Pleie- og omsorgstjenestene skal bidra til mestring og selvhjulpenhet. Målet er at alle skal få det tilbudet de har behov for, når behovet oppstår.

Viktige resultater og innsatser i 2020

 • Det er mange tilrettelagte aktiviteter på sykehjemmene og ved omsorgsboligene ti l tross for pandemien. Facebook-siden Leve livet helt viser mange fine tiltak.
 • Carpe Diem demenslandsby, Norges første og største, ble offisielt åpnet 21. september, i forbindelse med den internasjonale Alzheimer-dagen. Innflyttingen har startet ett er utsett else på grunn av pandemien. Valler sykehjem benytt er midlertidig deler av Carpe Diem.
 • LØFT påvirker flere hundre beboere, pårørende og medarbeidere på sykehjem og handler om omstilling og oppgradering av
  tilbudet til våre eldre.
 • Nye Lindelia sykehjem har åpnet. Beboere fra Berger sykehjem og Østerås sykehjem har flytt et inn.
 • De fleste sykehjemmene og omsorgsboligene for eldre har fått nye pasientvarslingssystemer med sensorteknologi som bedrer tilbudet til beboerne og arbeidssituasjonen for medarbeiderne.
 • 39 leiligheter for voksne personer med utviklingshemming er ferdigstilt i Brynsveien, Gabbroveien og Elias Smiths plass. Som del av omstillingsarbeidet Pleie og omsorg 2024 er det inngått et samarbeid med Sintef om en omfattende og grundig innbygger- og behovsanalyse. Doktorgradsprosjektet Kosthold for bedre helse for mennesker med utviklingshemming i omsorgsboliger er kommet godt i gang.

Utfordringer fremover

 • Pleie og omsorg 2024 skal bidra til omstilling for å levere effektive tjenester med rett kvalitet ti l innbyggerne og sikre en god arbeidsplass for medarbeidere slik at brukernes behov møtes på en forsvarlig måte.
 • Fortsette arbeidet med LØFT og innflytting i Carpe Diem demenslandsby.
 • Rekruttere medarbeidere med rett kompetanse og øke andelen heltidsstillinger.
 • Videre satsing på innovasjon og forskning. Implementere frihets- og velferdsteknologiske løsninger og annen teknologi for å heve kvaliteten på tjenestene og sørge for at innbyggerne kan mestre hverdagen i størst mulig grad selv.
 • Sikre riktig tildelingspraksis og bidra til bedre forventningsavklaringer mellom ønsker og tilbud av tjenester.
Tabell 17 viser nøkkeltall for Pleie og omsorg
Tabell 17 viser nøkkeltall for Pleie og omsorg