Om mindre enn ti år skal verden ha nådd FNs bærekraftsmål – i Handlingens tiår. Stat, kommune, organisasjoner, næringsliv og befolkning skal mobiliseres for å nå målene.

Det handler om grønn bærekraft og klimaklok omstilling for å redusere klimautslipp og bevare artsmangfoldet. Det handler om økonomisk omstilling for å sikre bærekraftige tjenester som innbyggerne trenger også i fremtiden. Det handler om sosial bærekraft og hvordan vi organiserer samfunnet og inkluderer innbyggerne. Det vil være viktigere enn noen gang å tenke nytt.

Handlingsprogram 2021–2024 representerer et taktskifte i omstilling – med en opptrapping av økonomisk effektivisering i forhold til tidligere år. Det foreslås endringer i dekningsgrader, struktur og tjenester. I tråd med blant annet Meld. St. 2 Revidert nasjonalbudsjett 2020 legges det inn en effektivisering tilsvarende 0,5 prosentgjennom tiltak og innsatser, samt utredning av redusert investeringsnivå.

2021 – året for endring og omstilling


Endring og omstilling handler om å utvikle, forbedre eller endre kommunens tjenestetilbud slik at vi også i fremtiden kan levere riktige tjenester innenfor de faglige og ressursmessige rammer vi til enhver tid har. Endring og omstilling handler også om adferdsendringer hos hver enkelt av oss, blant annet for å nå klimamålene. Endring og omstilling er utfordrende, men rommer også muligheter. Sist, men ikke minst, endring og omstilling krever mot, tillit, involvering og medvirkning fra medarbeidere og innbyggere.

I Bærum skal vi tenke stort, tenke langt og handle nå, men med ett skritt av gangen. Vi må kommunisere hva vi ønsker å oppnå med målene og tjenesteproduksjonen. Vi må også tydeliggjøre hvorfor det er behov for endring og omstilling; altså økonomisk og klimaklok bærekraft for tjenestene til våre innbyggere.

Setter koronapandemien krav til økt fart på endrings- og omstillingsbehovet?

Bærum kommune har i flere år lagt vekt på behovet for endring og omstilling. Vi står overfor nasjonale og internasjonale utfordringer som vil påvirke kommunen i betydelig grad. Dette handler blant annet om trangere økonomiske rammer i offentlig økonomi, klimautfordringer, migrasjon og endret demografi. Et endret arbeidsliv og endrede krav til kompetanse i arbeidslivet gir både utfordringer og muligheter.

Koronapandemien har forsterket utfordringene i norsk og internasjonal økonomi. For Bærum har pandemien ført til store ekstraomkostninger, og mye tyder på at det blir betydelig lavere skatteinngang for 2020 og kommende år. Det understreker behovet for sterkere endrings- og omstillingsgrep i Handlingsprogram 2021–2024.

Under koronapandemien har kommunen måttet prioritere helsetjenester til de som trenger det mest. Det vil også være nødvendig i fremtiden, når bærekraftige tjenester skal skapes.

Endring og omstilling for det grønne skiftet

Bærum er en klimaklok kommune. Det betyr at vi skal redusere klimafotavtrykket samtidig som vi utvikler gode helhetlige løsninger for hvordan vi beveger oss, samt hvordan vi bygger og forvalter ressurser. Klimakloke tiltak handler i stor grad om å skape et godt samfunn som er robust og bærekraftig i et langsiktig, globalt perspektiv.

Klimabudsjettet er et viktig styringsverktøy, og sammen med klimaregnskapet vil effekten av klimakloktiltak kunne måles og analyseres ut fra kostnadseffektivitet. I revisjon av klimastrategien legges det vekt på at Bærum kommune skal bli en foregangskommune innen sirkulærøkonomi, særlig innenfor byggenæringen. Videre vil tilpasning av kommunen til et villere, våtere og varmere klima prege arbeidet.

Klimamålene krever store endringer som favner bredt – i storsamfunnet og lokalsamfunnet – i nabolag som starter deleordninger, idrettslag som tester ut nye transportløsninger, i bedrifter som driver frem grønn verdiskaping, gründere som utvikler nye forretningsidéer. Det kreves av alle å kunne stå i vanskelige valg for å nå målene. Kommunen skal støtte, samarbeide og tilrettelegge, samtidig som kommunens eget klimafotavtrykk skal reduseres.

Fordi innbyggerne forventer det

Innbyggerne forventer en effektiv, moderne og relevant kommune som leverer riktige tjenester med riktig kvalitet på en mest mulig kostnadseffektiv og enkel måte. Bærum er en kommune som tar i bruk frihets- og velferdsteknologi og digitale verktøy. Innbyggerne skal møte en kommune som stadig leter etter nye og bedre løsninger.

Mange av tiltakene som foreslås i Handlingsprogram 2021–2024, vil vekke motstand. Mål konflikter vil i mindregrad kunne løses med økte rammer, men med dialog rundt forventninger og ambisjoner. Tett dialog skaper forutsigbarhet og færre misforståelser. Vi ønsker størst mulig grad av åpenhet og legger vekt på en tett og god dialog med innbyggere, samfunnsaktører og næringsliv både på fysiske arenaer og nye kommunikasjonsarenaer.

