Områdeplanen for Fossum ble vedtatt i kommunestyrets april-møte etter en lang prosess. Det var i kommuneplanen fra 2010 at Fossum ble omregulert fra næring til boligformål. Realisering av planen ligger langt frem i tid, etter 2030.

Planen legger opp til et totalt bruksareal (BRA) mellom 145.000 og 170.000 m2. Den vedtatte områdeplanen angir ikke et bestemt antall boliger, men stiller som krav at det skal være et tilstrekkelig antall til å sikre elevgrunnlag for en treparallell barneskole, passasjergrunnlag til et godt kollektivtilbud og kundegrunnlag for et godt dagligvaretilbud.

Det skal legges vekt på god arkitektonisk utforming med variasjon i uttrykk, høyder, typologi og bebyggelsesmønster. Bebyggelsen skal trappes ned mot Bogstadvannet. Det skal ikke bygges høyhus på området. Boligblokker kan som hovedregel være inntil 4 etasjer, men noen bygg kan i hele eller deler av bygget være 5 etasjer. Det skal være god fordeling av boliger i forskjellige størrelser som gir mulighet for å bli boende i området i alle livsfaser.

En annen viktig føring i den vedtatte planen er at det skal være en tilfredsstillende samlet kollektivløsning for området på plass før første bolig blir tatt i bruk. Kollektivdekningen, bildelingsordninger og tilrettelegging for sykling og gange, må være så gode at et mindretall av husstandene har behov for egen bil.

Før første innflytting skal et overordnet turveinett gjennom området være definert, og friområdet for allmennheten ned mot Bogstadvannet) skal være ferdig opparbeidet. Kommunen skal samarbeide med Bærum Idrettsråd, Fossum IF og Bærum Natur- og friluftsråd.

Grunneier må i samarbeid med Bærum kommune finne fullverdig og minst like stort dyrkbart areal til erstatning for medgått dyrkbart areal til idrettsanlegg på Smiejordet. Arealet skal omfattes av de ordinære reglene for driveplikt av jordbruksarealer.

Les dokumentene her