10.1 Årshjulene i styringssystemet

Kommuneplanen rulleres hvert fjerde år og er et strategisk dokument som beskriver kursen for kommunens virksomhet. Kommuneplanprosessen starter med å utarbeide en planstrategi. Hensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres. Etter det utarbeides planprogrammet. Det beskriver temaene som den aktuelle revideringen av kommuneplanen skal omfatte.

Kommuneplanens samfunnsdel viser langsiktige utfordringer, mål og strategier for utvikling av Bærumssamfunnet. Kommuneplanens arealdel angir på et overordnet nivå hva arealene i kommunen kan benyttes til, og legger føringer for boligbygging, næringsarealer og forventet befolkningsvekst.

Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) tar utgangspunkt i kommuneplanen og vurderer hvordan utvikling i demografi og andre rammebetingelser påvirker drifts- og investeringsbehov. Investeringsplanen viser antatt investeringsbehov i planperioden (20 år). Driftsanalysen inneholder prognoser for fremtidige utgifter og inntekter og viser effekt på netto driftsresultat og langsiktig omstillingsbehov. Utviklingen beskrives i ulike scenario slik som økt rentenivå, endringer i inntektssystemet for kommunene og svikt i boligbygging og befolkningsvekst.

Handlingsprogrammet er kommunens gjennomføringsplan for de langsiktige strategiene (i samsvar med kommunelovens § 14-4 om krav til økonomiplan og plan- og bygningslovens §§ 11-1 og 11-4 om krav til kommuneplanens handlingsdel). Handlingsprogrammet omsetter de langsiktige strategiene i et fireårsperspektiv, inneholder mål og tiltak og gir økonomiske rammer for den kommende perioden.

For å sikre gjennomføring av vedtatte strategier og målsettinger inngås det årlige lederavtaler i organisasjonen. I tertialvise økonomimeldinger og i årsrapporten rapporteres det på status i lederavtalene, for tiltak og økonomi.

Figuren under illustrerer de overordnede strategiske prosessene knyttet til kommuneplanen (4-årshjulet) og handlingsprogrammet (1-årshjulet), samt sammenhengen mellom disse.

10.2 Arbeidet med Rådmannens forslag til handlingsprogram 2020–2023

Formannskapet ble orientert om tidsplan og prosess for arbeidet med årets handlingsprogram i møte 18. desember 2018, sak 224/18 Økonomisk rapportering og årshjul 2019. I møte 19. mars ble formannskapet orientert om hovedpunktene for økonomisk handlingsrom for handlingsprogram 2020–2023, sak 63/19 Handlingsprogram 2020–2023 – Prosess og økonomisk handlingsrom. Saken ble også behandlet i

 • Eldrerådet, møte 2.4.2019, sak 20/19
 • Hovedutvalg for barn og unge, møte 9.4.2019, sak 24/19
 • Hovedutvalg for bistand og omsorg, møte 10.4.2019, sak 29/19
 • Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur, møte 11.4.2019, sak 20/19
 • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, møte 1.4.2019, sak 18/19
 • Ungdomsrådet, møte 1.4.2019, sak 18/19
 • Utvalg for samarbeid, møte 10.4.2019, sak 13/19

Videre utarbeidet Rådmannen virksomhetsanalyser for områdene. Analysene utgjorde første fase i arbeidet med Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2020–2023. Virksomhetsanalysene ble behandlet i

 • Hovedutvalg for barn og unge, møte 9.4.2019, sak 28/19 Virksomhetsanalyse for sektor barn og unge
 •  Hovedutvalg for bistand og omsorg, møte 15.5.2019, sak 40/19 Virksomhetsanalyse for sektor bistand og omsorg
 • Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur, møte 11.4.2019, sak 21/19 Virksomhetsanalyse for sektor miljø, idrett og kultur
 • Formannskapet, møte 24.4.2019, sak 88/19 Virksomhetsanalyse for sektor organisasjon, styring og utvikling og referatsakene 19/78621 Virksomhetsanalyse for sektor miljø, idrett og kultur, 19/78627 Virksomhetsanalyse for sektor bistand og omsorg og 19/78632 Virksomhetsanalyse for sektor miljø, idrett og kultur

Kommuneproposisjonen 2020 ble lagt frem 14. mai.

Den administrative prosessen har involvert ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten, og det har vært innhentet faglig og administrativ støtte underveis i prosessen.

Rådmannens forslag til handlingsprogram 2020–2023 danner grunnlaget for den politiske behandlingen. Tilleggsinnstilling inklusive effektene av regjeringens forslag til statsbudsjett 2020, fremmes som egen sak i november, og er en del av Rådmannens forslag til handlingsprogram 2020–2023.

10.3 Leseveiledning til kapitlene om sektorer og programområder

Kommunens styringsdokumenter og politiske vedtak om budsjett og regnskap er inndelt i sektorer og programområder. Tabellen nedenfor gir oversikt over de sektorer og programområder kommunestyret fastsetter økonomiske rammer for. Sektorinndelingen nedenfor tilsvarer den politiske organiseringen, hvor sektorene beskriver hovedutvalgenes ansvarsområder.

Resten av budsjettet gjelder funksjoner som er felles for hele kommunen, for eksempel inntekter fra skatt og rammetilskudd, renter og avdrag, og kostnader som skal fordeles på sektorer og programområder senere.

Kapittel 10 figure 10-2

10.3.1 Budsjettendringer – drift

Rådmannens forslag til nye endringer av prinsipiell betydning i driftsbudsjettet omtales særskilt under hvert kapittel, med en tilhørende tabell som viser forslag til endringene. I kapittel 11 Vedlegg vises detaljert de samlede endringene i driftsrammene til de ulike programområdene.

Gjeldende budsjett, vedtatt Handlingsprogram 2019–2022 etter Økonomimelding I 2019, er lagt til grunn for endringene. Alle endringer for årene 2020–2023 vises i forhold til denne budsjettrammen.

I Økonomimelding I 2019 ble enkelte av merbehovene fremmet kun for 2019. Noen av disse merbehovene er vedvarende, og fremmes da på nytt i dette handlingsprogrammet. Dette er samme praksis som de siste årene. Endringen søker ivaretakelse av politiske føringer om at økonomimeldingene kun skal gjelde korrigeringer for det aktuelle budsjettåret, og ikke innebære en ny budsjettbehandling.

Budsjettramme angir, så langt det er mulig, hva som er den vedtatte budsjettrammen per Økonomimelding I 2019 på området der et tiltak foreslås. (Noen tiltak omfatter flere ulike budsjettposter og deler av budsjettposter, slik at det er vanskelig å relatere det til en meningsfull budsjettramme.) I driftsrammetabellene i kapittel 11 Vedlegg, er vedtatt budsjett for 2019 presentert i 2019-kroner. Prisjustering til 2020-kroner er vist som egen endringslinje for handlingsprogramperioden.

Reduserte utgifter og økte inntekter er angitt med minustegn. Økte utgifter og reduserte inntekter er angitt uten fortegn.

10.3.2 Investeringer

Som i fjor, er Rådmannens forslag til investeringsprosjekter presentert i et eget vedlegg i dette handlingsprogrammet. Det vises til vedlegget for en grundig redegjørelse av investeringene. Rådmannens forslag til Økonomimelding II 2019 er grunnlaget for Rådmannens forslag til investeringer i handlingsprogrammet for 2020–2023.

10.3.3 Forklaring av økonomiske begreper

I kapittel 11 Vedlegg finnes en oversikt over økonomiske begreper som brukes i dette handlingsprogrammet, og en forklaring av disse.