Busoppveien - Skissebilde Busoppveien skissebilde - tegning perspektiv

Det skal bygges 8 nye omsorgsboliger på ett plan med to baser/fellesrom, og tilhørende fasiliteter for ansatte.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Nybygg
Tiltak
Omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming.
Prosjektfase
Planlegging
Byggestart
2. kvartal 2021
Innflytting
4. kvartal 2022
Bruttoareal
1150 m² (boliger) og 455m² (aktivitetshus)
Kostnadsramme
97 mill
Kontrahert entreprenør
Ikke vedtatt
Miljøtiltak
Ingen, utover TEK 17

Videre skal eksisterende låve rives, og det skal oppføres et nytt aktivitetshus som skal benyttes av beboerne i alla boligene tilknyttet området. Det vektlegges spesielt byggets plassering i terreng og tilpasning til miljøet. Det har vært stor grad av brukermedvirkning for å tilpasse boligene til leietakere i denne fasen.