Illustrasjon som viser hvordan ny Bryn og Hammerbakken skole med flerbrukshall kan se ut

Bærum kommune skal bygge ny Bryn og Hammerbakken skole med flerbrukshall i håndballhallstørrelse. Skolen skal være tilgjengelig for nærmiljøet på kveldstid og helg.

Nøkkeldata

Type prosjekt
Barneskole og flerbrukshall
Tiltak
Nybygg
Prosjektfase
Planleggingsfase
Byggestart
1. kvartal 2026
Innflytting
2. eller 3. kvartal 2028
Bruttoareal
Ca. 8 700 kvm
Kostnadsramme
560-660 millioner kr
Entreprenør
Hent AS
Miljøtiltak
Passivhusstandard, Svanemerkeambisjon, høy andel utslippsfri byggeplass og ombrukskartlegging.

Hva skjer?

21. juni 2023 besluttet kommunestyret (KST 072/23) å gi kommunedirektøren fullmakt til å igangsette planleggingsfasen for etablering av ny 3 parallell barneskole (nybygg) og flerbrukshall i håndballbanestørrelse samt planlegging og planarbeid med sikte på å stenge Bryn skolevei ved Bryn skole. 

Detaljreguleringsplan 

Planforslaget ble i primo april 2024 sendt inn til Reguleringsmyndighet for behandling frem mot 1. gangs behandling i Planutvalget. Se planforslaget her.

De som ønsker det, kan komme med innspill til planforslaget etter at Planutvalget legger det ut til offentlig ettersyn. Det antas at det vil kunne skje i perioden september/oktober 2024.  

Etter offentlig ettersyn vil planforslaget bearbeides videre og oversendes kommunen for endelig politisk behandling. 

Forslagstiller for planen er Bærum kommune ved Eiendom, Bygg og prosjekt. Fagkyndig konsulent er LINK arkitektur AS. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Camilla Mohr på mobil 456 58 240 eller e-post cam@linkarkitektur.no. 

Prosjektering og planlegging 

Planlegging og bygging av nye Bryn skole gjennomføres med samspill som gjennomføringsmodell. 

Det har høsten 2023 og vinteren 2024 vært gjennomført en anskaffelse av samarbeidspartnere for dette.  

I mars 2024 ble Henta AS og HUS Arkitekter tildelt kontrakt om planlegging og bygging av nye Bryn barneskole. 

Planleggingsfasen sammen med entreprenør, arkitekter og rådgivere startet opp i mars/april 2024. 

Dagens Bryn og Hammerbakken skole

Bryn og Hammerbakken skole består i dag av to avdelinger - avdeling Bryn med elever på 1.-7. trinn og avdeling Hammerbakken med 1.-4. trinn.

Skolen har hatt felles ledelse siden 2005. Bryn og Hammerbakken skoler ble sammenslått til en skole i 2013 (planlagt og forankret i Hovedutvalg for barn og unge sak 004/13, 22.01.2013). I 2018 besluttet kommunestyret at de to avdelingene skal slås sammen fysisk (KST 076/18).

Som en konsekvens av Kommunestyrets vedtak har det blitt jobbet frem et forslag til løsning (konsept) for hvordan få til et best mulig skoletilbud for barna som sogner til Bryn og Hammerbakken skole. Alle klassene skal nå samles i ett nytt skolebygg på tomten til avdeling Bryn.

Hva planlegger vi for?

Kommunestyret besluttet juni 2023 (KST 072/23) at Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planleggingsfase for etablering av ny tre parallell barneskole (nybygg) og flerbrukshall i håndballhall­størrelse på tomten til dagens avdeling Bryn. Kommunedirektøren har også fått fullmakt til å igangsette planlegging og planarbeid med sikte på å stenge av Bryn skolevei ved Bryn skole og det skal etableres ny innkjøring for boligområdet nord for skolen fra Folkvangveien.

