Illustrasjon som viser hvordan ny Hauger skole kan se ut

Bærum kommune skal bygge ny Hauger skole med flerbrukshall og mulighet for turnhall. Skolen skal utformes på en måte som understøtter Bærum kommunes konsept for skoleanlegg. Det legges vekt på løsninger som gir rom for ulike undervisningsformer, samarbeid på tvers og et godt sosialt miljø. Skolen skal være tilgjengelig for nærmiljøet på kveldstid og helg.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Ungdomsskole og flerbrukshall
Tiltak
Nybygg
Prosjektfase
Planlegging
Byggestart
antatt 3./4. kvartal 2025
Innflytting
3. kvartal 2027
Entreprenør
Ikke kontrahert
Miljøtiltak
Passivhus, bæresystem med lavt klimafotavtrykk Svanemerket

Hva skjer?

Bærum kommune har startet arbeid med å regulere området mellom Hauger skolevei, Brynsveien, Rosenvilde videregående skole og Rud videregående skole. Hensikten med arbeidet er å legge til rette for ny ungdomsskole (for totalt 450 elever), fullverdig flerbrukshall og mulighet for en mellomstor basishall for turn. Skolebygget erstatter dagens skoleanlegg. Kunstgressbane og gresslette opprettholdes, og gang-/sykkelveiforbindelser skal styrkes.

Parkeringsareal ved Idrettens hus skal opprettholdes, og er inkludert for å håndtere overvann i området. Sambruk og samlokalisering av funksjonene står sentralt ved utvikling av prosjektet. Viktige problemstillinger i planarbeidet vil være uteoppholdsareal/MUA, grønnstruktur og friområder, trafikksikkerhet og miljø og klimaambisjoner.

Aktuelle reguleringsformål vil være undervisning, idrettsanlegg, grønnstruktur/friområde og turdrag. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

Dagens Hauger skole

Hauger skole ble innviet 18. august 1969 som den andre ungdomsskolen i Bærum, etter Bekkestua skole, som stod ferdig i 1968. I 1970 stod Østerås skole ferdig, bygget etter de samme tegningene som Hauger, bare speilvendt. Disse tre skolene utgjorde fase 1 av ungdomsskoletilbudet i Bærum, etter at grunnskoleloven med endringen i 1969 innførte treårig ungdomsskole og avviklet realskolen og framhaldsskolen.

Bygningsmassen består av tre bygninger:

 • Hovedbygningen, som inneholder klasserom, gymsal og garderober, naturfagrom, arealer for ansatte, kontor og administrasjon.
 • Sidebygning, bygg B, som inneholder rom for praktisk-estetiske fag: musikk, kunst og håndverk, sløydsal og skolekjøkken.
 • Paviljongen, en frittstående bygning i skolegården som inneholder to klasserom og tilhørende grupperom.

Hva planlegger vi for?

Kommunestyret besluttet 21. juni 2023 at Kommunedirektøren skal gå videre med planlegging for etablering av nybygg for nye Hauger skole. Les den politiske saken - 073/23 - her.

Nye Hauger skole planlegges som en 5-parallell ungdomsskole med kapasitet til inntil 90 elever i velkomstklassene. Skolen får en samlet kapasitet på 450 elever. Eksisterende gymsalløsning erstattes med en flerbrukshall.

Skolen skal være et aktivt og trygt bygg som ivaretar behovet til mange ulike brukergrupper. Skolen skal være en god undervisningsarena med funksjonell logistikk, oversiktlige arealer og en god fordeling av de ulike brukerfunksjonene i bygget. Skolen og flerbrukshallen skal fungere som et samlingspunkt i nærmiljøet som skaper identitet og tilhørighet for menneskene som bor ved skolen.

Kommunedirektøren har også bedt om at det i planleggingsfasen gjennomføres en utredning for basishall med turn. Da vil kommunedirektøren kunne fremme basishall som opsjon når Hauger skole fremlegges for beslutning i prosjektets rammer for gjennomføring. Mulighet for realisering av turnhall på Hauger er direkte koblet til Kommunedirektørens anbefaling av nybygg for ny Hauger skole. Saken Ny basishall for turn ble behandlet i kommunestyret i møte 21. juni 2023. Les den politiske saken - 068/23 - her.

Under vises illustrasjoner på hvordan den nye skolen og flerbrukshallen kan se ut. Illustrasjonene er utarbeidet av Bærum kommune Eiendom.

Illustrasjon som viser hvordan ny Hauger skole kan se ut Illustrasjon som viser hvordan ny Hauger skole kan se ut Illustrasjon som viser hvordan ny Hauger skole kan se ut

Det planlegges foreløpig for byggestart høsten 2025 og at skolen står klar til skolestart høsten 2027.

Hvor langt har prosjektet kommet?

Prosjektet har nå kommet til den fasen hvor reguleringsplanen utarbeides, og prosjektgruppen jobber med videreutvikling av konseptet som kommunestyret vedtok 21. juni 2023, ref. KST-sak 073/23.

Kommunestyrets vedtak innebærer at Hauger skoletomt skal benyttes videre. I tråd med kommunens klima- og miljøambisjoner ble det vurdert gjenbruk av eksisterende bygningsmasse i tillegg til nybygg. Etablering av en flerbrukshall, som erstatning for ordinære gymsaler, ble også vurdert. Etter en totalvurdering i konseptfasen er det besluttet at det jobbes videre med å realisere et nytt skolebygg.

