Kommunens helhetlige risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) skal være forankret i kommunestyret.

Helhetlig ROS-analyse 2020 for Asker og Bærum ble forankret i kommunestyret 4. mars 2020.

Kommunens helhetlige ROS-analyse 2020 har tatt for seg 14 uønskede hendelsesområder som kan skape så store problemer for utførelsen av kommunens oppgaver at kommunens kriseledelse skal in Helhetlig ROS-analyse 2020 for Asker og Bærum analyserer disse 20 scenarioene:

 1. Storbrann – ved en institusjon
 2. Skogbrann – Kolsåstoppen
 3. Eksplosjon – industriområde
 4. Tunnelbrann – Oslofjordtunnelen
 5. Tunnelbrann – Lieråstunnelen
 6. Transportulykke – buss – Klokkarstua/Sætre
 7. Transportulykke – ferge – indre Oslofjord
 8. Svikt i bygning og konstruksjoner – idrettshall
 9. Akutt forurensing – skip i Oslofjorden
 10. Flom – Østre Bærum
 11. Stormflo – fra Holmen til Fornebu
 12. Skred / ras – Engerjordet
 13. Bortfall av vannforsyning og avløpshåndtering – ABV-Toverud og Kattås
 14. Bortfall av kraftforsyning – Asker sentrum
 15. Bortfall av elektronisk kommunikasjon – internett i Bærum
 16. Smitte og pandemier – pandemisk influensa
 17. Svikt i medisinforsyning – nasjonal mangel på livsviktige medisiner
 18. Atomulykke – stort luftbårent utslipp fra utlandet
 19. Digitalt angrep – kommunenes IT-infrastruktur, utilgjengelige tjenester
 20. Pågående livstruende vold – skoleskyting