Skolebygg og uteareal er en viktig lokal møteplass der man kan legge til rette for et aktivt og attraktivt lokalmiljø også utenom undervisningstiden. Flerbrukshallen vil bli et viktig tilskudd for den organiserte idretten i vestre Bærum. 

Under vises illustrasjon på hvordan den nye skolen og flerbrukshallen kan se ut. Illustrasjonen er utarbeidet av Link Arkitektur på vegne av Bærum kommune Eiendom.

Illustrasjon som viser hvordan ny Bryn og Hammerbakken skole med flerbrukshall kan se ut

Det planlegges for byggestart våren 2025 og at skolen står klar til skolestart høsten 2027.

Hva er rammene for prosjektet?

Bærum kommune har høye klima- og miljøambisjoner som skal gjenspeiles i prosjektet.

Prosjektet planlegger blant annet å minimum:

 • Legge stor vekt på miljø- og helsevennlig materialvalg, spesielt reduksjon av plast inne og ute, bevaring av kantsone og naturmangfold.
 • Prosjektet skal ha ambisjon om å oppnå Svanemerket. 
 • Gjennomføre en ombrukskartlegging før bygget rives, for å få oversikt over hvilke materialer og bygningskomponenter som kan brukes igjen. 
 • Sikre at bygget tilfredsstiller kravene til Passivhus.  
 • Varmepumpe med energibrønner skal være hovedkilde for oppvarming av bygget. Utforming av bygningskroppen skal sikre så lavt kjølebehov som mulig. 
 • Stille krav til solceller på tak og/eller fasade. 
 • Søke å bevare naturverdier på tomten. 
 • Tilstrebe en høy andel utslippsfrie maskiner på byggeplassen. 

Hvilke hensyn er det viktig å ivareta?

 • Skolen innbyr til trygghet, trivsel og læring for elevene. Skolens utforming legger til rette for fellesskap og tilhørighet til trinnet.
 • Anlegget utgjør et samlingspunkt for nærmiljøet, og bidrar til å skape et trygt nærmiljø og godt nabolag.
 • Skoleanlegget er lagt til rette for bruk utenom skoletid for organiserte og uorganiserte aktiviteter innen idrett og frivillighet.
 • Skolen ivaretar sikkerheten til elever, besøkende og nærmiljøet gjennom ryddig trafikkavvikling der harde og myke trafikanter skilles.

Stedsanalyse

Stedsanalysen kan du lese her.

Kvikkleire

Kommunen har fått utført grunnundersøkelser innenfor planområdet. Undersøkelsene viste at fare for kvikkleire innenfor planområdet var mye lavere enn tidligere antatt. Norges Geotekniske Institutt har som følge av dette revurdert kvikkleiresone Bryn basert på de gjennomførte grunnundersøkelsene og kvikkleiresonen er fjernet. 

Medvirkning

Det har i utarbeidelsen av planforslaget blitt gjennomført medvirkning med elevene ved Bryn og Hammerbakken skole. 

Det ble avholdt åpent informasjonsmøte på Bryn skole 20. november 2023 med mulighet for i etterkant å sende inn merknader til planforslaget. 

Her kan du se presentasjonen fra informasjonsmøtet (pdf).

De som ønsker det, kan komme med innspill til planforslaget etter at Planutvalget har lagt det ut til offentlig ettersyn høsten 2024. 

Gjennom medvirkning ønsker vi også å skape et godt forankret prosjekt. Følg med på denne siden for videre prosess for medvirkning i prosjektet. 

Hva skjer med avdeling Hammerbakken?

Oppvekst skole har som en del av oppdatert Skolebehovsanalyse vurdert behov for å videreføre Hammerbakken som skoleformål. Skolesektor har foreslått behovet inn i skolebehovsplanen som vil politisk behandles til høsten 2024. Samt at Det skal arbeides videre med behov og muligheter for skolen. Aktuelle aktører kan være Bærum alternative skole i samarbeid med Fact ung, Ressursteam for ungdom og Ungdom og fritid.

Kontaktpersoner