Et felles omforent utfordringsbilde er avgjørende for prioriteringer og valg som må tas for å møte dagens utfordringer og utvikle morgendagens tjenester i kommunen. Tydelige mål for utvikling og omstilling av kommunen er samlende – og understreker at det må velges løsninger som kan være tilstrekkelig svar på utfordringene.

Gjennom Bærum 2040 har kommunen etablert det lange blikket. Det er skapt forventinger og forutsetninger gjennom langsiktig planlegging og en helhetlig tilnærming til utviklingsarbeidet. I forbindelse med revisjonen av kommuneplanen for 2021–2040 skal kommunen videreutvikle de lange linjene med mål og strategier som beskriver fremtidens Bærum kommune. Kommuneplanens samfunnsdel skal bygge på kommunens visjon og verdier, kombinert med FNs bærekraftmål. Dette arbeidet gir gode muligheter til å diskutere hvordan fremtidens tjenester kan utformes.

Gjennom Tenke langt, handle nå har kommunen over tid etablert en praksis for systematisk arbeid med innovasjon og omstilling. Dette for å skape løsninger som sikrer bærekraftige innbyggertjenester og gode lokalsamfunn også i fremtiden. Innbyggerdialog og medvirkning vil være sentralt på veien mot nytt plangrunnlag for de neste tiårene. Målbildet er en kommune som fortsetter å gi innbyggere – etter behov – nødvendige og gode tjenester, som bidrar til at alle kan ta ansvar for eget liv, være selvhjulpne og mestre egen hverdag. Dette er et målbilde som angir ambisjonene for utviklingen av et godt og bærekraftig bærumssamfunn.

Ved slutten av denne handlingsprogramperioden, i 2024, er ambisjonen at kommunen har omstilt sine tjenester for å møte morgendagens behov og rammevilkår. Dette vil representere krevende arbeid i hele perioden. Omstilling handler om å utvikle, forbedre og endre kommunens tjenestetilbud gjennom tilpasning av kommunens drift til gjeldende rammer og ressurser. Bærum kommune er i en god posisjon til å lykkes med dette. Gjennom å planlegge og gjennomføre nødvendig omstilling vil kommunen sette seg i stand til å kunne leveretjenester til innbyggerne på en bærekraftig måte med riktig kvalitet, også i fremtiden.

Det økonomiske omstillingsbehovet er tydelig beskrevet i gjeldende Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan(LDIP). For å sikre økonomiske rammer og gjennomføringskraft er det behov for en årlig omstilling tilsvarende100–150 millioner kroner i perioden 2021–2024. Dette kommer i tillegg til tidligere vedtatte omstillingstiltak, hvor det blant annet er planlagt en effektivisering på 0,7 prosent årlig fra og med 2022 som forutsatt i Handlingsprogram 2019–2022.

2.1 Veikart til fremtidens kommune

Veikart 2024 ble presentert i Handlingsprogram 2020–2023 og viser hva vi i Bærum må gjøre for å møte utfordringene fremover og hvordan vi skal gjøre det. Veikartene favner bredden i kommunens utviklingsbehov fremover, både innenfor våre nære tjenester og vårt ansvar rundt arbeidet med FNs bærekraftsmål.

Våre viktigste satsninger fremover er:

 • Fremtidens tjenester – behov og effekt
 • Balansert samfunnsutvikling – gode bysamfunn
 • Klimakloke Bærum – handle lokalt
 • Kunnskapskommunen Bærum – nye partnerskap
 • Sammen om Bærum – frivillighet og innbyggersamarbeid
 • Kommune for fremtiden – relevant og innovativ

Ett Bærum, omstilling med kvalitet og bærekraft skal være sammenvevd i de seks områdene – og utgjør Veikart 2024. En systematisk tilnærming til disse temaene ruster kommunen til å møte de utfordringer som vil komme. Et slikt helhetlig blikk vil gjøre Bærum til en enda bedre kommune. Et år har gått siden veikartene ble vedtatt av kommunestyret, og verden har endret seg mye i mellomtiden. Samtidig ser vi at retningen og temaene i Veikart 2024 fremdeles er relevante og nødvendige. Nedenfor gis det status og fremdrift på de prioriterte satsningene innenfor de seks områdene.

Fremtidens tjenester – behov og effekt

Bærum kommune gir innbyggerne nødvendige og gode tjenester gjennom hele livet. Mange får tilrettelagt tjenester som er avgjørende for å mestre egen hverdag. Utfordringene fremover krever at tjenestene utvikles og forbedres for å møte den enkeltes behov. Kommunen må omstille med kvalitet og bærekraft. Dette vil blant annet handle om:

 • Sammen om velferd – felles innsats på tvers av kommunens velferdstjenester innenfor oppvekst, helse og omsorg for å sikre innbyggerne godt koordinerte tjenester levert med rett kvalitet.
 • Digital skolehverdag – en plattform som ga godt grunnlag for hjemmebasert undervisning under covid-19,og som skal videreutvikles med økt bruk av digitale læremidler.
 • Carpe Diem demenslandsby og Lindelia sykehjem – fremtidsrettet eldreomsorg.

