Tekniske tjenester av høy kvalitet er viktig for innbyggerne, miljøet og samfunnsutviklingen.

Viktige resultater og innsatser i 2016

Planlegging og byggesaksbehandling

 • I 2016 ble det bygget 623 nye boliger, hvorav 68 prosent innenfor definerte knutepunkts- og fortettingsområder.
 • Saksbehandlingstid for byggesaker er redusert. I gjennomsnitt ble byggesaker behandlet på syv uker der lovens krav er tolv.
 • Reguleringsplan for Lysaker stasjon på Fornebubanen er vedtatt. En mulighetsstudie for bymessig utvikling av Lysaker er utarbeidet i samarbeid med Oslo kommune og Statens vegvesen.
 • Det er laget ny versjon av Bærumskart, basert på programplattformen Kommunekart.

Transport, vei og trafikk

 • Utslippet av CO2 fra bilparken er redusert med fem prosent i 2016. Dette er en reduksjon på 33 prosent siden 2009. 20 nye elbiler er kjøpt inn, hvorav 19 er til pleie- og omsorgsektoren.
 • Meld en feil-appen er etablert.
 • Arbeidet med å bli en Trafikksikker kommune er startet via et samarbeid med Trygg Trafikk.

Vann, avløp og renovasjon

 • Ny hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø er vedtatt for 2017–2020.
 • Deler av Solbergbekken er åpnet.
 • Ny renovasjonsforskrift og nytt gebyrgrunnlag for kommunens renovasjonsordning er vedtatt.
 • Ny leverandør for renovasjon er valgt, og denne har startet opp i deler av kommunen.

Utfordringer fremover

Planlegging og byggesaksbehandling

 • Befolkningsveksten i hovedstadsområdet gir økt etterspørsel på bolig- og næringsutvikling, og økt press på arealene. Arealstrategien følges opp gjennom reguleringsplaner for prioriterte senterområder.
 • Tilrettelegge for byutvikling i Sandvika og på Fornebu, samt utvikle en sammenhengende Lysaker-by på tvers av bygrensa med god innbyggermedvirkning.
 • Sikre fremdrift i samferdselsprosjekter som E18, E16 og Ringeriksbanen.
 • Satsing på nærmiljøutvikling og utvikling av møteplasser og arenaer for frivillighet i områdene Rykkinn og Fornebu.

Transport, vei og trafikk

 • God veidrift for å takle klimaendringer med stor variasjon i nedbør og underkjølt regn. Dette krever ressurser til overvannshåndtering, utbygging av gatevarmeanlegg og strøing eller salting av veibanen der bussene kjører.
 • Nok areal for å utvide gang- og sykkelveinettet mot kollektivtrafikk-knutepunktene i kommunen.
 • Økende behov for utbygging av infrastruktur gir utfordringer ved graving i vei. Dette gir dårligere veidekkekvalitet og trafikkavvikling.

Vann, avløp og renovasjon

 • Sikre god utsortering av avfall og utrullering av beholdere for matavfall og restavfall.
 • Opprettholde ønsket nivå på fornying og separering av vann- og avløpsnettet. Utskiftning vil skje i henhold til ny hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø 2017–2020.
tabell