Det vil ikke bli holdt informasjonsmøte 16. august.

Glitterudveien 143-145 Glitterudveien

Barne- og avlastningsboliger tilbyr heldøgns omsorgs- og oppveksttilbud for familier med barn i alderen 0-18 år, 50% til 100% på månedlig basis.

Nøkkelinformasjon

Type prosjekt:
Nybygg
Tiltak
Barne- og avlastningsbolig
Prosjektfase
Planlegging
Byggestart
3/4. kvartal 2024
Innflytting
2. kvartal 2025
Bruttoareal
inntil 1800 m²
Kostnadsramme
Ikke fastsatt
Kontrahert entreprenør
Ikke fastsatt
Miljøtiltak
Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?

Barna som skal bo i barneboliger har stor grad av tjenestebehov som krever avanserte hjelpemidler og kontinuerlig døgnbasert pleie og aktivisering.

Eksisterende barne- og avlastningsbolig ligger på Glitterud-tomten, og har hatt tjenestedrift i bygget siden 2001. Tomten er relativt begrenset av størrelse, men ligger sentralt til med tanke på bomiljø, kollektivtransport og aktivitetsmuligheter. Dagens bygg er på to etasjer med fire barneboliger i hver etasje. Det er vurdert å gjenbruke dagens bygningsmasse ved å bygge på eller bygge til, men begrensede etasjehøyder og lite fleksibilitet i byggets bærende konstruksjoner gjør at dette ikke er mulig. Det er derfor valgt å etablere et nytt bygg på denne tomten. Hovedmålet ved realisering av nye barneboliger er å øke kapasiteten for denne type tilrettelagte boliger. Videre vil et nytt bygg fristille de ansattes tid til mer omsorg og tjenester til barna gjennom tilrettelegging for at praktiske gjøremål og husarbeid kan gjennomføres enklere og mer effektivt.

Ved å etablere ny barne- og avlastningsbolig på Glitterudveien vil dette støtte opp under å konsentrere utbygging rundt knutepunktene. Dette er arealbruk som prioriterer kollektivtransport, sykkel og gange foran bil.

Besøks- og ansattparkering vil bli lagt ca. 250 meter syd for barneboligen, mot Kolsås senter. Det vurderes også sambruk med blant annet innfartsparkering.

For å kompensere for begrenset uteoppholdsareal på tomten skal det opparbeides parkareal med lekeapparater på samme område som fremtidig parkeringsplass for ansatte og besøkende. Dette vil være et felles parkareal for innbyggere i området med tilpassede lekeapparater.

Ferdigstillelse

  1. 18. mai 2022 Fastsettelse av konsept (BP2) 18.5.2022 Fastsettelse av konsept (BP2) 18.5.2022
  2. 25. mai 2022 Behandling av reguleringsplan 1.gangs 25.5.2023 Behandling av reguleringsplan 1.gangs 25.5.2023
  3. 1. juni 2023 -1. september 2023 Høringsperiode 1.6.23 – 1.9.23 Annonse Glitterudveien
  4. februar/mars 2024 Fastsettelse av reguleringsplan 2 gangs. (tentativt): februar/mars 2024
  5. september 2024 Fastsettelse av prosjektets rammer (BP3) (tentativt) sept. 2024
  6. Q3/Q4 2024 – Q1/Q2 2026 Byggeperiode (tentativt) Q3/Q4 2024 – Q1/Q2 2026
Tilbakelagt steg i prosessen
Fremtidig steg i prosessen

Kontaktpersoner