Oppvekst barnehage skal fremme inkludering, medvirkning og mestring – og tidlig innsats. Barnehagene skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, lek, læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Viktige resultater og innsatser i 2020

 • Kvalitetssystemet TETT PÅ – Kvalitet i bærumsbarnehagen har som mål å støtte opp om barns – spesielt sårbare barns – utvikling og læring. Første pulje med 19 barnehager og 346 ansatte er godt i gang og fornøyd med implementeringen.
 • Det ble etablert en ny barnehage, Tveterjordet barnehage. Endret demografi har samtidig medført at antall barnehageplasser, kommunale og private, har blitt redusert.
 • Barneverntjenesten hadde en ytterligere økning i måloppnåelse på kvalitet og forvaltning. Flere barn og familier mott ok frivillige hjelpetiltak i hjemmet, og det var færre plasseringer i institusjon og akutte plasseringer.
 • Det er iverksatt flere forebyggende barneverntiltak, forsterket oppfølging på fosterhjemsområdet og konkrete utviklingstiltak knytt et ti l økte forvaltningskrav i barnevernloven, i tråd med Barnevernreform 2022.
 • For å sikre at barn og unge med hjelpebehov får rask og riktig hjelp, er det etablert dialogbasert inntak mellom Barne- og ungdomspsykiatrisk tjeneste (helseforetak), kommunens PP-tjeneste og Psykisk helseteam barn og unge.
 • For å se barn i risiko tidlig, og for å kunne følge opp utsatte barn og familier, er det utarbeidet et program for å styrke kompetansen ti l helsesykepleierne ved helsestasjonene
 • Det er utviklet et nytt digitalt fagprogram for avlastnings- og
  støttekontakttjenester. Programmet vil effektivisere driften og vurderes gjenbrukt i andre tjenesteområder.

Utfordringer fremover

 • Kommunen mangler styringsrett på opptak i private barnehager. Dette kan gi utfordringer med demografitilpasning og gjennomføring av kostnadsreduserende tiltak. Situasjonen kan kreve ytterligere reduksjon i kommunale barnehageplasser.
 • Antall barn med behov for spesialpedagogisk tilbud i barnehagene øker selv med færre barn i barnehagene. Innsats og arbeid for å snu utviklingen krever ytterligere tiltak.
 • Antall barn og unge med psykiske utfordringer øker. Det arbeides for å utvikle et helhetlig og koordinert psykisk helsetjenestetilbud for barn og unge og deres familier. Det blir viktig å sikre gode overganger fra barn ti l voksen.
 • Oppfølging av høyesterettsdommer på barnevernområdet og en fremtidig ny barnevernlovstiller økte krav ti l kvalitet og ressurser.
 • Rekruttering av helsesykepleiere er fortsatt en utfordring.
Tabell 16 viser nøkkeltall for Oppvekst barnehage
Tabell 16 viser nøkkeltall for Oppvekst barnehage