Kommunen vil i fremtiden, på en helt annen måte enn i dag, være avhengig av deltakende innbyggere. Morgendagens utfordringer må løses i fellesskap og samarbeid med innbyggerne, fordi vi vet det må gjøres prioriteringer og veivalg ikke alle vil være tilfreds med.

Taktskifte er nødvendig 

Det anbefales en årlig omstilling tilsvarende 120–150 millioner kroner i perioden 2021–2024. Dette kommer i tillegg til tidligere vedtatte omstillingstiltak.

I handlingsprogrammet fremmes forslag om å redusere dekningsgrad på heldøgns pleie- og omsorgstjenester, og redusert omfang og vekst i Brukerstyrt personlig assistent (BPA). Kommunedirektøren foreslår å starte prosess for å avvikle kjøp av rehabiliteringsplasser ved CAN og gjennomføre en større omstilling av tjenestene innen psykisk helse og rus. Kommunedirektøren vil også se nærmere på tildelingspraksis for helse- og omsorgstjenester.

Det foreslås å begrense lærernormen innenfor de rammer som er finansiert av staten, å fjerne ordningen med ekstra engelsktime på fjerde trinn og kun gi rettighetsbarn tilbud om plass i barnehage. Det foreslås å endreorganiseringen av alternative skoletilbud og avvikle Akutthjelpen. Det foreslås effektiviserende tiltak innenfor alle områder. I tillegg standardiseres ansattordninger.

Redusere investeringsbehovet

Et tilstrekkelig investeringsnivå er nødvendig for en bærekraftig befolkningsutvikling. I Langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP) anbefales det at investeringsnivået reduseres med minimum 15 prosent i kommende 20-årsperiode (gjennomsnitt 200 millioner kroner per år). Dette innebærer at kvalitet og omfang må vurderes i alle investeringsprosjekter. Standardisering, kvalitet og arealeffektivisering er viktige stikkord. Hver kvadratmeter som ikke bygges, er en klimainnsats og en innsats for bærekraftig eiendomsforvaltning. Dette innebærer også større fokus på sambruk og samlokalisering. I tillegg skal klimafri byggeplass, benchmarking og profesjonalisering av bestillerrollen vektlegges.

Satsninger – sammen om velferd

Økt samhandling mellom tjenester med innføring av nye arbeidsformer innenfor hele velferdsområdet vil gi bedre og mer tilgjengelige tjenester. I 2021 etableres «en dør inn» for barne- og ungdomstjenestene.

Andre satsninger innenfor velferdsområdet er:

  • Økt direkte brukertid i omsorgsboliger fra et snitt på 70,9 prosent til 73,5 prosent. Dette vil føre til at flere får tjenester ved at det settes av mer tid til beboere, og mindre til administrative oppgaver, kjøretid og dokumentasjon.
  • Omstilling av tjenestene innenfor rus og psykiatri, med en rekke tiltak med mål om at denne gruppen blir mer selvhjulpne. Blant annet skal gi flere gis muligheter for flytting til selvstendige bo-enheter med oppfølging. Det skal etableres tilbud i Bærum for åtte av beboerne som kommunen i dag kjøper tjenester eksternt for.
  • Elever og lærere i bærumsskolen vil få tilgang til en rekke læreverk og applikasjoner med mål om økt tilpassetopplæring, variert undervisning og høyt læringsutbytte. En gradvis innføring skal bidra i videreutvikling av fremtidens læringsmiljø i bærumsskolen.

Tillit – en forutsetning for å lykkes

Vi vet at Norge er i en helt spesiell stilling når det gjelder tillit i samfunnet. Denne tilliten er også kommunen helt avhengig av i de nærmeste årene med endring og omstilling. Åpenhet, god informasjon og vilje til å lytte er viktige egenskaper for oss. Bærum kommune skal jobbe med leder- og arbeidskultur. I endring er det viktig å ha raushet for læring. Når vi lykkes, skal vi rose hverandre, og hvis vi ikke lykkes, eller feiler litt, skal vi dyrke frem en kultur hvor vi kan stå frem, ta ansvar, rydde opp og lære. Det kan gi både motivasjon og energi på reisen.

Helhetlig og bærekraftig utvikling av Bærum

Bærum kommune står overfor utfordringer som krever bevisst strategisk planlegging for å sikre en helhetlig og bærekraftig utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel, som er under arbeid, skal gi en tydelig retning for kommunen. Veikart 2024, som ble presentert i handlingsprogrammet i 2020, synliggjør viktige skritt for å gjøre de riktige grepene år for år, ett skritt om gangen. Veikartene vil bli fulgt opp i handlingsprogrammene og den nye kommuneplanen. Samarbeid for bærekraft må prege handlingens tiår.

I Bærum kommune skal vi tenke stort, tenke langt, og handle nå, men med ett skritt av gangen. Sammen skal vi skape fremtiden – for Bærum.

Geir B. Aga
Kommunedirektør