Kommunedirektøren er øverste leder for kommunens administrasjon. Kommunedirektøren skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektøren og direktørene utgjør ledergruppen og skal bidra til en helhetlig, langsiktig og strategisk ledelse av kommunen.

 

Ledergruppen

Direktørområde Oppvekst består av:

 • Barnehage vest
 • Barnehage øst
 • Kompetanse og forvaltning
 • Skole utvikling
 • Skole 1
 • Skole 2
 • Barn, unge og familietjenester
 • Barnevern

Direktørområde Aldring og mestring består av:

 • Hjemmebaserte tjenester
 • Sykehjem
 • Forebygging og mestring
 • Tildeling og forvaltning

Direktørområde Helse og velferd består av:

 • NAV, arbeid og inkludering
 • Helse
 • Bolig, aktivitet og tilrettelagt arbeid
 • Psykisk helse og rus

Direktørområde Samfunns- og byutvikling består av:

 • Plan- og bygningstjenesten
 • Kultur

Direktørområde Bymiljø og eiendom består av:

 • Miljøteknisk
 • Eiendom

Direktørområde Organisasjon, styring og utvikling består av:

 • HR og interne tjenester
 • Utvikling og digitalisering
 • Økonomi og styring