Resultater fra næringsstoff-målinger i vassdragene i Bærum kommune

Vi måler næringsstoff-konsentrasjoner i vassdragene i Bærum flere ganger årlig. Her kan du se resultatene basert på grenseverdiene vi må overholde ihht. EU’s vanndirektiv og vannforskriften. Resultatene viser gjennomsnittet av prøver tatt gjennom året med farger. Kommunen er forpliktet til å gjennomføre tiltak dersom resultatene vises med gul, oransje og rød farge. Grønt og blått er bra.
I noen vassdrag (f.eks. Lomma) må vi gjennomføre tiltak selv om tilstanden er god. Dette fordi utviklingen i vassdraget er negativ ift. næringsstoffer og økologi.

I tillegg til næringsstoffer tar vi mange andre prøver.

Vannmiljømåling i Bærum

Du finner alle resultatene i databasen Vann-nett.no

Merk at vannmiljømålingene sier ingenting om badevannskvalitet, men gir et bilde på økologisk kvalitet.