Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet. Den skal ha oversikt over risikoforhold, være pådriver og arbeide systematisk og helhetlig med beredskap og samfunnssikkerhet.

Den skal sikre at alle som har en rolle i håndteringen av beredskaps- og krisesituasjoner er kjent med ansvaret, oppgavene og fullmaktene de har. Overordnet beredskapsplan beskriver hvordan kommunen organiserer sin kriseledelse og bruker sine ressurser, for å håndtere ulykker og katastrofer utover hendelser kommunen normalt er forberedt på håndtere. Planen skal sikre grunnlaget for å kunne ta de beste avgjørelsene, fatte viktige beslutninger, iverksette tiltak, innkalle ressurser og personell for raskest mulig å kunne håndtere situasjonen

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 2020 for Asker og Bærum danner grunnlaget for denne overordnede beredskapsplanen. ROS-analysen gir kommunen oversikt over potensiell risiko og trusler som vil utfordre kommunen mest, og bidrar til å øke risikoerkjennelsen i kommunen, slik at kommunen kan iverksette forebyggende tiltak og iverksette nødvendig beredskap.

Overordnet beredskapsplan baseres også på resultater og erfaringer fra «skarpe hendelser», øvelser og fra andre relevante samfunnskilder.

Overordnet beredskapsplan oppdateres og utbedres på bakgrunn av Helhetlig ROS-analyse, uønskede hendelser, øvelser og nasjonale føringer. Kommunens kriseledelse skal ha en årlig gjennomgang.
I arbeidet med overordnet beredskapsplan har Bærum kommune sett til overordnet beredskapsplan for Oslo kommune. Vi samarbeider tett med Oslo kommune og Asker kommune gjennom Operasjonssenter for samvirke og beredskap (OPSAM). Vi har tre felles kommunalt ansatte lokalisert på politiets operasjonssentral på Grønland. Det er viktig for dem at de overordnede beredskapsplanene er kjent og tilgjengelige for dem, og har mest mulig lik oppbygging.

Hvert enkelt kommunalsjefsområde skal ha beredskapsplaner for sitt ansvarsområde, og innen alle nivåene. Systematikk og innhold skal samsvare med den overordnede beredskapsplanen. Det forutsettes at alle ansatte kjenner til tjenestens beredskapsarbeid, har innsikt i, og kan utnytte relevante beredskapsplaner med tilhørende tiltakskort.
Lover som regulerer kommunens beredskapsarbeid og -plikter

  • Sivilbeskyttelsesloven (2010)
  • Forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011)
  • Helseberedskapsloven, sist endret i 2017
  • Sikkerhetsloven, sist endret 2018
  • Kommuneloven, sist endret 2018