Årlig så utarbeides det en oppsummerende analyse som sammenligner Bærum kommune med ASSS kommunene (de største kommunene i landet som deltar i et felles analysearbeid) og med Asker kommune. Analysen gir innsikt i kommunens ressursbruk og tjenestedata. Formålet er å vise årsaksforklaringer og synliggjøre forutsetninger som ligger bak tallene.

Analysen bygger på KOSTRA data, bearbeidet av ASSS. Analysen viser også plasseringen i det årlige Kommunebarometeret og forklarer de viktigste forholdende som fører til denne plasseringen. (Se nærmere omtale av KOSTRA, ASSS og Kommunebarometeret nederst på denne siden).

Analysen omfatter følgende områder (klikk for å få opp analysen pr. område)

På asss.no finner du flere analyser og mer statistikk

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering)

er et nasjonalt informasjonssystem som gir styrings-informasjon om kommunal virksomhet. Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer ureviderte tall for kommunene 15. mars, og reviderte tall 15. juni. I nøkkeltallene sammenstilles data som rapporteres direkte fra kommunene til SSB og tall hentet fra nasjonale registre utenfor SSB.

ASSS (Aggregerte Styringsdata for Samarbeidende Storkommuner)

er et nettverkssamarbeid med fokus på bruk og kvalitetssikring av KOSTRA-tall. Samarbeidet er mellom følgende storkommuner; Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad, Tromsø, Sandnes, Bærum. Fra høsten 2022 deltar også Asker og Lillestrøm. Kommunenes sentralforbund (KS) bistår som utreder, prosessveileder, rådgiver, og sekretariat for arbeidet med styringsinformasjon.

Kommunebarometeret

Kommunebarometeret er en årlig rangering av alle landets kommuner, foretatt av Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige data fra offisielle kilder. Barometeret er basert nøkkeltall fra de ulike sektorer. Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås KOSTRA-database. I tillegg er det benyttet offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.