Viktige resultater og innsatser i 2020

Kultur og bibliotek

 • Mer åpent bibliotek ble lansert i februar 2020.
 • Fornebupiloten frivillighetssentral flyttet inn i nye lokaler på Fornebu S.
 • Hamangområdet er styrket som kulturklynge – Tanken er utvidet med ni øvingsstudioer som driftes av Øveriet, og Dansestudio Nagelhus Schia Production har startet opp med støtte fra kommunen.
 • Bærum kulturhus sin dansesatsing, Dans Sørøst-Norge, kom på statsbudsjettet og er en anerkjennelse av et langsiktig og systematisk arbeid.
 • Lille Scene ble gjenåpnet etter totalrenovering.
 • Jubileet Claude Monet 125 år i Sandvika ble markert med flere arrangementer.
 • Atelierfellesskap på Gyssestad gård ble etablert med 19 profesjonelle kunstnere.

Park, idrett, landbruk og landskapsvern

 • Kadettangen badeplass hadde cirka 800 000 gjester i 2020. Det er satt inn nye benker og gjort forbedringer. Området rundt stupebrettet er forsterket. Det er lagt en åpen skøytebane på anlegget i vintersesongen 2020–21.
 • En rekke oppgraderinger: treningspark på Storøyodden, badetrapper på Høvikodden, Pelvikodden og Østernvann samt Rolfstangen som også har fått ny dusj. Grinibråten nærmiljøanlegg er oppgradert med ballbinge, klatrestativ og benkebord. Skogveien lekeplass har fått flere nye apparater. 500 meter turvei fra Kirkerudlia til Butterudveien er oppgradert. Pilegrimsleden er utvidet på strekningen fra Asker til Steinskogen.
 • Prosjekt om urbant hagebruk i Løkkehaven park og ved Hamang. • Nytt samarbeidsprosjektet Rekruttering av unge ledige i koronakrise til arbeid på gårdsbruk med Asker kommune, NAV og Ung i jobb.
 • Kartlegging av villastrukturer i Bærum kommune (1920–40).
 • Fokus på bekjempelse av fremmede arter langs vassdragene – både gjennom partnerskaps-avtalen med Bærum elveforum (BEF) og gjennom aktiv bekjempelse utført av innleide fagpersoner. Det er gjennomført årlige dugnader i og langs vassdragene, hvor frivillige lag og foreninger plukker betydelige mengder søppel.

Kirke, gravplasser og andre religiøse formål

 • Antall besøkende til Haslum krematorium var tilnærmet halvert i 2020 grunnet innførte smitteverntiltak. Lille seremonirom ble helt stengt for seremonier fra mars, mens Store seremonirom har vært åpent med begrenset besøkskapasitet.
 • Antall begravelser er relativt konstant. Kommunen bistår med kremasjon for nabokommunene Asker og Hole.

Utfordringer fremover

 • Sikre naturmangfold og blågrønn struktur i byggesonen, marka og langs fjorden.
 • Kultur må fortsatt ha en sentral rolle i utviklingen av Sandvika som kommunesentrum og regionby.
 • Ta vare på stedlige kvaliteter som kulturminner, arkitektur, kunst og grønne lunger, og skape hyggelige og varierte byrom og bymiljøer.
 • Digitale løsninger må utvikles videre for å bli en del av kulturtilbudet i kommunen.
 • Utvikle frivilligsentralene på Fornebu, Rykkinn og i Sandvika som møteplasser for innbyggerne og som arenaer for medvirkning i samfunnsutviklingen.
 • Etablere bibliotek sentralt på Fornebu med et attraktivt tilbud for alle.
 • Behov for nytt krematorium i nær fremtid, med to ovner og to renselinjer som skal dekke fremtidig kremasjonsbehov i Bærum.
 • Fremtidens krav til vinterdrift av turveier.
Tabell 19 viser nøkkeltall for kultur og fritid
Tabell 19 viser nøkkeltall for kultur og fritid
Tabell 20 viser nøkkeltall for kirke og andre religiøse formål
Tabell 20 viser nøkkeltall for kirke og andre religiøse formål
Tabell 21 viser nøkkeltall for idrett
Tabell 21 viser nøkkeltall for idrett