Alle tjenestesteder skal bidra til reduserte klimautslipp ved å ta miljø- og klimakloke valg.

Klimaklok kommune

Bærum kommune skal være en miljø og klimaklok kommune. Klimastrategi 2030 utfordrer hele kommunen. Mange av aktivitetene og initiativene internt i kommunen, men også hvordan kommunen samarbeider med innbyggere og næringslivet, er nybrottsarbeid.

Gjennomføring av Klimastrategi 2030 er et langsiktig arbeid som vil kreve at Bærum kommune som virksomhet allerede nå gjør grep for å nå målene.

Aktiv mobilitet – sykkel og gange

Den nasjonale målsettingen om å oppnå nullvekst i persontrafikken med bil er sentral i kommunenes mobilitetsarbeid. Veksten skal være i kollektivtransport, sykkel og gange. For å redusere bruk av bil for følgereiser til og fra trening er pilotprosjektet Samkjøring til fritidsaktivitet, et samarbeid mellom Ruter, Stabæk fotball og kommunen, gjennomført i ett år, med oppmerksomhet også utenfor kommunens grenser.

Noen andre viktige tiltak:

  • Elsykkel-låneordningen Smartbike Bærum ble utvidet til å omfatte kommunale tjenestesteder i tillegg til bedrifter i Bærum.
  • Etablert ny gang- og sykkelvei i Sandviksveien ved Thon hotell.
  • Det er plassert ni sykkeltellere på strategiske steder i kommunen.
  • Det er inngått avtaler med syv sykkel-leverandører som gir rabatt på sykler og utstyr til medarbeidere i Bærum kommune.
  • Om lag 1 450 ansatte deltok i Sykle til jobben-aksjonen i 2018.


Utslippsfri transport

SmartCity Bærum har i 2018 samarbeidet tett med Klimaklok-programmet, og bidratt til å gjennomføre flere spennende prosjekter, for eksempel to selvkjørende busser på Fornebu i samarbeid med OBOS, Ruter og Acando. Bussene fraktet 10 000 passasjerer sommeren 2018.

Noen tiltak:

Bærum kommune har redusert antallet egne parkeringsplasser til ansatte i Sandvika og etablert en elbil-pool som medarbeidere kan benytte til reiser i tjenesten.

Redusert totalt CO2 utslipp på biler og maskiner med 32 prosent etter implementering av klimavennlig teknologi. Kommunen har avviklet alle varebiler med bensin og erstattet med el, biogass og hybrid.

Tilskudd til å etablere, oppgradere eller tilpasse elektrisk anlegg for lading av elbiler i borettslag og sameier. Ved gjennomføring av prosjekter som har fått tilsagn om tilskudd i 2017 og 2018 vil det totalt være etablert cirka 4 500 nye ladepunkter.


Eiendom og kommunale bygg

Nye energiløsninger, mer effektiv teknologi og bedre styring av energianleggene har ført til at kommunens energiforbruk er redusert med 3,1 prosent i forhold til 2017.

Alle større prosjekter med investeringsramme over 90 millioner kroner skal klima-sertifiseres i henhold til BREEAM-klassifisering Very Good. Dette vil blant annet omfatte Bekkestua barneskole, svømmehallen på Rud og Levre barneskole. Ordningen skal evalueres i 2020.

Utvalgte enkeltprosjekter skal utvikles som forbildeprosjekter i samarbeid med Futurebuilt. Dette gjelder blant annet Oksenøya senter med barnehage, barneskole, idrettsanlegg, og bo- og behandlingssenter, samt ny Kommunegård.

Det er montert solceller på taket av Nansenparken barnehage som har passivhusstandard. Stor sykkelparkering stimulerer til levering og henting uten bil.

Gratis hjemmebasert energirådgivning og tilhørende tilskuddsordning til energieffektiviserings-tiltak i boliger, ble etablert høsten 2017 og videreført i 2018. Etter cirka ett års drift er det gjennomført om lag 600 hjemmebesøk i boliger i Bærum. Omlag 80 husstander har søkt om tilskudd gjennom kommunens tilskuddsordning, hovedsakelig til utskifting av vinduer og vedovn, samt isolering av vegger.

Det er utbetalt tilskudd til fjerning av 153 nedgravde oljetanker, dette utgjør til sammen 1,5 mill.

Renovasjon og matsvinn

2018 var det første året med kildesortering av matavfall i hele Bærum kommune. 61 prosent av alt matavfall som ble kastet var kildesortert i følge Plukkanalysen 2018. Innbyggerne sorterer 36 prosent av all plastemballasje og over 90 prosent av papp og papir.

I kommunens egen virksomhet er det startet opp et arbeid med å kartlegge og redusere matsvinn i bo- og behandlingsentrene.

Miljø- og naturforvaltning

Noen tiltak:

  • Dyrking av eng- og langgress skal gi bedre vilkår for insekter og forhåpentligvis økt biologisk mangfold.
  • Utvidet kartlegging og bekjempelse av fremmede arter med spesielt fokus på viktige naturområder. Punktering av egg fra Grågås og Hvitkinngås.
  • 230 000 sjøørret og 250 000 laks er satt ut i Sandviksvassdraget.
  • Styrket innsatsen i arbeidet med vannmiljø og overvann. Det arbeides med en samordnet handlingsplan for overvannstiltak.
  • Det er gjort forsøk med redusert saltbruk på kommunale veier.

Miljøsertifisering

16 nye bedrifter i Bærum ble Miljøfyrtårn-sertifisert og mottok diplom fra ordføreren. Alle kommunale barnehager ble sertifisert med Grønt flagg.

Bærum klimafond og klimasats

I Handlingsprogram 2018–2021 ble det satt av 32 millioner kroner til klimafondet i budsjettperioden for å følge opp handlingsplanen og styrke innsatsområdene i Klimastrategi 2030. I 2018 ble 5,7 mill. disponert på 15 tiltak i handlingsplanen, der hoveddelen er brukt på tiltak innen mobilitet. I tillegg ble midler fra klimafondet brukt til å styrke kommunikasjonsvirksomheten og forbedre grunnlagsdata som er viktige for gjennomføring av Klimastrategi 2030.

Kommunen fikk i 2018 tilsagn om tilskudd til åtte nye Klimasats-prosjekter, hovedsakelig innen mobilitet og bygg.