Tjenestene skal ivareta innbyggernes behov for helse- og sosialtjenester og rett er seg både mot hele befolkningen og spesielle målgrupper.

Viktige resultater og innsatser i 2020

 • Satsingen på Barn bor bra i Bærum har medvirket til at 18 lavinntektsfamilier har kunnet kjøpe egen bolig i 2020 gjennom startlånsordningen.
 • Digital søknad om sosialhjelp, Digisos, ble innført desember 2019. Per 31.12.2020 var hele 60 prosent av sosialhjelpssøknadene innsendt digitalt.
 • Til tross for Covid-19-pandemien har antall akkumulerte sosialhjelpsmottakere kun økt marginalt fra 2019 (2 113 klienter) til 2020 (2 132 klienter).
 • 59 prosent av deltakere på introduksjonsprogrammet har gått over i arbeid eller utdanning i løpet av 2020. Nedgangen er knytt et til pandemien.
 • Flere innbyggere med behov for bo- og tjenestetilbud innen psykisk helse og rus har fått tilbud i kommunens egenregi.
 • Evaluering av psykososialt kriseteam er gjennomført. Det er gjort en tydeligere ansvars- og oppgavefordeling mellom kriseteamet og andre tjenester for å sikre gode overganger for den enkelte som trenger bistand.

Utfordringer fremover

 • Ved utgangen av 2020 var det 2 586 arbeidsledige i Bærum kommune. Dett e utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken og er en fordobling fra foregående år.
 • Tjenester for flyktninger må fortsette å tilpasse aktivitet på grunn av færre flyktninger og ny integreringslov.
 • Utvikling av morgendagens seniorsentre og utredning av mulighetsrommet mellom Bærum arbeidssenter og ARBA må tas opp igjen når pandemien gjør det mulig.
 • Behovet for psykiske helsetjenester er økende. Det er viktig med riktig tilbud ti l rett tid og på riktig nivå.
 • I tråd med økt antall eldre stilles det krav til ergo- og fysioterapitjenesten, og til hjelpemidler for voksne.
Tabell 18 viser nøkkeltall for Helse og sosial
Tabell 18 viser nøkkeltall for Helse og sosial