Bærum kommune styres etter formannskapsmodellen. Den kjennetegnes ved at de øverste organene, som ikke er direkte folkevalgte, blir valgt etter forholdstallsprinsippet.

Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste styringsorgan og har ansvar for kommunens samlede virksomhet. Kommunestyret handler på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert til andre kommunale organer.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 ble avholdt 9. september. Valgdeltakelsen var på 70,84 prosent, en betydelig økning fra 2015 da valgdeltakelsen var 63,6 prosent. Andelen stemmer avgitt på forhånd, var 35,6 prosent.

Før valget besto kommunestyret av følgende ni partier: H, Ap, V, FrP, MDG, SV, Pp, Rødt og KrF. Det nyvalgte kommunestyret for perioden 2019–2023 består av 51 representanter fra ti partier:

Politisk styring

Kommunestyret avviklet totalt ni møter i 2019: seks møter før valget og tre møter etter. Totalt ble det behandlet 151 saker.

Folkevalgtopplæring

Kommunen holdt opplæring for de folkevalgte 8. og 9. november. Oppmøtet var svært høyt. Programmet var utviklet av kommunedirektør i samarbeid med politisk sekretariat, og tilbakemeldingene fra deltagerne var svært gode. Kafédialog, spørsmål med bruk av Mentimeter og forberedte innlegg fra talerstolen i kommunestyresalen var noen av suksessfaktorene.

Formannskapet

Formannskapet velges av og blant kommunestyrets medlemmer etter partienes forholdsvise representasjon i kommunestyret. Ordfører og varaordfører skal være medlem av formannskapet. Formannskapet økte fra 13 til 15 medlemmer etter valget. Formannskapet behandlet 227 saker i 2019.

Politisk utvalgsstruktur

Kommunestyret har opprettet åtte politiske utvalg. Disse er: hovedutvalg barn og unge, hovedutvalg bistand og omsorg, hovedutvalg miljø, idrett og kultur, planutvalget, eierutvalget, utvalg for samarbeid, klageutvalget og kontrollutvalget.

Utvalgene har avgjørelsesmyndighet innenfor sine områder og rammer som er gitt i lov eller vedtatt i kommunestyret. Kommunen har videre et eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd.

Interkommunalt politisk råd for Asker og Bærum

Før jul vedtok kommunestyrene i Asker og Bærum at det skal opprettes et interkommunalt politisk råd for Asker og Bærum. Formålet med rådet er at kommunene kan samordne og fremme politiske interesser overfor statlige og regionale myndigheter. Rådet består av seks faste medlemmer, tre fra hver kommune. Mandatet til E18-utvalget og sykehusutvalget videreføres i det nye samarbeidsrådet.

Utvalgenes reisevirksomhet, befaringer og studieturer

De politiske utvalgene og rådene har gjennomført studieturer, befaringer og liknende internt i Bærum og i tilliggende kommuner. I tillegg har det vært gjennomført følgende utenlandsturer:

  • Planutvalget: studietur til København 17.–19. januar med tema Byutvikling med særlig vekt på å hente idéer til sjøfronten i Sandvika.
  • Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur: studietur til Århus og København 28.–30. mars med tema Kunst og kultur i by- og stedsutvikling.
  • Hovedutvalg bistand og omsorg: studietur til Fredriksberg kommune 8.–10. mai med tema Psykisk helse og rusmiddelbruk og unge samt borgere med behov for bostøtte.

Forvaltning av rådhuset

Den daglige forvaltningen og driften av rådhuset ivaretas av politisk sekretariat og kommunens eiendomsavdeling i fellesskap. I 2019 ble oppussingen av kommunens formannskapssal ferdigstilt. Salen har fått nytt møtebord med moderne tekniske møteavviklingsløsninger.

Ordfører deltar regelmessig på seminarer, konferanser, folkemøter, bedriftsbesøk, prisutdelinger, kulturarrangementer og jubileer og markeringer, herunder 8. og 17. mai. Hun bidrar også med hilsener i programblader og jubileumstidsskrifter.

Den politiske ledelsen er på vegne av kommunen jevnlig vertskap for ulike tilstelninger og arrangementer, som for eksempel redningsdåd, idrettsgalla, frivillighetsfester, åpent rådhus, miljøsertifisering og julaften for enslige i rådhuset. Alle innbyggere som fyller 100 år, får en hilsen eller et besøk av ordfører.

Fra høsten 2019 har kommunen fått varaordfører på heltid. Varaordfører bistår med å ivareta ordførers representasjons- og ledelsesoppgaver.

TV-aksjonen

I 2019 gikk innsamlingen til organisasjonen CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. Bærum kommune samlet inn 6 381 471 kroner – og passerte 2018 med 6 754 kroner.

Borgerlige vielser

I sitt andre år som vigselsmyndighet utførte kommunen 166 vielser, én vielse mer enn året før, hvorav 30 på engelsk. Det ble utført 30 lørdagsvielser, og 13 par ble viet i selskapslokaler eller private hjem/hager.

Formannskapets og politiske utvalgs disposisjonsposter

Budsjettet for formannskapets og politiske utvalgs  isposisjonsposter var i 2019 på til sammen 2 787 500 kroner. Totalt 1 000 275 kroner er brukt til innkjøp, donasjoner, gaver og andre tiltak. En mer detaljert oversikt over bruken av midlene fra disposisjonspostene vil komme i årsmeldingen fra Politisk sekretariat.