Et godt oppvekstmiljø er viktig for barn og unges utvikling. Oppvekstprofilen viser noen av kommunens styrker og utfordringer, og kan benyttes i planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø.

Oppvekstprofil i Bærum kommune

Flere forhold har betydning for at barn og unge skal få en god oppvekst:

  • At barn og unge føler tilhørighet og trygghet i familien, blant venner og i nærmiljøet.
  • At barn og unge får god tilknytning til skole og etterhvert
    arbeidsliv.
  • At barn og unge har god psykisk og fysisk helse.
  • At barn og unge med innvandrerbakgrunn har de samme
    mulighetene som andre jevnaldrende.
  • At familiens økonomi er trygg og forutsigbar og at familiens levekår er gode.

Denne første oppvekstprofilen presenterer statistikk for disse fem
forholdene i kommunen. I tillegg fins det supplerende statistikk og
informasjon i Kommunehelsa statistikkbank. All statistikk må tolkes i lys av kunnskap om lokale forhold

Les mer om oppvekstprofilen i Bærum kommune her