Balansert samfunnsutvikling – gode bysamfunn

Kommunen vil ha fokus på kvalitet i nybygg og byrom basert på en bypolitikk som gir tydelige rammer og forventninger til utbyggere. Dette sikrer at vedtatt utbygging gjennomføres med vekt på god og variert arkitektur,gode og tilgjengelige byrom og grønne lunger.

I 2020 har det vært stor aktivitet på utviklingen av gode bysamfunn både på Bekkestua, Fornebu og ikke minst i Sandvika. Samtidig har usikkerhet om Fornebubanen og utbyggingen av nye E18 gjort det utfordrende å sette nøyaktige tidspunkter for når de ulike milepælene i kommunens utvikling oppnås.

Klimaklok kommune – handle lokalt

Gjennom vedtatt Klimastrategi 2030 og handlingsplanen med over 60 ulike tiltak skal Bærum utvikles til en bærekraftig klimaklok kommune. Handlingsplanen favner bredt gjennom hovedtemaene mobilitet, bygg og ressursbruk. Mange tiltak er allerede iverksatt. Strategien og handlingsplanen som er vår lokale Paris-avtale, skal revideres i løpet av 2020, med planlagt vedtak i 2021. Innbyggere, næringsliv og kommunens egen organisasjoner målgruppene i planen.

I 2020 har det blitt jobbet systematisk med gjennomføring av tiltak i henhold til den vedtatte handlingsplanen,for å nå målet om 40 prosent reduksjon av klimautslippene i 2030. Gjennom dette arbeidet ligger det til rette for at Bærum kan erklære seg som klimaklok kommune i 2020.

Kunnskapskommunen Bærum – nye partnerskap

Bærum er Norges femte største kommune med nær 130 000 innbyggere, 4 100 bedrifter og over 72 000 arbeidsplasser. Kommunen er vertskap for de mest ledende teknologibaserte næringer innen energi og telekommunikasjon. I 2020 har det vært mye aktivitet for å underbygge målet om Kunnskapskommunen Bærum. Kunnskapskommunen Bærum har invitert til et partssamarbeid mellom næringsliv, akademia og kommunen. Strategisk næringsplan ble nylig vedtatt i kommunestyret etter en god høringsrunde blant lokale og nasjonale interessenter. Denne setter tydelig retning for hvordan kommunen skal samarbeide lokalt og nasjonalt for å gi rom for et fremtidsrettet næringsliv i vekst. Videre er det beskrevet konkrete tiltak for å fremme et bærekraftig næringsliv i Bærum.

Sammen om Bærum – frivillighet og innbyggersamarbeid

En kommune er innbyggernes organiserte fellesskap. Men kommunen kan ikke gjøre alt. Det gode livet må skapes av innbyggeren selv, i familien, på jobb og skole og i gode felleskap lokalt. Kommunen må samarbeide med innbyggere, i organiserte og uorganiserte former, for deltakelse og medvirkning som styrker fellesskapet. Utprøving av nye samarbeidsformer blir viktig. Det er summen av egen innsats, kommunens bidrag og lokalt samarbeid som gir den gode hverdagen, hvor barn og unge får en god oppvekst og eldre en hverdag hvor de kan leve hele livet.

Kommune for fremtiden – relevant og innovativ

Bærum kommune skal oppleves som moderne og relevant av alle som samhandler med kommunens organisasjon. Digital transformasjon og teknologiske muligheter vil påvirke den kommunale hverdagen. Det er ikke selvsagt at innbyggere vil være fornøyde med å bruke løsningene vi tilbyr. For å være en relevant og kompetent kommune vil vi frem mot 2024 gjennomføre flere utviklingsløp i egen organisasjon som år for år setter oss i stand til å møte de langsiktige utfordringene.

Samtidig må vi også etablere en kultur og tradisjon for å kontinuerlig tilpasse oss samfunnsendringer og de mulighetene som oppstår fra teknologi og nye samarbeid. Et viktig steg i riktig retning var innføringen av de førstedelene av Office 365 i kommunens organisasjon i 2020, som muliggjorde bruken av Teams for møtevirksomhet og samarbeid da mobile kontorløsninger var nødvendig under covid-19.