Et nytt bygg gir mulighet til å tilpasse skolen til fremtidens skoledrift. Tomten er forholdsvis flat og gir få begrensninger på bygget. Det legges til grunn at det skal være god bredde på bygningskroppen og at det nye bygget skal være kompakt med arealeffektive løsninger. Skolen skal organiseres med trinnområder som har god kobling til fellesarealer både inne og ute. Fellesarealer og forsamlingssal skal være sentralt plassert. Det nye bygget skal tilpasses tomten og gi plass til gode uteområder. Aktive fasader skal gi lett adkomst ved sambruk og bruk utenom skolens åpningstider.

Det er videre planlagt å etablere en flerbrukshall som kan deles i to eller flere saler ved bruk av skillevegger. Flerbrukshallen skal primært være et treningsanlegg på kveldstid, i samsvar med behov for slike anlegg i kommunen. 

Hvorfor gjør vi dette?

Hauger skole er fra 1969 og har stort behov for oppussing og tilpasning til dagens skolebehov. Skolen er i dag bygget som en 5-parallell ungdomsskole og har 45 elever i velkomstklassene (språkopplæring).

Tilstandsvurderinger viser at hele bygningsmassen er utdatert bygningsteknisk. Bygningene er også lite fleksible og det vil være krevende å tilpasse disse til effektiv skoledrift, slik nye skoler organiseres i dag, hvor det blant annet er tilrettelagt med separate trinnområder. Det er derfor anbefalt at dagens skole rives og at det bygges et nytt skolebygg.

Hva er rammene for prosjektet?

Skolen skal utformes på en måte som understøtter Bærum kommunes konsept for skoleanlegg. Det legges vekt på løsninger som gir rom for ulike undervisningsformer, samarbeid på tvers og et godt sosialt miljø.

Nye Hauger skole skal organiseres ut fra kommunens arealprogram med følgende funksjoner:

 • Fellesarealer som inkluderer hovedinngang og forsamlingssal.
 • Spesielle undervisningsarealer som brukes av alle trinn og er aktuelle for utleie på kveldstid.
 • Administrasjons- og personalarealer skal samles sentralt i bygget.
 • Trinnarealer for 8., 9. og 10. trinn, samt for velkomstklasser. Alle trinnarealer skal ha egne innganger fra skolegården gjennom garderobe med ren og uren sone. Trinnområdene skal ikke være gjennomgangsareal for andre trinn/klasser til og fra fellesarealer.

Flerbrukshallen skal brukes til skoleundervisning på dagtid og idrett på kveldstid.

Bærum kommune har høye klima- og miljøambisjoner som skal gjenspeiles i prosjektet. Prosjektet planlegger blant annet:

 • Legge stor vekt på miljø- og helsevennlig materialvalg, spesielt reduksjon av plast inne og ute, bevaring av kantsone og naturmangfold. Prosjektet skal ha ambisjon om å oppnå Svanemerket.
 • Gummidekke skal begrenses til et minimum av det som er nødvendig for å oppfylle universell utforming.
 • Det skal gjennomføres en ombrukskartlegging før bygget rives, for å få oversikt over hvilke materialer og bygningskomponenter man kan gjøre ombruk på.
 • I forbindelse med ombrukskartleggingen skal det vurderes om prosjektet skal delta i det tverrfaglige klimatiltaket «Pilot for ombrukssentral».
 • Bygget skal tilfredsstille kravene til Passivhus. Varmepumpe med energibrønner skal være hovedkilde for oppvarming av bygget. Utforming av bygningskroppen skal sikre så lavt kjølebehov som mulig.
 • Prosjektet skal stille krav til solceller på tak og/eller fasade.
 • Søke å bevare naturverdier på tomten.
 • Tilstrebe en høy andel utslippsfrie maskiner på byggeplass.

Medvirkning

For å ivareta interessenters behov, mål og krav til ny ungdomsskole og flerbrukshall på Hauger skole er det gjennomført samhandling internt i administrasjonen underveis i konseptfasen. Relevante brukerrepresentanter, vernetjenesten, Folkehelsekontoret ved Miljørettet helsevern og Eiendom har vært involvert i hele prosessen fra idé til konsept. Det har også vært viktig å involvere representanter fra administrasjonen som særlig ivaretar funksjoner som vann og avløp, renovasjon, natur og vei for å avdekke eventuelle viktige forutsetninger.

Brukerinvolvering og innbyggerdialog vil bli sikret videre gjennom reguleringsplanprosessen og planleggingsfasen.

Tentativ fremdriftsplan

 1. Juni 2023 BP2 - beslutte planlegging basert på prosjektforslag
 2. April 2024 1. gangsbehandling reguleringsplan
 3. Oktober 2024 2. gangsbehandling reguleringsplan
 4. 1. kvartal 2025 BP3 - beslutte prosjektgjennomføring
 5. 1./2. kvartal 2025 Oppstart bygging
 6. Mai 2027 BP 4 - avslutte gjennomføringsfase, midlertidig brukstillatelse
 7. August 2027 Oppstart skoledrift
 8. Oktober 2028 BP5 - sluttrapport/evaluering
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen