Emma Hjorth barneskole

Emma Hjorth barneskole skal utvides fra 2-parallell til 3-parallell med ny flerbrukshall i basketballbanestørrelse. Skolen skal også fungere som et nærmiljøsenter for området rundt.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Barneskole
Tiltak
Utvidelse/Nybygg
Prosjektfase
Planlegging
Byggestart
3. kvartal 2022
Åpner
Skolestart høsten 2024
BTA
ca. 9 800 m2
Miljøtiltak
Passivhus for nybygg, og fornybar varme til hele bygningsmassen

Et av målene med prosjektet er at Emma Hjorth barneskole innbyr til trygghet, trivsel og læring for elevene med lyse og fine undervisningsrom. Skolens utforming skal legge til rette for fellesskap og tilhørighet til trinnet. 

Utenom skoletid skal skolen fungere som et nærmiljøanlegg som legger til rette for bruk for organiserte og uorganiserte aktiviteter innen kultur, idrett og frivillighet.

En klimaklok og miljøriktig skole

Etter utvidelsen skal hele skolen være en klimaklok og miljøriktig skole, med lavt energiforbruk.

For å sikre et godt inneklima og samtidig redusere energibehovet, blir det gjennomført energieffektiviserende tiltak i eksisterende skolebygg. Blant annet blir det nytt ventilasjonsanlegg og  behovsstyrt LED-belysning.

Tilbygget vil bli arealeffektivt og bygges som passivhus som skal tilfredsstille Energimerke A. Det vil også benyttes behovsstyrt LED-belysning i tilbygget, samt utendørs.

Skolen vil benytte en miljøvennlig og energieffektiv varmeforsyning i form av varmepumpe som utnytter bergvarmen fra energibrønner. Varmemengden som leveres fra varmepumpe til bygget vil utgjøre 2-4 ganger den mengden elektrisitet som brukes. Dette betyr at skolens energibehov for oppvarming reduseres med opptil 70 prosent sammenliknet med dagens elektrokjel. I tillegg leveres svært energieffektiv kjøling fra energibrønnene.

Mer informasjon

Entreprenør for prosjektet er Backe Stor-Oslo AS. De har etablert en nettside med informasjon om gjennomføring av prosjektet.

Nettside om prosjektet

Politisk behandling - prosjektets rammer

Beslutning om prosjektets rammer (BP3) ble politisk behandlet i juni 2022. Les den politiske saken her.