Høy kvalitet på tjenestene er viktig for innbyggere, miljøet og samfunnsutviklingen.

Viktige resultater og innsatser i 2020

Planlegging, byggesaksbehandling og geodata

 • Lokal massehåndtering har hatt høy prioritet, og arbeidet med planer for friluft søya i Lysakerfjorden og utvikling ved Lakseberget er godt i gang.
 • Sandvika videreutvikles som kommunesenter og regionby med prinsipplan for sjøfronten og tilrettelegging for Viken fylkesbygg ved stasjonsområdet.
 • Private reguleringsplaner og delesaker er behandlet innenfor lovpålagte frister. Gebyrtapet på byggesaker er redusert med 50 prosent.
 • Grunnkart ajourført med 68,5 km2 i samarbeid med Geovekst og Asker kommune. Samarbeidet har resultert i ajourføring av et større område til en lavere kostnad.

Transport, vei og trafikk

 • Ekstra midler er bevilget via Bærumspakken. Dett e har medført stor innsats på asfaltering og rehabilitering av kommunale veier for å kunne ta igjen etterslep.
 • Ny Nesveien bro ble åpnet, og arbeid med rehabilitering av Åsterud bro har startet.
 • Ny avtale om mikromobilitet er inngått med Ruter AS. Elsparkesykler ble satt ut våren 2020.
 • Det er etablert ladepunkter for elbiler på utvalgte offentlige parkeringer.

Avfall og gjenvinning

 • Innsamling, transport og behandling av avfall har gått som planlagt under pandemien, uten stopp eller opphold av tjenester. Dette skyldes godt samarbeid med partnere.
 • Alle skoler og barnehager har innført kildesortering.
 • Pilot med innsamling av glass- og metallemballasje i hjemmet er startet opp.

Vann og avløp

 • I samarbeid med Statens vegvesen og Bane NOR er det bygget vann- og avløpsanlegg til Sollihøgda for å forberede Ringeriksbanen og videreføring av E16.
 • Flere større prosjekter for å bedre overvanns- og flomsituasjonen i østre Bærum er startet opp og vil pågå ti l 2022.

Utfordringer fremover

 • Revidere kommuneplanens arealdel, sikre naturmangfold og klimaklok areal- og byutvikling.
 • Videreutvikle Sandvika som kultur- og regionby.
 • Få på plass en arkitekturstrategi for Bærum som bidrar ti l økt kvalitet i by, tett sted og naboskap.
 • Heve datakvaliteten i matrikkelen og legge grunnlaget for
  fremtidige selvbetjeningsløsninger for innbyggerne, som eByggesak.
 • Videreutvikle brukerinvolvering og samskaping gjennom digitale løsninger.
 • Sikre god veidrift for å takle klimaendringer, med stor variasjon i nedbør og underkjølt regn. Manglende permanent snødeponi.
 • Videreføre arbeidet med å sikre god overvannshåndtering og redusere vannmengder til avløpsrenseanlegget VEAS.
 • Håndtere mengden papp-avfall som har gått kraft ig opp med økt hjemmekontor og hjemmeskole.
Tabell 22 viser nøkkeltall for Miljøtekniske tjenester og Plan- og bygningstjenesten
Tabell 22 viser nøkkeltall for Miljøtekniske tjenester og Plan- og bygningstjenesten