Illustrasjon som viser hvordan ny Bryn og Hammerbakken skole, fasade nordvest, kan se ut

Bærum kommune skal bygge ny Bryn og Hammerbakken skole med flerbrukshall i håndballhallstørrelse. Skolen skal være tilgjengelig for nærmiljøet på kveldstid og helg.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Barneskole og flerbrukshall
Tiltak
Nybygg
Prosjektfase
Oppstart planleggingsfase
Byggestart
Antatt 1. eller 2. kvartal 2025
Innflytting
2. eller 3. kvartal 2027
Bruttoareal
Ca. 9 500 kvm
Kostnadsramme
560-660 millioner kr
Entreprenør
Ikke kontrahert
Miljøtiltak
Passiv husstandard, Svanemerke, høy andel utslippsfri byggeplass og ombrukskartlegging.

Hva skjer?

Det er varslet om oppstart om planarbeid. Se planinitiativ og informasjon om planarbeidet.

De som ønsker det, kan komme med innspill til planarbeidet. Innspill til planarbeidet kan sendes inn via Altinn, per e-post til cam@linkarkitektur.no eller per post til LINK arkitektur AS, v/Camilla Mohr, Pb. 383, 0102 Oslo innen 18. desember 2023. Innspill merkes med «Bryn skole, arkivsakID 23/14653 og planID 2023007».

De som kommer med innspill, får ikke direkte tilbakemelding, men innspillet blir oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen. Alle innspillene blir sendt kommunen sammen med plandokumentene.

Forslagstiller for planen er Bærum kommune ved Prosjektutvikling, Byggherre. Fagkyndig konsulent er LINK arkitektur AS. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Camilla Mohr på mobil 456 58 240 eller e-post cam@linkarkitektur.no.

Når planforslaget er klart, vil det bli lagt ut til offentlig ettersyn, før det bearbeides videre og oversendes kommunen for politisk behandling.

Informasjonsmøte 20. november 2023

Her kan du se presentasjonen fra informasjonsmøtet (pdf).

Dagens Bryn og Hammerbakken skole

Bryn og Hammerbakken skole består i dag av to avdelinger - avdeling Bryn med elever på 1.-7. trinn og avdeling Hammerbakken med 1.-4. trinn.

Skolen har hatt felles ledelse siden 2005. Bryn og Hammerbakken skoler ble sammenslått til en skole i 2013 (planlagt og forankret i Hovedutvalg for barn og unge sak 004/13, 22.01.2013). I 2018 besluttet kommunestyret at de to avdelingene skal slås sammen fysisk (KST 076/18).

Som en konsekvens av Kommunestyrets vedtak har det blitt jobbet frem et forslag til løsning (konsept) for hvordan få til et best mulig skoletilbud for barna som sogner til Bryn og Hammerbakken skole. Alle klassene skal nå samles i ett nytt skolebygg på tomten til avdeling Bryn.

Hva planlegger vi for?

Kommunestyret besluttet juni 2023 (KST 072/23) at Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase for etablering av ny tre parallell barneskole (nybygg) og flerbrukshall i håndballhall­størrelse på tomten til dagens avdeling Bryn. Kommunedirektøren har også fått fullmakt til å igangsette planlegging og planarbeid med sikte på å stenge av Bryn skolevei ved Bryn skole og det skal etableres ny innkjøring for boligområdet nord for skolen fra Folkvangveien.

Skolebygg og uteareal er en viktig lokal møteplass der man kan legge til rette for et aktivt og attraktivt lokalmiljø også utenom undervisningstiden. Flerbrukshallen vil bli et viktig tilskudd for den organiserte idretten i vestre Bærum. 

Under vises illustrasjon på hvordan den nye skolen og flerbrukshallen kan se ut. Illustrasjonene er utarbeidet av Bærum kommune Eiendom.

Illustrasjon som viser hvordan ny Bryn og Hammerbakken skole med flerbrukshall kan se ut
Illustrasjon som viser hvordan ny Bryn og Hammerbakken skole, fasade nordvest, kan se ut

Det planlegges for byggestart våren 2025 og at skolen står klar til skolestart høsten 2027.

Hva er rammene for prosjektet?

Bærum kommune har høye klima- og miljøambisjoner som skal gjenspeiles i prosjektet.

