Strategisk ledelse, styring og administrasjon, digitalisering og IT Utvikler en relevant og moderne organisasjon med digitalisering og tjenesteinnovasjon. Organisasjon, styring og utvikling har en viktig rolle som tilrettelegger, pådriver og samspiller for mange av prosessene på tvers av organisasjonen og som medspiller for å sikre omstilling og gjennomføringskraft.

Viktige resultater og innsatser i 2020

 • I 2020 rettet Bærum kommune og NTNU oppmerksomhet på samfunnsutviklingen i Bærum og det lokale næringslivet. Satsingsområder har vært datadrevet innovasjon, smart byutvikling og sirkulær økonomi.
 • Kommunens sykefravær for 2020 var 7,02 prosent, i tråd med målet. Det ble inngått en ny samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter og NAV Bærum for å redusere sykefraværet.
 • 2,4 milliarder kroner av kommunens totale låneportefølje tilfredsstiller Kommunalbankens krav til grønne lån.
 • Nytt system for håndtering av fakturaer bidrar til effektivisering og optimalisering av innkjøp.
 • Det er etablert et porteføljekontor for Digitaliseringsrådet som skal bidra til å sikre at kommunen oppnår ønskede effekter av prioriterte prosjekter: ETT Bærum – digitalt førstevalg.
 • Den digitale kompetansen økte vesentlig som følge av hjemmekontor og utrulling av Teams til rundt 4 000 medarbeidere i løpet av våren.
 • Et vellykket traineeprogram for akademikere med minoritetsspråklig bakgrunn er etablert. Traineene har jobbet i DigIT, Eiendom og tekniske tjenester.
 • Ved årsskiftet hadde kommunen 106 lærlinger. Eierstyring har egen nettside med informasjon om kommunens selskaper, styremedlemmer, selskapsstrategier og annen relevant informasjon.

Utfordringer fremover

 • Bærum kommune må være en attraktiv arbeidsgiver for å sikre rekruttering av viktig nøkkelpersonell i et stadig mer krevende arbeidsmarked.
 • For å forberede til et endret arbeidsliv skal programmet Fremtidens arbeidsplasser gjennomgå kommunens arbeidsgiverpolitikk, kompetansestrategi og nytt arbeidsplasskonsept.
 • Forventninger om strammere økonomiske rammebetingelser stiller høye krav til kostnadsreduksjoner, redusert investeringstakt og omstilling.
 • Kommunens omstillingsarbeid for å møte behovet for digitale løsninger, effektive tjenester og bidra til kommunens satsing på bærekraftig samfunnsutvikling, skal gi synlige effekter for både innbyggere og administrasjon.
 • Arbeidet med å skape en heltidskultur prioriteres.
 • Det vil tas i bruk nye digitale løsninger for å styrke kommunens budsjett- og virksomhetsstyringsarbeid. Nye løsninger vil øke tilgjengeligheten til denne informasjonen på kommunens hjemmesider.
Kommunikasjonsenheten - Bærum kommune

Eiendom 

Viktige resultater og innsatser i 2020

 •  Det har vært høy aktivitet til tross for pandemien med nybygg, større ombygginger og formuesbevaring for om lag 1,6 milliarder kroner og driftsvedlikehold for om lag 118 millioner kroner. Viktige organisatoriske endringer har styrket ledernivåene med økt kapasitet og kompetanse.
 • På Dønski har Bærum kommune bygget landets første landsby for demente. Offisiell åpning 21. september, senere ble prosjektet kåret til Årets helsebygg 2020. Lindelia sykehjem, Levre skole og Skytterdalen (uteareal) er ferdigstilt.
 • En 5-årig vedlikeholdsplan for kommunens bygningsmasse er utarbeidet.
 • Det er etablert innovative programmer for å prøve ut ny teknologi og prosessmetodikk med brukermedvirkning og involvering, blant annet Bygg-smart og Stimulab.

Utfordringer fremover

 • Tilpasse organisasjonen for økt gjennomføringskraft.
 • Mange og komplekse byggeprosjekter, kombinert med store områdeutviklingsprosjekter på Fornebu, Sandvika og Bekkestua som stiller store krav til organisasjonen.
 • Øke inntektene gjennom økte leieinntekter og planskapte verdier, samt redusere behovet for innleide arealer.
 • Redusere investeringsbehovet med tilhørende driftskostnader.
 • Etablere målrettede incentivordninger knyttet til arealbruk og klimakloke løsninger.
Tabell 23 viser nøkkeltall for Eiendom
Tabell 23 viser nøkkeltall for Eiendom

Medarbeidere

Tabell 24 viser antall medarbeidere i 2019 og 2020 fordelt på kvinner og menn
Tabell 24 viser antall medarbeidere i 2019 og 2020 fordelt på kvinner og menn
Tabell 25 viser fordeling av medarbeidere med minoritetsbakgrunn
Tabell 25 viser fordeling av medarbeidere med minoritetsbakgrunn
Tabell 26 viser utvalgte nøkkeltall knyttet til medarbeidere for 2018–2020
Tabell 26 viser utvalgte nøkkeltall knyttet til medarbeidere for 2018–2020
Tabell 27 viser fordeling av kjønn og lønn
Tabell 27 viser fordeling av kjønn og lønn

Eierposisjoner/-interesser

Bærum kommune har følgende eierposisjoner-interesser
Bærum kommune har følgende eierposisjoner-interesser

Selskapet VEAS er inne i en omdanningsfase. Kommunestyrene i Asker og Bærum vedtok som to av tre eiere, en omdanning til aksjeselskap i 2019. Vedtak i Oslo kommune forventes i 2021. Eierutvalget har via Teams gjennomført eier- og dialogmøter med de selskapene hvor kommunen har en betydelig eierinteresse. Eierutvalget har i den sammenheng vært opptatt av selskapenes drift knyttet til konsekvensene av Covid-19-pandemien.

Bærum kommune overtok selskapet Flytårnet Fornebu AS 1. september 2020, og eierutvalget har rekruttert medlemmer til det nye styret fra 1. januar 2021. Seminaret Selskapsorganisering og styrearbeid ble avholdt høsten 2020. Målgruppen var styre- og varamedlemmer i selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser, samt eierutvalgets medlemmer. Eierutvalget har gitt sin innstilling til rullering av eierskapsmeldingen 2021–2025.