Alle elever i Bærum skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. Bærumsskolen skal være en inspirerende foregangsskole med vekt på langsiktig og systematisk utviklingsarbeid.

Viktige resultater og innsatser i 2020

 • Elevene har hatt gode faglige resultater.
 • Avgangselevene på 10. trinn hadde høyeste sum grunnskolepoeng som noen gang er oppnådd. Nasjonale prøver på 5., 8. og 9. klassetrinn viser solid læringsutbytte.
 • Bærumsskolene har innført de nye læreplanene og gjennomført en omfattende kompetanseheving på alle klassetrinn. Det er også iverksatt nye systemer for læringsfremmende tilbakemeldinger til elevene.
 • Levre barneskole er åpnet for 800 elever, og fungerer også som samfunnshus for lokalbefolkningen. Skolen har tekniske løsninger som åpner for nye og fremtidsrettede undervisningsformer.
 • PP-tjenesten har videreutviklet det systemrettede arbeidet i skoler og barnehager. De individuelle vedtakene har fått styrket kvalitet og redusert saksbehandlingstid.
 • Det er utviklet en ressursgruppemodell for alle skoler hvor skolens ledelse, PP-tjenesten, helsesykepleier og sosial-/miljølærer ukentlig møtes for å drøfte og følge opp effekten av iverksatte
  tiltak for elever i risiko. Foreldre inviteres inn som en sentral part i drøfting og beslutninger.
 • Oppvekst skole har gjennomført felles anskaffelse av digitale læremidler i alle fag på alle klassetrinn. På denne måten har skolene fått nye muligheter for tilpasset opplæring i tråd med nye nasjonale læreplaner og fagfornyelsen.

Utfordringer fremover

 • Utvikle sømløse tjenester for barn og unge med bistandsbehov på tvers av profesjoner og sektorer ved å implementere samhandlingssystemet Bedre tverrsektoriell innsats (BTI).
 • Utvikle mer dynamiske skoletilbud for elever med store
  tilretteleggingsbehov i tråd med nasjonale føringer hvor deltakelse i fellesskapet står sentralt.
 • Tett oppfølging av elever med økt sårbarhet som følge av konsekvensene av pandemien.
 • Utvikle skolebyggene som lokalmiljøets samfunnshus som legger til rette for inkludering, frivillighet og innbyggersamarbeid samt utnytte skolebyggenes kapasitet fremfor parallelle investeringer i bygg for enkelt tjenester.
 • Behov for omfattende lærerrekrutteringsarbeid i kommende år.
 • Nasjonal lærernorm gir kommunen et begrenset handlingsrom. Det er derfor viktig å finne løsninger som gir bedre ressursfordeling sett i lys av skolers og elevers utfordringsbilde.
Tabell 15 viser nøkkeltall for Oppvekst skole
Tabell 15 viser nøkkeltall for Oppvekst skole