevinst ved behandlingen av avfallet. Innsamling og etterfølgende behandling av avfall fra alle kommunale formålsbygg skal følges opp av Forurensning og renovasjon. Det vil bli gjennomført en pilot på innsamling av glass- og metallemballasje, jamfør Sak 027/20 behandlet i Hovedutvalg miljø, idrett og kultur, møte 7.5.2020. Evaluering av prosjektet vil gi svar på om denne innsamlingen skal utvides til hele kommunen.

Det jobbes for å få mer ombruk og materialgjenvinning i Bærum kommune. Mobilt mottak i kommunal regi er et tiltak som kan bidra til mindre transport for husholdninger, mer ombruk, bedre sortering og ikke minst et bedre servicetilbud til innbyggere. Det ble gitt en orientering om prosjektet i Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur, jamfør notat 20/112710 under sak 044/20, møte 4.6.2020. Mobilt mottak er en container spesialtilpasset for mottak av avfall fra husholdninger. Containeren fraktes med krokbil til ulike steder i Bærum.

Besøkssenter for kunnskap om energi og klima, avfall og forbruk

Det arbeides med å bygge et besøkssenter som skal formidle kunnskap og skape engasjement om energi og klima, avfall og forbruk. Senteret vil være viktig i samhandlingen med barnehager og skoler. Lokasjonen til besøkssenteret er under utredning, og ulike løsninger vurderes. Aktuelle samarbeidspartnere, både interne og eksterne, vil bli involvert i utviklingen av senteret. Driftsbygning på Isi, som skal inneholde garasjeanlegg og verksted, gjennomføres som et eget prosjekt.

6.4.2 Endringer drift

Tabell 6.11: Netto driftsbudsjett for Vann, avløp og renovasjon – gebyrfinansierte tjenester

Tabell 6.11: Netto driftsbudsjett for Vann, avløp og renovasjon – gebyrfinansierte tjenester
Andre driftsutgifter er inkludert mva. og overføringer fra staten er inkludert mva.-kompensasjon.

Kommentarer:

 • I 2020 vil 99,2 prosent av utgiftene for vann, avløp og renovasjon bli dekket av driftsinntekter. Det er budsjettert med et driftsunderskudd på 4,2 mill., som vil bli dekket av bundet fond.
 • Vann og avløp er budsjettert med et driftsunderskudd på 9,4 mill., mens renovasjon er budsjettert med et driftsoverskudd på 5,2 mill.
 • Per 31.12.2019 hadde vann og avløp et positivt fond på 15,3 mill., mens renovasjon hadde et negativt fond på 17,7 mill.

Måleindikator og mål

For perioden 2021–2024 gjelder følgende måleindikator og mål:

Tabell 6.12: Måleindikatorer og mål for Forurensing og renovasjon og Vann og avløp

Tabell 6.12: Måleindikatorer og mål for Forurensing og renovasjon og Vann og avløp

Måltallene for renovasjon og avfall sees i sammenheng med plukkanalyser som skal gjennomføres annet hvert år. Dette gir grunnlag for beregning av sorteringsgrad av de ulike avfallstypene. Vårt mål er at restavfallsmengden skal minke ved riktig kildesortering.

6.4.2.1 Gebyrendringer

En detaljert oversikt over alle forslag til endrede gebyrer og priser fremgår av prislisten for 2021. For områdene vann, avløp, husholdningsrenovasjon og septiktank er beregning av utgifter, inntekter og årsgebyr gjort ved hjelp av konsulentfirmaet Envidan og IT-systemet Momentum.

Det foreslås følgende gebyrer for 2021:

Tabell 6.13: Endringer i gebyrer

Tabell 6.13: Endringer i gebyrer
1 Standardbolig på 120 m2 2 En todelt beholder

Vann og avløp

Årsgebyret for vann og avløp samlet foreslås økt med 2,5 prosent. Årsgebyret for avløp økes fra 16,5 kroner per kubikkmeter til 16,8 kroner per kubikkmeter, det vil si en økning fra 2 970 til 3 029 for en standardbolig på 120kvadratmeter. Årsgebyret for vann økes fra 12,5 kroner per kubikkmeter til 12,9 kroner per kubikkmeter, det vil si en økning fra 2 250 til 2 318. Forslag til økning baserer seg på oppdaterte selvkostberegninger og ambisjoner i vedtatt hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø.

Husholdningsrenovasjon

Det foreslås et standard renovasjonsgebyr på 3 278 kroner for en todelt beholder. Dette er en økning på 2,9prosent fra 2020. Forslag til økning baserer seg på oppdaterte selvkostberegninger.

En oversikt som viser gebyrer for de ulike avfallsløsningene for innbyggerne, fremgår av prislisten for 2021.Noen av disse gebyrene innehar rabatter ved at ikke hele gebyret innkreves. Det er foretatt en gjennomgang av rabattordningen, og endringene er i samsvar med det tjenesten koster.

Septikavgift

Det foreslås at gebyr knyttet til septikavgift for tanker inntil 3 m3, økes med 9,6 prosent. Dette er i henhold til oppdaterte beregninger for selvkost. Økningen dekker merkostnaden for levering til Vestfjorden avløpsselskap(VEAS). I tillegg foreslås det at avgift for levering til septikmottak, økes fra 111,78 kroner til 156,50 kroner, dvs. en økning på 40 prosent. Økningen er en følge av at VEAS har økt prisene for mottak av septik.