I januar og februar 2020 sluttførte Bærum kommune en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) der pandemi var et kjerneområde. En revidert pandemiplan ble også klar i februar. Allerede første uken i februar sto et testtilbud på Asker og Bærum legevakt klart. Fra slutten av februar ble det etablert en rekke faste organer for håndtering av korona.

Siden 12. mars 2020, da de mest inngripende tiltakene i fredstid ble innført for å hindre spredning av koronaviruset, har Bærum drevet både ordinære driftsoppgaver og tjenesteproduksjon i tillegg til en kriseorganisasjon.

Pandemien har pågått i to faser, fra mars til sommeren, og utover høsten og vinteren fra oktober 2020. Nedstengingen i den første fasen satte sitt preg på hele samfunnet. I løpet av sommermånedene var smittesituasjonen under kontroll. Bærum kommunes lokale Forskrift om forebygging av koronasmitte trådte i kraft 1. oktober 2020, og har senere vært revidert en rekke ganger. Tiltakene i forskriften har vært svært inngripende for Bærums innbyggere, arbeids- og næringsliv, og kultur- og organisasjonsliv.

TISK – testing, isolering, smittesporing og karantene

5. mai sto Teststasjonen på Fornebu klar med en maksimalkapasitet på over 6 000 i uken. Det er tatt til sammen 47 533 tester per 31. desember 2020. Oppfølging av smittesporing, tilsynsansvar og smittevernsutstyr, samt vaksinering har vært lokalisert ved Folkehelsekontoret. Digitalisering og IT har utviklet digitale løsninger for innkjøp og logistikk for smittevernutstyr, samt løsninger for oppfølging av testing, booking m.m.

Personel – omdisponering og rekruttering

I alt har 424 medarbeidere blitt omdisponert på tvers av kommunen, og det er rekruttert 498 i engasjementer samt utstrakt innleie fra bemanningsbyråer. 17. september slo kriseledelsen fast at helsesykepleiere som hovedregel ikke skal omdisponeres til TISK. Medvirkning og medbestemmelse har vært sterkt vektlagt i forbindelse med kommunens håndtering av pandemien.

Kommuneøkonomi og statlig støtte

Den beregnede effekten av Covid-19 på kommunens samlede økonomi viser en netto merutgift på om lag 95 millioner kroner etter at kompensasjonene fra staten er fratrukket. Skatteinngangen ble historisk lav i 2020 (4,4 prosent lavere enn i 2019), og mye av forklaringen kan knyttes til effektene av Covid-19. Regjeringen kompenserte kommunen for merutgifter og mindreinntekter tilsvarende 320 mill. For en mer detaljert fremstilling av de økonomiske konsekvensene henvises det til kapittel 02 Årsberetning.

Organisering av pandemien
Organisering av pandemien

Covid-19 og tjenester til innbyggere

Fakta

27. februar 2020
fikk Bærum meldt den første innbyggeren med påvist Covid-19.
Nærmere 1 500 innbyggere
har hatt Covid-19 frem til nyttår.
Det var registrert 32 dødsfall
med Covid-19 per 31. desember.

Barn og unge

Skolene flyttet undervisningen fra klasserommet til digital hjemmeundervisning i løpet av et døgn da landet stengte ned i mars 2020. Nasjonale prøver viser at elevene fortsatt skårer høyt innen sentrale fagområder. Både barnehager og skoler har navigert og organisert i henhold til FHIs trafikklysmodell. En rekke skoler og barnehager har hatt større og mindre utbrudd i løpet av høsten.

Det har vært iverksatt spesifikke tilbud ved alle skoler for elever med økt psykisk og/eller faglig sårbarhet som følge av pandemien. Det ble også lagt til rette for en rekke sommeraktiviteter for barn og unge. Barneverntjenesten har gjennom hele pandemiperioden opprettholdt tilgjengelighet og oppfølging etter barnevernloven.

Bistand og omsorg

Sykehjem og omsorgsboliger for eldre er gjennomgått med sikte på krisehåndtering. Dette omfatter blant annet kohortorganisering og isolering, oppfølging av pasienter og pårørende, renholdsrutiner, risikoanalyser og beredskapsplaner. Dette arbeidet ble intensivert etter de triste hendelsene ved Valler sykehjem. Det er gjennomført systematisk opplæring, det er utviklet et system for lederstøtte og beredskapspersonell, og det har vært øvelser på alle sykehjem.

Ti pasienter på korttidsopphold på Valler sykehjem døde av eller med Covid-19, og to personer døde etter utskriving. På ett tidspunkt var over 70 medarbeidere var i karantene. Statsforvalteren trakk svært alvorlige konklusjoner i sin tilsynsrapport, og Bærum kommune tar til seg den kritikken som kommer frem i rapporten.

Det har vært et mål å opprettholde tjenestetilbudet til sårbare grupper, men av smittevernhensyn har blant annet dagaktivitetstilbud og seniorsentre måttet holde stengt i perioder.

Kultur og samfunn

Kulturfeltet ble sterkt påvirket av Covid-19 med blant annet nedstenging av Bærum Kulturhus, og store arrangementer ble avlyst eller gjennomført i langt mindre format. Nye former for kulturformidling som streaming, Scene i karantene og digital formidling fra biblioteket, har blitt tatt i bruk.

I tillegg har tilbudet innen idrett vært begrenset med stengte svømmehaller og idrettshaller i perioder. Det har vært stor økning i bruken av parker, turveier, badestrender, nærmiljøanlegg, friluftslivsområder og marka.

Bærumspakken for arbeidsliv, næringsliv og frivillighet

Næringslivet, arbeidstakere og frivillige organisasjoner er hardt rammet av pandemien. I samarbeid mellom næringsliv, organisasjoner og kommunen ble Bærumspakke 1 (våren 2020) og 2 (høsten 2020) utviklet og iverksatt. Bærumspakke 1, med en ramme på 100 millioner kroner, inneholder både kortsiktige tiltak for å gi rask effekt for eksempel innen lokal handel, og mer langsiktige tiltak for å opprettholde aktivitet og holde hjulene i gang, som forsering av egne bygg- og anleggsprosjekter.

Arbeidsliv

Rundt 65 mill. av Bærumspakken og statlige midler (58,4 mill.) har gått til å holde aktiviteten i gang og dermed sikre arbeidsplasser i bygg- og anleggsnæringen. I tillegg ble det igangsatt et eget sommerjobb-prosjekt i 2020, spesielt rettet mot ungdom som kunne jobbe innen helse og omsorg.

Næringsliv

Det er igangsatt tiltak for rundt 20 mill. til støtte for gründere, kompetanseheving, kampanjer og tiltak for lokal handelsnæring, rådgivning og støtteordninger til virksomheter som har vært spesielt hardt rammet.

Frivillighet

Nærmere 14 mill. av Bærumspakke 1 er benyttet til å støtte frivillige idrettslag, korps, teater og andre kulturarenaer. Bærumspakke 2, med en ramme på 10 mill., er en spesifikk støtteordning for hardt rammede bransjer som reiseliv- og destinasjonsbransjen, serveringssteder/-virksomheter samt helse- og treningssentre. Bærum har fått 2 mill. i støtte til kommunalt næringsfond fra Viken fylke.