Barnehagemeldingen - fargeringer på veien

Kommunen har i 2015 vedtatt en Barnehagemelding som er en felles plattform for alle barnehagene i Bærum og som tydeliggjør prioriterte mål og strategier for oss.

Bærum kommunes verdier respekt, åpenhet og mot er en rettesnor og veiviser for de valg som skal tas og for holdningene som skal prege arbeidet med barn i barnehagene.

Her er noen av målene meldingen sier at vi vil arbeide mot:

  • Tidlig innsats – rette ressurser mot barn i tidlige leveår gjennom styrking av ansatte i relasjonsarbeid og kompetanse i arbeid med barn med sosiale og emosjonelle vansker.
  • Ha et tett samarbeid med foreldrene og tverrfaglig samarbeid med PPT, barnevern og helsestasjonene.
  • Ha rause og tolerante barnehager som gir alle barn opplevelse av mestring.
  • Ha fokus på lek – gi tid og rom til leken i barnehagen.
  • Barnehagen som første trinn i utdanningsløpet legger vekt på barns sosiale ferdigheter.
  • Barn i barnehagene skal oppleve skaperglede, utforskertrang og lærelyst, blant annet gjennom undring og glede knyttet til realfag.
  • Barnehagene har et godt språkmiljø og alle flerspråklige barn skal ha gode norskferdigheter før skolestart.
  • Barnehagene arbeider aktivt mot mobbing for å skape et godt psykososialt miljø.

Jobbe i barnehage i Bærum