2.2 Omstilling 2024

Omstilling 2024 skal sikre at helheten av kommunens omstillingsarbeid gir gevinster for innbyggere, som er større enn den akkumulerte gevinsten for hvert enkelt tiltak. Det vil være viktig med en omforent forståelse av denne tilnærmingen i hele organisasjonen, og dette arbeidet vil gi føring for alt utviklingsarbeid som pågår.

Plandokument for Omstilling 2024 ble vedtatt av Kommunestyret 11.12.2019, sak 145/19 Omstilling 2024 – En plan for omstilling av virksomheten med kvalitet og bærekraft. Der beskrives de ulike sektorenes tilnærming til omstillingsbehov og hva som er satsningsområder i nærmeste tid. Omstillingstiltakene som foreløpig er planlagt, har tidvis et lenger perspektiv enn de tradisjonelle handlingsprogramtiltakene, hvor effektivisering av dagens tjenester er hovedformål. Det er hovedsakelig sektorvise satsninger og tiltak som det jobbes med. Mange av disse er synliggjort som tiltak med langsiktige effekter på kvalitet, økonomi og organisering. Flere av tiltakene er tatt inn i dette handlingsprogrammet, med effekter som gjør seg gjeldende mot slutten av perioden og utover.

Det er viktig å styrke fokuset på omstillingsaktiviteter på tvers av sektorer og for kommunen som helhet. Formålet er å videreutvikle kommunen for å gi enhetlige, moderne og effektive tjenester til våre innbyggere.

Omstillingsarbeidet forutsetter et nytt blikk på hvordan tjenestene ytes, og en helhetlig tilnærming. Dette vil bli en viktig del av kommende arbeid og innsats for å lykkes med omstilling til morgendagens tjenester. Standardisering og fellestjenester for å sikre bærekraftige tjenester fremover, vil være en del av dette.

2.3 Behov for virksomhetsovergripende tiltak – Ett Bærum

For at vi skal lykkes med et godt omstillingsarbeid, er det behov for at vi også løfter blikket ut av hver enkelt sektor og ser på tverrsektorielle løsninger. Tverrsektorielle tiltak handler om å prioritere samarbeid og løsninger som fra et helhetlig perspektiv gir bedre og mer effektive tjenester. Her er gevinstpotensialet størst, men også graden av kompleksitet og utfordringene knyttet til gjennomføring større. Samtidig kan det medføre at lokale tiltak innenfor hver sektor med lavere effekt får tilsvarende lavere prioritet. Med en klar forventning om et større gevinstpotensialer det viktig å sette sektorene i stand til å prioritere og iverksette tverrsektorielle innsatser. På lengre sikt vil Bærumkommune være moden til å iverksette gode, målrettede tiltak som sikrer en samlet utvikling av hele virksomheten.

Gode virksomhetsovergripende tiltak krever en helhetlig tilnærming til virksomhetsstyring i kommunen. Ledelses-,plan- og styringsprosesser må ivareta målet om Ett Bærum, hvor kommunen som helhet drifter ressurser og prosesser effektivt og leverer gode tjenester til innbyggerne i henhold til politiske vedtak og gjeldende lover og regler. Dette krever tydelige sammenhenger mellom et forankret målbilde, gode styringsparametere og evnen til å måle effektene av kommunens aktiviteter før, underveis og gjentakende etter gjennomføring av tiltakene.  Nye styringsparametere må bygges inn i daglig drift og oppfølging på alle nivåer i kommunen.

Virksomhetsstyring kan illustreres som et hjul med konstant utvikling og forbedring. Denne tilnærmingen sikrer en agil organisasjon som kontinuerlig tilpasser seg endrede behov, forutsetninger og forventninger:

Figur 2.1: Illustrasjon av virksomhetsstyring

Figur 2.1: Illustrasjon av virksomhetsstyring
Kilde: Basert på KPMGs beste praksis for virksomhetsstyring

Virksomhetsovergripende tiltak i kommunens omstilling

Bærum kommune har tidligere samlet stabs- og støttefunksjoner sentralt i organisasjonen for å gi mer effektive, automatiserte og standardiserte løsninger for medarbeidere og ledere. Nå må nye innsatsområder settes på agendaen, og bidra til en felles tilnærming til fremtidens kommune. Noen av områdene de nærmeste årene er:

Kommuneplanens samfunnsdel og bærekraft

Etter kommunevalget 2019 startet arbeidet med ny kommuneplan. Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i kommunen, og skal legge føringer for samfunnsutvikling og tjenester, i tillegg til arealutvikling, vekst og vern i kommunen. Samfunnsdelen av denne er viktig, spesielt arbeidet med å etablere tydelige mål for kommunen frem mot 2040. Den nye kommuneplanen skal bygge videre på Veikart 2024 som ble presentert i Handlingsprogram 2020–2023. Kommuneplanens samfunnsdel er planlagt ferdig til politisk behandling våren 2021. I den forbindelse legges det opp til bred medvirkning med bærumssamfunnet.

