Rapporteringen til kommunestyret for 2020 skjer gjennom to dokumenter – årsregnskap og årsrapport. I tillegg utarbeides en finansrapport som redegjør for oppnådd avkastning og risiko i finansforvaltningen, og som følger behandlingen av årsrapporten.

I årsregnskapet presenteres detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet samt forklarende noter.

Årsrapporten inneholder årsberetningen, redegjør for økonomisk utvikling, klima og miljø, tjenestene, medarbeidere og det politiske styringssystemet. I årets rapport har vi også tatt med et eget kapittel om Covid-19 og Bærumspakken.

Årsberetningen gir opplysninger om kommunens økonomiske stilling og om andre forhold som er av betydning for kommunen. Den beskriver også etiske forhold og likestilling. I årsberetningen er det også kort kommentert de største avvikene på tjenestene. Videre er det en samlet omtale av de største investeringsprosjektene.