Illustrasjon av nye Berger barnehage

Hvor ligger Berger?

Området ligger på Rykkinn og har Friggs vei i sør og Valkyrieveien i nord.

Berger sykehjem og barnehage - område på kart

Hva ønsker kommunen å bygge?

Bærum kommune ønsker å bygge et nytt sykehjem og en ny barnehage på dette området. Bygningene som står der i dag har et stort behov for vedlikehold og vi ønsker samtidig å gi plass til flere barn og flere eldre. Målet er å få plass til 150 barn og opptil 100 sykehjemsplasser. Prosjektet skal jobbe for å få til et godt aktivitetstilbud for hjemmeboende eldre på Rykkinn.

Miljø og bærekraft

Prosjektet skal bidra til at Bærum kommune gjør bærekraftige og klimakloke investeringer. Dette innebærer blant annet å ombruke bygningselementer, ha en høy grad av sortering, vurdere solceller på tak, sambruke parkeringsplasser, legge godt til rette for sykkel og bevare store trær og vegetasjon.

«Møteplass "på tvers av generasjoner»

Samlokalisering av sykehjem og barnehage gir muligheter for felles bruksområder. Målet er å skape flere møteplasser og muligheter for aktivitet og sosialt samvær, både ute og inne.

I tillegg vil vi åpne arealene for innbyggerne. Disse arealene kan for eksempel være kafé/kantine, rom for fysisk aktivitet, arealer for kulturarrangementer, kurs og lek.

I dag går det en turvei gjennom området. Denne skal bevares og være en del av anlegget. Turveien vil fortsatt ligge på samme sted som i dag.

Hvor langt har vi kommet i prosjektet?

Prosjektet er under planlegging og kommunen har laget forslag til reguleringsplan. Planen ble behandlet i Planutvalget den 25.04.2024 og vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn. Frist for innspill er 21.06.2024.

Kommunen inviterer til et åpent informasjonsmøte på Rykkinn skole tirsdag 11.06.2014 kl 18.00.

Du kan se reguleringsforslaget og den politiske behandlingen under

Innsyn på Bærum kommunes hjemmeside

Bygging forventes å kunne starte medio 2025 med ferdigstillelse av prosjektet 2027/2028. Det er foreløpig knyttet usikkerhet til framdriften inntil reguleringsplanen er ferdig politisk behandlet.

Spørreundersøkelse om Berger sykehjem og barnehage

Tidlig i konseptarbeidet hadde vi en spørreundersøkelse om Berger sykehjem og barnehage her på nettsiden, der vi har fått innspill på hva folk kan tenke seg å bruke fellesarealene som kan gjøre dette stedet til en fin møteplass for alle.

Her finner du resultatet fra undersøkelsen

Stedsanalysen om Berger

Vi har laget en stedsanalyse for Berger. I stedsanalysen forsøker vi å beskrive situasjonen og utgangspunktet for det arbeidet kommunen skal begynne med. Vi ser blant annet på nærmiljøet, mobilitet (eksempel; veier, offentlig kommunikasjon, sykkelveier) og hvordan terrenget på området er. Vi har også fått utarbeidet andre kartlegginger og analyser som vi har med oss i arbeidet. Naturkartlegging, grunnundersøkelser og miljøkartlegging, ombrukskartlegging av eksisterende bygninger, er eksempler på disse.

Her finner du stedsanalysen.

Kontaktpersoner