I forbindelse med akutte, uønskede hendelser og kriser av et visst omfang som rammer flere, har politiet og kommunen et felles ansvar for at de involverte og deres pårørende blir godt ivaretatt.

Politiet eller kommunedirektøren beslutter opprettelse av EPS. Kommunen har ansvar for å drifte EPS.

Et EPS vil i en tidlig fase være et sted der involverte og pårørende kan få informasjon, emosjonell førstehjelp og samtaler; et samarbeid mellom Politiet og kommunens ledelse.

EPS ledes av en definert gruppe ledere i kommunen, og samvirker med politi/ nødetater og kommunenes kriseledelse. EPS styres fra kommunens kriseledelse. Egen beredskapsplan er utarbeidet. Avtale om roller og ansvarsdeling mellom kommunen og politiet foreligger. Håndteringen reguleres gjennom tiltakskort. Bærum kommune har sammen med Asker kommune inngått avtale med Thon Hotel Oslofjord i Sandvika om opprettelse av EPS. I tillegg har Bærum kommune inngått avtale med Expo Fornebu dersom en hendelse av større omfang skjer på Snarøya eller Fornebu.

Helhetlig evakueringsplan for store deler av befolkningen

Overordnet evakueringsplan omfatter hele kommunen og skal ivareta en generell evakuering som påvirker store områder eller deler av befolkningen i tilfelle akutt krise, og Bærum kommune trenger å omdisponere sine ressurser.

Planen følger overordnet beredskapsplan og skisserer prinsippene for samordning av en omfattende evakuering i Bærum kommune. Den sikrer at det er et midlertidig tilbud til den friske delen av befolkningen i situasjoner hvor det oppleves trygt å samles i større felleskap. Planen sikrer at kommunen har en forutsigbar beredskap i forhold til arealbruk og ressursutnyttelse på tvers av gjeldende kommunalavdelinger ved store hendelser.

Hovedprinsipper for evakuering

  • Evakueringssteder for den friske befolkningen er et lavterskeltilbud
  • Ved store ulykker skal hovedsted for etablering av evakuerte og pårørende senter (EPS) primært være på Thon hotell Oslofjord i Sandvika, eller Quality hotel Expo på Fornebu, dersom ikke annet blir besluttet av kriseledelsen eller politiet.
  • En storskala evakuering skal alltid være beordret av politiet og kriseledelsen.
  • Heldøgns tjenestetilbud skal forbli i omsorgsbolig/ sykehjem inntil annen beskjed blir gitt.
  • Enkeltindivid med store behov for elektromedisinsk utstyr skal ha individuell evakueringsplan

 

Befolkning i Evakueringssted Kontakt
Østre del Nadderudhallen Kommunalsjef tekniske tjenester
Vestre Bærum Bærum idrettspark, Rud Kommunalsjef tekniske tjenester
Fornebu/Snarøya Hundsund grendehus Enhetsleder Eiendom drift

I tillegg har Bærum kommune startet samarbeid med Telenor Arena for å kunne benytte arenaen dersom det vil være behov for å evakuere store deler av befolkningen på Snarøya og Fornebu.