I 2020 økte antallet innbyggere med 501 personer (0,4 prosent), og per 31. desember 2020 bodde det 128 233 personer i Bærum kommune.

Den lave befolkningsveksten i 2020 skyldes i hovedsak en beskjeden nettoinnflytting fra andre kommuner. Lav innvandring i 2020 er ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) i hovedsak en konsekvens av Covid-19-pandemien. Fødselsoverskuddet i 2020 var på 421 personer og stod i overveiende grad for befolkningsveksten i kommunen.

Boligbygging i Bærum

Boligbygging er viktig for kommunens befolkningsutvikling på lengre sikt. Kommunen legger vekt på å styre fremtidig utbygging ti l knutepunkter og sentrumsområder langs eksisterende banestrekninger. Dette for å kunne redusere behovet for transport med privatbil.

De viktigste utbyggingsområdene i Bærum er Sandvika, Fornebu og bybåndet (de delene av byggesonen som ligger innenfor gangavstand til tog- og T-banestasjoner). I 2020 ble det ferdigstilt 726 boliger i Bærum. 61 prosent av boligene ble bygd innenfor prioriterte knutepunkter med god kollektivdekning. Cirka 76 prosent av boligene som ble bygd og ferdigstilt i 2020, var leiligheter.

Figur 3 viser vekstkomponenter og årlig vekst 2000–2020
Figur 3 viser vekstkomponenter og årlig vekst 2000–2020
Tabell 8 viser boligproduksjon for årene 2008–2020
Tabell 8 viser boligproduksjon for årene 2008–2020