Overordnet beredskapsplan skal bidra til å styrke Bærum kommunes evne til å håndtere uønskede hendelser.

Beredskapsplanen beskriver hvordan beredskapen i Bærum kommune er organisert,samordnet og dokumentert. Den beskriver også hvilke prinsipper, prioriteringer og metoder som er førende for organiseringen av beredskapsarbeidet i kommunen. Formålet er å ha et helhetsperspektiv for å redusere konsekvensene, optimalisere bruk av kommunens ressurser, opprettholde de kommunale tjenestene og normalisere situasjonen.

Overordnet beredskapsplan skal også sikre et godt samarbeid internt i kommunen, med nabokommunene, med nødetatene og andre eksterne aktører i krisesituasjoner. Det skal handles proaktivt og raskt når tjenestens eller kommunens samlede kapasitet utfordres. Når det er fare for et betydelig tap av omdømme, er vurderingen den samme.

Hensikt

Hensikten med beredskapsplanen er å sikre at de som har en rolle i dette arbeidet er kjent med:

 • Prinsippene for beredskaps- og krisehåndteringsarbeidet
 • Hvordan beredskaps- og krisehåndteringsarbeidet er organisert
 • Hvilket nivå i kommunen som håndterer hva
 • Hvilke fullmakter som ligger til stillingen man har, eller er stedfortreder for
 • Hvordan varsling og mobilisering foregår
 • Hvem kommunen samvirker med, og må forholde seg til
 • Kommunens handlingsmønster for å håndtere hendelser som truer samfunnssikkerheten, eller faresituasjoner som kan utvikle seg til alvorlige hendelser eller ulykker
 • Hvordan de samlede ressursene i beredskaps- eller krisehåndteringen utnyttes optimalt, herunder samordning internt innen sektor, innen hele kommunen, med nabokommuner, regionalt nivå og med andre eksterne samarbeidspartnere
 • Føringer for håndtering av de viktigste uønskede hendelsene kommunen kan bli utsatt for

Ikrafttredelse av overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan trer i kraft når:

 • Situasjoner krever systematikk for krisehåndtering, og når hendelsen har et potensiale til å utvikle seg til en krise. Herunder kommer også omdømmekriser.
 • Det inntreffer hendelser som setter fare for liv og helse for befolkningen, eller de som oppholder seg i kommunen, på spill.
 • Det inntreffer skade, ødeleggelse eller forstyrrelse av et objekt eller funksjon der kommunen er ansvarlig, og dette får konsekvenser utover den tekniske skadeutbedringen, som for eksempel ved vannforsyning eller elektrisitetsforsyning.
 • Det inntreffer hendelser som kan få store funksjonelle og økonomiske konsekvenser for kommunens verdier, i natur og kulturobjekter.
 • Ved behov for evakuering og forlegning av stort antall personer, for eksempel ved branner, store ulykker eller naturkatastrofer.
 • Ved informasjonshåndtering overfor pårørende, publikum og media ved ulykker eller katastrofer der innbyggerne er involvert, og der kommunens omdømme utfordres i betydelig grad.
 • Ved anmodning til kommunen om bistand, så vel personell- som ressursmessig, ved større ulykker og katastrofer, trafikkulykker og eksplosjoner.