6.1 Varsling internt i kommunen

Varsling om en uønsket hendelse meldes primært fra leder av tjenesten til sin overordnede leder. Varsling av betydelige hendelser, som innvirker på kommunalsjefsområdenes ansvar eller oppgaver, skal skje hurtig gjennom linjeorganisasjonen til kommunens kriseleder. Det er viktig at all informasjon følger linjen, slik at alle berørte nivåer i organisasjonen får kjennskap til hendelsen og plan for håndtering.

6.2 Varsling i DSB-CIM

Når ansvarlig leder har tatt beslutning om hvordan en hendelse skal håndteres, skal varslingen foretas gjennom DSB-CIM. Varsling er utført når adressaten har bekreftet at informasjonen er mottatt og forstått. Varsling loggføres i DSB-CIM når kommunens ledelse involveres.

6.3 Varsling fra eksterne aktører

Mottak av melding om uønsket hendelse skal i hovedsak gå fra politiets operasjonssentral til beredskapstelefonen på Asker og Bærum legevakt. Videre varsling inn i kommunen iverksettes i henhold til rutine (jf. tiltakskort i DSB-CIM):

  1. Beredskapsansvarlig
  2. Kommunaldirektør Organisasjon, styring og utvikling
  3. Kommunalsjef Helse og sosial
  4. Kommunaldirektør Samfunn
  5. Kommunedirektør

Varslingslister finnes under distribusjonslister i DSB-CIM. De skal oppdateres av kommunalsjefsområdenes superbruker eller av kommunens beredskapsansvarlig før ferie og høytider.
Overordnet beredskapsplan juni 2021 for Bærum kommune,
15

Varsling til nødetater foretas etter individuelle vurderinger. Varslingslister til nødetatene foreligger i DSB-CIM.

6.4 Krisetelefon

Kommunens krisetelefon aktiveres når omfang av henvendelser til Veiledningstorget overstiger maksimal kapasitet. Kommunens svartjeneste styrkes da med et definert antall telefonsvarere.
Veiledningstorget melder til kommunikasjonssjefen når de overstiger sin kapasitet. Ansvaret for å beslutte iverksettelse av krisetelefoniløsningen ligger hos kriseledelsen. Kommunikasjonssjefen melder til Veiledningstorget at de iverksetter krisetelefon. Veiledningstorget har ansvar for iverksetting av krisetelefon.

6.5 Befolkningsvarsling

Hvis det oppstår en uønsket hendelse og det blir behov for å varsle Bærums befolkning, har kommunen mulighet for å varsle både via adressebasert og lokasjonsbaserte løsninger.

Kommunens ledelse skal kunne gi befolkningen tidskritisk informasjon gjennom begge befolkningsvarslingssystemene. Politiet har anledning til å utløse befolkningsvarsling gjennom kommunens systemer.

Befolkningsvarslingssystemene kan sende ut et stort antall meldinger som talemelding til fasttelefoner og mobiltelefoner, og som SMS.

Gjennom politimesteren eller Statsforvalteren gis tilgang til sivilforsvarets tyfonanlegg for blant annet meldingen” viktig melding – lytt på radio”.

På grunn av personopplysningsloven kan man i systemet IKKE se hvilke telefonnummer som befinner innenfor angitt område. Man ser kun antall mobiltelefoner og deres nasjonalitet.

Varslingsansvaret skal reguleres gjennom et eget tiltakskort.