Prosjektet planlegger blant annet å minimum:

 • Legge stor vekt på miljø- og helsevennlig materialvalg, spesielt reduksjon av plast inne og ute, bevaring av kantsone og naturmangfold. Prosjektet skal ha ambisjon om å oppnå Svanemerket.
 • Gjennomføre en ombrukskartlegging før bygget rives, for å få oversikt over hvilke materialer og bygningskomponenter som kan brukes igjen.
 • Sikre at bygget tilfredsstiller kravene til Passivhus. Varmepumpe med energibrønner skal være hovedkilde for oppvarming av bygget. Utforming av bygningskroppen skal sikre så lavt kjølebehov som mulig.
 • Stille krav til solceller på tak og/eller fasade.
 • Søke å bevare naturverdier på tomten.
 • Tilstrebe en høy andel utslippsfrie maskiner på byggeplassen.

Hvilke hensyn er det viktig å ivareta?

 • Skolen innbyr til trygghet, trivsel og læring for elevene. Skolens utforming legger til rette for fellesskap og tilhørighet til trinnet.
 • Anlegget utgjør et samlingspunkt for nærmiljøet, og bidrar til å skape et trygt nærmiljø og godt nabolag.
 • Skoleanlegget er lagt til rette for bruk utenom skoletid for organiserte og uorganiserte aktiviteter innen idrett og frivillighet.
 • Skolen ivaretar sikkerheten til elever, besøkende og nærmiljøet gjennom ryddig trafikkavvikling der harde og myke trafikanter skilles.

Stedsanalyse

Stedsanalysen kan du lese her.

Kvikkleire

Kommunen har fått utført grunnundersøkelser innenfor planområdet. Undersøkelsene viser at aktsomhetsområdet for kvikkleire hos Norges Geologiske Undersøkelse kan revideres og at fare for kvikkleire innenfor planområdet er mye lavere enn tidligere antatt.

Norges Geotekniske Institutt har som følge av dette revurdert kvikkleiresone Bryn basert på de gjennomførte grunnundersøkelsene. Det er anbefalt at kvikkleiresonen kan fjernes. Uavhengig kontrollør (Asplan Viak) har kvalitetssikret rapporten og har ingen avvik.

Medvirkning

Vi ønsker å kartlegge hvilke behov nærmiljøet har og har bedt om innspill fra nabolaget, via en spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen er nå stengt - vi takker for alle innspill! Vi vil ta innspillene med oss i det videre arbeidet.

Det kom inn svar fra omtrent 250 personer der de aller fleste bor i området og hovedvekten har barn som går på Bryn og Hammerbakken skole.

Det var to spørsmålsstillinger i undersøkelsen, her er noen stikkord fra tilbakemeldingene:

Utenfor skolens åpningstid kan bygget og uteområdene brukes på andre måter. Hva kunne du tenke deg å bruke skolen til?

 • Viktig å bevare uteområdene som allerede i dag benyttes daglig av voksne og barn
 • Har i alle år vært et samlingspunkt for barn og voksne fra nærmiljøet
 • Ikke ønskelig med mer trafikk til området
 • Ønsker et samlingssted for hele lokalsamfunnet
 • Legges til rette for lokale kultur- og idrettsaktiviteter

Ser du noen utfordringer med bruk av skolen og uteområdene etter skolens åpningstid? Hvilke?

 • Utfordringer er alltid hærverk og misbruk av både apparater og annet.
 • Så lenge det er tilpasset barnefamilier og ikke blir arrangementer til langt på natt med støy o.a. er det supert å kunne bruke området.
 • Styrker nabolaget og kontakten mellom foreldre-foreldre, barn-barn.
 • Ikke et naturlig sted å ferdes når man bor på Rykkinn, Løkenhavna/Løkenlia , Brennefeltet og Kolsås.
 • Viktig med god trafikkavvikling, lett og sikker drop off/ on av barn, gode parkeringsmuligheter.

Gjennom medvirkning ønsker vi også å skape et godt forankret prosjekt. Følg med på denne siden for videre prosess for medvirkning i prosjektet.

Hva skjer med avdeling Hammerbakken?

Det er ikke avklart hva byggningsmassen til avdeling Hammerbakken skal brukes til i fremtiden. Det er ikke en del av dette prosjektet, men vi tar gjerne imot innspill til ønsket fremtidig bruk. Send e-post til post@baerum.kommune.no merket "22/9330 Avdeling Hammerbakken Innspill til fremtidig bruk".

Kontaktpersoner