Blomster og gummistøvler

Dersom du er god på dialog med barn, foresatte og kollegaer, har evnen til å inspirere og engasjere, samt kan improvisere og finne nye løsninger, vil vi gjerne høre fra deg.

Noen av våre spennende prosjekter som er i gang og som kommer i årene fremover er:

Universitetsbarnehager 

Bærum har tre barnehager med i prosjektet som skal utvikle Universitetsbarnehager, dette er et resultat av et innovasjon og forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet implementeres som en del av den ordinære virksomheten med virkning fra 1. august 2019.

Satsningen på universitetsbarnehagene er i tråd med OsloMet sine strategier om å styrke kvaliteten på barnehagelærerutdanningen og praksisopplæringen gjennom et likeverdig samarbeid mellom utdanning og profesjonsfelt.

Forskningsprosjektet trygg før tre 

I forskningsprosjektet «Trygg før 3» skal forskere fra RBUP, RKBU Midt-Norge/NTNU og BI sammen med ansatte i barnehager og kommunen samarbeide for å fremme barns emosjonelle, sosiale og kognitive utvikling i de daglige samspillsituasjonene i barnehagen.

Trygg før 3 er en måte å heve kvalitet i småbarnsavdelinger gjennom et helt barnehageår. Prosjektet omfatter observasjon skåring av kvalitet på samspill i småbarnsavdelinger, tilbakemelding til alle ansatte, refleksjon og veiledning skreddersydd til den enkelte avdeling. Kvalitetsmålet heter Classroom Assessment Scoring System (CLASS) og all observasjon, skåring og veiledning gjennomføres av opplærte pedagogiske ledere som er ansatt i kommunene/bydelene. Videre blir det holdt fagdager for alle ansatte som også får skriftlig materiell og tilgang til nettsider om hvordan kvalitet på relasjoner bedre kan tilpasses barns typiske utvikling i ett- og toårs alder, om hvordan de kan bli trygge og deres utvikling stimuleres.

Læringsmiljøprosjekt Fornebu og Rykkinn 

Læringsmiljøet i barnehagen består av de kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene i barnehagen som har betydning for barns utvikling, lek og læring, helse og trivsel.

(På leit etter læringsmiljøet i barnehagen, Læringsmiljøsenteret UiS, 2015)

Prosjektene på Fornebu og Rykkinn tar sikte på stor involvering av hjemmemiljø, oppvekstmiljø og skolemiljø i satsningen. Gjennom bruk av Udirs ståstedsanalyse internt i barnehagene, Robustsatsning med skole og tett tverrfaglig samarbeid i lokalmiljøet har vi et mål om å øke kvaliteten på barnehagens læringsmiljø.

Arbeid med å øke andelen barn med minoritetsspråklig bakgrunn i barnehagen

Kommuner som har 80 eller flere minoritetsspråklige barn i alderen 1-5 år, som ikke går i barnehage, er definert til å ha særlige utfordringer i å rekruttere minoritetsspråklige barn til barnehage. Bærum har derfor fått tildelt penger gjennom statsbudsjettet for å øke andelen minoritetsspråklige barn i barnehagen.

Å gi barn med minoritetsspråklig bakgrunn mulighet til barnehage er et viktig samfunnsoppdrag. Dette skal vi løse gjennom å opprette «nye» barnehageplasser, gi tilbud om gratisplass og ha engasjert to rådgivere («barnehagekontakter»).

Barnehagekontakten skal:

  • Skape nye samarbeidsarenaer med interne og eksterne samarbeidspartnere som jobber med samme målgruppe f.eks. barnehage, helsestasjon, innvandrerorganisasjoner, frivillighetsorganisasjoner, skole, barnevern, idrettslag, trossamfunn m.m.
  • Oppsøke minoritetsspråklige familier på deres arenaer.
  • Formidle til småbarnsfamilier med minoritetsspråklig bakgrunn om betydningen av at barna går i barnehage. Barnehagen er en del av utdanningsløpet.
  • Bistå familier med minoritetsspråklig bakgrunn i å søke barnehageplass.
  • Bistå ulike tjenester ved behov i arbeidet med mangfold og inkludering.
  • Utarbeide forslag til rutiner slik at (grunn)tjenestene i kommunen kan bistå arbeidet med å øke deltakelsen av minoritetsspråklige i barnehagene.

Jobbe i barnehage i Bærum