Klimaklok kommune er en flerårig satsing som skal bidra til det grønne skiftet i Bærum. Alle deler av bærumssamfunnet – innbyggere, næringsliv, organisasjoner, folkevalgte og kommunens egen virksomhet – må mobiliseres i arbeidet for å nå de internasjonale og nasjonale klimamålene.

Klima- og miljøledelse

I arbeidet med revisjon av Klimastrategi 2030 er det gjennomført flere digitale medvirkningsaktiviteter. Om lag 400 personer ga innspill til klimastrategien og kommuneplanens samfunnsdel. Revidert klimastrategi vedtas i 2021. Kommuneplanens arealstrategi med fortetting ved sentrale knutepunkter ligger fast. Boligbyggingen i 2020 ble fordelt med 61 prosent i fortettingsområdene og 39 prosent utenfor disse. Den økonomiske rammen for klima- og miljøfondet var på 17 750 000 kroner i 2020. Den ble fordelt på 20 tiltak i klimastrategiens handlingsplan, samt 6 tiltak innen miljø og forurensing.

Klimaregnskap og -budsjett

Klimaregnskap og -budsjett er viktige virkemidler for bedre målstyring av klimaarbeidet. Klimaregnskap for 2019 ble nylig publisert av Miljødirektoratet og omfatter de direkte, fysiske utslippene som skjer innenfor kommuners geografiske grense. Klimaregnskapet for Bærum viser en klimagassreduksjon på cirka 8 prosent sammenlignet med 2018.

Klima- og miljøledelse

Bærum kommune deltar i en rekke globale og nasjonale nettverk for klima og miljø, blant annet Global Covenant of Mayors for Climate & Energy. For tredje år på rad fikk Bærum kommune toppkarakter A i CDPs internasjonale kåring av byer og kommuner, som viser beste praksis og handlekraft innen klimatilpasning og klimagassreduksjon. CDP er en ideell organisasjon som jobber for at myndigheter og bedrifter verden over skal redusere sine klimagassutslipp. Bærums klima- og miljøpris ble tildelt Oslofjord Varme, Dine Røtter og Toothfairy Farm. SmartCity Bærum har hatt egne møter i Strategisk forum som samler næringsliv, akademia og kommunen, om temaer og prosjektideer innen Datadreven innovasjon, Sirkulær økonomi og Smart Byutvikling. To pilotprosjekter er gjennomført, Digital guide på Fornebu – eksempler på fremtidsrettede klima og miljøbevisste prosjekter på Fornebu i samarbeid med AISPOT, og et sommerprosjekt i samarbeid med Telenor og Webstep for å etablere et klimadashboard knyttet til mobilitet.

Figur 4 viser sektorfordelte utslipp per år
Figur 4 viser sektorfordelte utslipp per år

22 virksomheter i Bærum ble miljøfyrtårnsertifisert i 2020, blant annet Sandvika Byfest. For å gjøre Bærum til en miljø- og klimaklok kommune må hele virksomheten bidra. En rekke tiltak og aktiviteter er gjennomført for å få det til. Her er noen resultater:

Klimaklok ressursbruk

 • Feiemasser fra kommunale veier blir renset for avfall og miljøfarlige stoff er og gjenbrukt.
 • Det er igangsatt tiltak for gummigranulat på avveie ved kunstgressbaner for fotball. Kommunen har i samarbeid med idrett slagene gjennomført tiltak for snødeponi ved alle kunstgressbaner.
 • Matsvinn-prosjektet på fire sykehjem i Bærum og Bærum Storkjøkken har redusert matsvinnet med cirka 30 prosent og gitt økt kunnskap og bedre rutiner.
 • Energirådgivning for boligeiere er gjennomført med 245 befaringer (fysisk eller digitalt), og 118 har fått støtte til tiltak gjennom Klima- og miljøfondet og Bærumspakken (Bærumspakken omtales nærmere i kapittel 6).
 • Energiforbruket i kommunale bygg er redusert med 11,8 prosent. En vesentlig andel av reduksjonen kan relateres til nedjustert drift på grunn av Covid-19.
 • De to nye sykehjemmene Carpe Diem demenslandsby og Lindelia, har høy energistandard og vil være energieffektive i drift.
 • Eiendomsenheten har gjennomført sertifisering i henhold ti l ISO 14001 Miljøledelse og ISO 50001 Energiledelse.
 • Eiendom har gjennomført en mulighetsstudie på ti kommunale bygg for å se på muligheten for å installere solcelleanlegg på bygningene.  Studien er finansiert av Bærumspakken.
 • Alle kommunale barnehager har miljøsertifiseringen Grønt flagg.

Miljø-, vann- og naturforvaltning

 • Det er utført forbedrende tiltak på nedlagt deponi Øverland 1 for å gi mindre vannmengde inn i deponiet og mindre sigevann ut fra deponiet.
 • Et nytt pumpehus for sigevann er ferdigstilt ved deponi Øverland 2.
 • Metangass fra deponi Isi samles opp i nye brønner og brukes ti l oppvarming av administrasjonsbygget på Isi.
 • Det er foretatt skjøtsel av den sterkt truede naturtypen åpen grunnlendt kalkmark på fl ere lokaliteter langs kysten av kommunen.
 • Naturkartlegginger er gjennomført i 2020 på hytteområdene på Grimsøya, Oustøya og Gåsøya, og på deler av Snarøya og Langodden. Prosjektet er delfinansiert av Bærumspakken.
 • Kommunen jobber for å skape innovative løsninger for overvannshåndtering i fortettede byområder, gjennom et innovasjonspartnerskap.

Klimakloke anskaffelser

 • Revidert anskaffelsesstrategi ble vedtatt i kommunestyret 18. juni 2020. Klima og miljø er ett satsingsområde.
 • Det er etablert et samarbeid med Stiftelsen Miljømerking i Norge for å øke andelen miljømerkede produkter på kommunens rammeavtaler.
 • Engangsprodukter av plast er fjernet fra rammeavtalene og
  erstatt et med andre mer miljøvennlige produkter.
 • Måling av klima- og miljøeffekten er igangsatt på ulike varer og tjenester.
 • En egen miljøgruppe i Anskaffelsesenheten skal bidra til økt kompetanse og undersøkelse av miljø og klimautfordringer ved anskaffelser

Aktiv mobilitet og utslippsfri transport

 • Mikromobilitetsprosjekt ble etablert i juni 2020 og bestod ved årsskiftet av om lag 450 elsparkesykler og 200 oppmerkede parkeringssoner. Over 13 000 unike brukere benyttet seg av
  tilbudet, og over 150 000 turer på til sammen 400 000 km ble
  tilbakelagt.
 • 81 prosent av kommunens små varebiler er klimanøytrale (el og biogass). Alle bensindrevne varebiler er avviklet i porteføljen, og et biogassanlegg er etablert på Rud.
 • Prosjektet Kjørestopp er startet og gjennomføres i samarbeid med TØI og teknologiselskapet SPOND. Foreldrekjøring av barn til fritidsaktiviteter, kjent som følgereiser, blir nærmere undersøkt for å redusere privat bilkjøring.
 • Bærums første ladestasjon for fritidsbåter er etablert på Oksenøya Marina i forbindelse med at båtdelingsfirmaet Kruser etablerte seg der. Prosjektet er finansiert av Bærumspakken.