Illustrasjon av nye Rykkinnhallen B

Rykkinnhallen er en todelt idrettshall bestående av hall A og hall B. Nå starter anleggsarbeidene med å bygge ny hall B.

Hva skjer?

Rykkinnhall B er nå revet og prosjektet er over i en ny fase. Det vil være pågående arbeider gjennom sommeren, og arbeidstiden vil være mandag-fredag kl. 07.00-19.00.

Det pågår gravearbeider for fundamenter og boring av energibrønner på tomta.

I uke 28 skal entreprenøren i gang med betongarbeider og støp av fundamenter.

Det blir også igangsatt gravearbeider for vann- og avløp på sørsiden av Rykkinnhallen. Det er i planen avsatt syv dager til VA-arbeidene.

Det er støtt på fjell i byggegropa i nordvest. Dersom det støtes på fjell under graving av VA-grøft må fjellet fjernes ved piggearbeider.

Dette vil kunne forsinke gravearbeidene og det kan medføre at arbeidene må fortsette i noen uker.

Dersom det blir aktuelt å sette i gang piggearbeider, vil disse arbeidene kunne oppleves som støyende. Det vil da utføres lydmålinger for å registrere lydnivået.

Bærum kommunes Retningslinjer for bygge- og anleggsstøy finner du her.

Har du spørsmål vedrørende eventuelle piggearbeider og støyende arbeider, ta kontakt med entreprenørens kontaktperson for uke 28-30: Geir Moland, tlf. 908 23 443.

Riggområde

Deler av parkeringen ved Rykkinnhallen blir brukt som riggområde for materiell og avfallshåndtering. Dette betyr færre parkeringsplasser for publikum. Naboer som kan, oppfordres til å gå eller sykle. Hovedinngangen vil fortsatt være i bruk i byggeperioden.

Oversiktsbilde av riggområde Rykkinnhall B

Dersom du har spørsmål til byggeprosjektet, send gjerne en henvendelse til nabokontakten: nabokontakten@baerum.kommune.no (e-post leses sporadisk i ferien).

Politisk behandling

Formannskapet 29. november 2023 behandlet sak 23/223062 Rykkinnhallen - Hall B - Fastsettelse av prosjektets rammer (BP3). Formannskapet vedtok å gi Kommunedirektøren fullmakt til å signere totalentreprisekontrakt med totalentreprenør knyttet til bygging av ny hall B og rehabilitering av garderober, samt igangsette gjennomføringsfasen, med en investeringsramme på 138 mill. kr. Les de politiske dokumentene her.

Nybygg eller rehabilitering?

Arbeidet med konseptutvikling for hallen har vist at kostnad til nybygg vil være nær identisk med rehabilitering - nybygg noe rimeligere enn rehabilitering. Bærum kommune har, med bistand fra ekstern rådgiver, gjennomført en kostnadsvurdering som viser at nybygg vil være mer hensiktsmessig fremfor rehabilitering av hall B.

Hva skal vi gjøre?

Ny hall B vil bli oppført på tilnærmet samme fotavtrykk som eksisterende hall. Garderober i mellombygget oppgraderes med nye dusjer, sanitæranlegg og gulvbelegg, samt behandling av overflater. Det skal etableres nye tekniske anlegg, brannalarmanlegg gjennomgås og det utarbeides nytt brannkonsept.

Ny hall B skal oppfylle Eineåsen skoles krav til og behov for gymsalkapasitet for 540 elever.

Hvem bruker hallen i dag?

Rykkinnhallen eies av Bærum kommune og driftes av idrettslaget Bærums Verk og Hauger Idrettsforening (BVHIF). På dagtid benyttes hallen i dag av blant annet Rykkinn skole som gymsal, og Rud videregående skole og flere videregående skoler med idrettslinjer.

Mer informasjon

For å sikre god informasjon i prosjektet har Bærum kommune etablert en nabokontakt, Sofie Meta. Nabokontakten svarer på spørsmål og fungerer som bindeledd mellom naboer, kommunen og entreprenør/er. Nabokontakten nås på e-post nabokontakten@baerum.kommune.no