Bærum kommune styres etter formannskapsmodellen. Den kjennetegnes ved at de øverste organene, som ikke er direkte folkevalgte, blir valgt etter forholdstallsprinsippet.

Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste styringsorgan og har ansvaret for kommunens samlede virksomhet. Kommunestyret handler på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert til andre kommunale organer.

Kommunestyret i Bærum består av følgende ti partier: H, Ap, MDG, V, Frp, SV, Sp, R, Pp og KrF.

Kommunestyret avviklet 11 møter i 2020 og behandlet 136 saker. Kommunestyrets møter i januar, februar og mars ble avviklet som ordinære, fysiske møter, mens de resterende møtene i 2020 ble avviklet digitalt via Teams.

Kommunestyret avviklet totalt ni møter i 2019: seks møter før valget og tre møter etter. Totalt ble det behandlet 151 saker.

Formannskapet

Formannskapet består av 15 medlemmer som velges av og blant partiene i kommunestyret. Formannskapet har følgende sammensetning: 7H, 2Ap, 1MDG, 2V, 1Frp, 1Sp, 1R. Ordfører og varaordfører skal være medlem av formannskapet.

Formannskapet har myndighet til å treffe vedtak i hastesaker, jamfør kommuneloven § 11-8 og reglementets del 1 § 3-17. Melding om vedtak truffet i medhold av denne bestemmelsen forelegges det organ som skulle avgjort saken, i organets neste møte.

Formannskapet benyttet under første del av pandemien myndigheten til å behandle hastesaker. På vegne av kommunestyret og underutvalgene behandlet formannskapet saker i mars og april.

I løpet av året ble det avholdt ekstraordinære møter i formannskapet til behandling av en lokal koronaforskrift.

I 2020 avholdt formannskapet 24 møter og behandlet 254 saker, en økning på 5 møter og 27 saker sammenlignet med 2019.

Politikere i Bærum kommune

Politisk utvalgsstruktur

Kommunestyret har opprettet åtte politiske utvalg.

Disse er:

  • hovedutvalg barn og unge
  • hovedutvalg bistand og omsorg
  • hovedutvalg miljø idrett og kultur
  • planutvalget
  • eierutvalget
  • utvalg for samarbeid
  • klageutvalget og kontrollutvalget.

Utvalgene har avgjørelsesmyndighet innenfor sine områder og rammer som er gitt i lov eller vedtatt av kommunestyret. Kommunen har videre et eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd.

Interkommunalt politisk råd for Asker og Bærum

Formålet med rådet er at kommunene kan samordne og fremme politiske interesser overfor statlige og regionale myndigheter. Rådet består av seks faste medlemmer, tre fra hver kommune. Fra Bærum deltar ordfører Lisbeth Hammer Krog (H), Kjell Maartmann-Moe (Ap) og Eirik T. Bøe (V). De to første årene innehar Bærum lederfunksjonen ved ordføreren og sekretariatfunksjonen.

Rådet avholdt 4 møter i 2020 og har arbeidet med å få på plass en partnerskapsavtale med Viken fylkeskommune. Andre temaer har vært internasjonalisering i Asker og Bærum kommune og regional planstrategi.

Utvalgenes reisevirksomhet, befaringer og studieturer

På grunn av pandemien ble all planlagt reisevirksomhet for utvalgene avlyst. I begynnelsen av året ble det avviklet noen fysiske seminarer i rådhuset. Da rådhuset stengte ned i mars ble det en lang periode med lite politisk seminaraktivitet. Fra høsten ble det avholdt seminarer via Teams.

Det ble gjennomført digitale seminarer med temaer som kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og klimastrategi samt stedsutvikling og masseforvaltningsseminar.

Podkast

Gjennom året ble innbyggerdialog og høringsmøter avviklet via digitale møter og webinarer. For å kunne nå ut ytterligere til innbyggerne med temaer fra politikk og samfunn ble politikernes podkast fra Klokketårnet etablert. Varaordføreren leder podkasten, og det ble spilt inn 20 episoder fra juni til desember

Forvaltning av rådhuset

Den daglige forvaltningen og driften av rådhuset ivaretas av politisk sekretariat og kommunens eiendomsavdeling i fellesskap. I 2020 ble arbeidet med oppussingen av kommunens ordførersal påbegynt. Arbeidet vil bli ferdigstilt i 2021.

TV-aksjonen

I 2020 gikk innsamlingen til organisasjonen WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. På grunn av pandemien ble årets innsamling besluttet gjennomført med digitale bøsser, «Spleis» og Vipps. Den digitale innsamlingen ble en suksess, og Bærum kommune samlet totalt inn 7 527 046 kroner – og passerte 2019 med 1,1 million kroner.

Borgerlige vielser

I sitt tredje år som vigselsmyndighet gjennomførte kommunen 130 borgerlige vielser. Det var en liten nedgang fra året før, hvilket har sammenheng med at en del vielser ble avlyst eller utsatt som følge av restriksjoner på grunn av pandemien.

Formannskapets og politiske utvalgs disposisjonsposter

Budsjettet for formannskapets og politiske utvalgs disposisjonsposter var i 2020 på til sammen 2 835 000 kroner. Totalt 303 734 kroner er brukt til innkjøp, donasjoner, gaver og andre tiltak. En mer detaljert oversikt over bruken av midlene fra disposisjonspostene vil komme i årsmeldingen fra Politisk sekretariat.