Rykkinnhallen er en todelt idrettshall bestående av hall A og hall B. Nå legges planene for ny hall B.

Hva skjer?

Formannskapet 29. november 2023 behandlet sak 23/223062 Rykkinnhallen - Hall B - Fastsettelse av prosjektets rammer (BP3). Formannskapet vedtok å gi Kommunedirektøren fullmakt til å signere totalentreprisekontrakt med totalentreprenør knyttet til bygging av ny hall B og rehabilitering av garderober, samt igangsette gjennomføringsfasen, med en investeringsramme på 138 mill. kr. Les de politiske dokumentene her.

Byggeprosjektet starter opp med fysiske arbeider rett over påske 2024.

Nybygg eller rehabilitering?

Arbeidet med konseptutvikling for hallen har vist at kostnad til nybygg vil være nær identisk med rehabilitering - nybygg noe rimeligere enn rehabilitering. Bærum kommune har, med bistand fra ekstern rådgiver, gjennomført en kostnadsvurdering som viser at nybygg vil være mer hensiktsmessig fremfor rehabilitering av hall B.

Hva skal vi gjøre?

Ny hall B vil bli oppført på tilnærmet samme fotavtrykk som eksisterende hall. Garderober i mellombygget oppgraderes med nye dusjer, sanitæranlegg og gulvbelegg, samt behandling av overflater. Det skal etableres nye tekniske anlegg, brannalarmanlegg gjennomgås og det utarbeides nytt brannkonsept.

Ny hall B skal oppfylle Eineåsen skoles krav til og behov for gymsalkapasitet for 540 elever.

Hvem bruker hallen i dag?

Rykkinnhallen eies av Bærum kommune og driftes av idrettslaget Bærums Verk og Hauger Idrettsforening (BVHIF). På dagtid benyttes hallen i dag av blant annet Rykkinn skole som gymsal, og Rud videregående skole og flere videregående skoler med idrettslinjer.

Mer informasjon

For å sikre god informasjon i prosjektet har Bærum kommune etablert en nabokontakt, Sofie Meta. Nabokontakten svarer på spørsmål og fungerer som bindeledd mellom naboer, kommunen og entreprenør/er. Nabokontakten nås på e-post nabokontakten@baerum.kommune.no