FNs bærekraftsmål overtok i 2016 for tusenårsmålene som var virksomme fra 2000 til 2015. Målene representerer en felles global arbeidsplan for å nå målet om en bærekraftig fremtid innenfor dimensjonene økonomi, sosiale forhold og klima og miljø innen 2030. Det gir en felles retning på globalt nivå, samtidig som mange av de langsiktige beslutningene skal skje lokalt. Dermed er det avgjørende at jobben som gjøres lokalt,er i samsvar med bærekraftsmålene og intensjonene knyttet til disse. Bærum kommune har besluttet at FNs bærekraftsmål skal være en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen i kommunen. Dette innebærer å ta bærekraftsmålene inn i kommunens planverk.

I revideringen av kommuneplanens samfunnsdel er det foreslått at det skal lages nye hovedmål for å sikre bærekraftig utvikling frem mot 2040. I dette arbeidet vil FNs bærekraftsmål løftes inn og underbygge hovedmålene. Bærekraftsmålene skal både gjennomsyre kommunens planstruktur og være gjenstand for politisk prioritering gjennom satsningsområder i kommunestyreperiodene. På denne måten sikres det at de globale målene omsettes til konkret handling på tjenestenivå i de kommende årene.

Fremtidens arbeidsplass

Fremtidens arbeidsliv vil være preget av tverrfaglighet, nye samarbeidsformer, digitalisering og endringer av arbeidsprosesser. Disse endringene stiller stadig høyere krav til kompetanse hos Bærum kommunesmedarbeidere. Programmet Fremtidens arbeidsplass skal understøtte en organisasjon som er satt i stand til å møte fremtidens forventninger til en moderne kommune, og sikre at Bærum kommune fortsatt er en attraktiv arbeidsgiver i fremtiden.

Målet er at Fremtidens arbeidsplass skal:

 • bidra til at kommunen når sine strategiske mål i en tid med endring, ved å sikre en organisering som fremmer samhandling, tverrfaglighet og innbyggerfokus, samt videreutvikle en styringsform som sikrer fleksibilitet,tilrettelegging, utvikling og helhetlig fokus
 • tilrettelegge for utvikling av kompetanse med hovedvekt på digital kompetanse, samhandlingskompetanse og endringskompetanse
 • utvikle en felles bærekraftig kultur og et språk som drar organisasjonen mot Ett Bærum – «slik gjør vi det her»

Arbeidet vil blant annet legge grunnlaget for en revidert arbeidsgiverstrategi. Som en del av denne innsatsen inngår også innføring av Office 365 digital arbeidsglede 365, Kommunegården – fremtidens arbeidsform, Ledelsesutviklingsprogrammet, Prosjektlederskolen, revidert kompetansestrategi med mer.

God virksomhetsstyring gir tillit, godt omdømme og effektiv drift

Formålet med kommunens virksomhetsstyring er å sikre at kommunen løser sine oppgaver og når sine mål mest mulig effektivt, og innen de tildelte økonomiske rammer og gjeldende lover og regler. I lys av ny kommuneplan og innarbeiding av FNs bærekraftsmål i kommunens plansystem, må det sikres at kommunens virksomhetsstyring bidrar til gode prioriteringer og effektiv måloppnåelse i kommuneorganisasjonen. I 2021 vil det viktigste tiltaket være å innføre et nytt helhetlig kvalitets- og styringssystem. Organisasjon, styring og utvikling skal jobbe med å videreutvikle virksomhetsstyringen i den kommende handlingsprogramperioden.

2.4 Veien videre i 2021

2021 er en viktig milepæl i Bærum kommune. Endring og omstilling skal omsettes fra plan til praksis. 2021 er året hvor gjennomføring av tiltak og konkrete effekter av omstilling skal prioriteres spesielt. 2021 er året som representerer starten på en nødvendig omstillingsperiode. I årets handlingsprogram har hver sektor presentert sine aktiviteter for å sikre god kvalitet og kontinuerlig forbedring av sine tjenester innenfor de tildelte budsjetter. Samtidig vil denne tilnærmingen alene ikke være bærekraftig innenfor fremtidens økonomiske rammer med tilhørende endring i samfunnets rammevilkår. Det vil fra sentralt hold økes fokus på å identifisere og utvikle både tverrsektorielle og virksomhetsovergripende tiltak, og prioritere ressurser for å realisere gevinstene fra disse. Dette er målet i programmet Omstilling 2024 som Kommunedirektøren har igangsatt.