Du kan uttale deg om alle arealplanene som utarbeides i Bærum. Innenfor gitte tidsrom er det åpent for å komme med uttalelsene til planer eller påklage vedtak. Denne siden viser planene som er aktuelle akkurat nå.

Si din mening om arealplaner i Bærum

På denne siden vises kun aktuelle planer. Dersom listene nedenfor er tomme, betyr det at det ikke er noen aktuelle planer å uttale seg om eller vedtak som kan påklages akkurat nå.

Det pågår til enhver tid arbeid med mange planer som ikke vises på denne siden. Bruk kartløsningen Plan- og byggesaksdialog for en oversikt over alt pågående planarbeid.

Varsel om oppstart av planarbeid

Når arbeidet med en ny plan er i gang, kunngjør den som utarbeider planforslaget et varsel om oppstart av planarbeidet. I denne fasen er det mulig for alle å komme med innspill innen fristen, som er minst 4 uker.

Plannavn Annonse Se dokumentene
i saken
Frist for
å levere uttalelse

Bryn skole - varsel om oppstart av offentlig detaljregulering

Åpent informasjonsmøte ble avholdt 20.11. Presentasjonen kan sees her.

Annonse Bryn skole Se planinitiativ og informasjon om planarbeidet. 18.12.2023
Hauger skole, planID 2023008. Det skal være et åpent møte i morgen:

10.10.2023 kl 17.30. Sted: Hauger skole, Møterom 111 (auditoriet).
Annonse Hauger skole Se dokumentene i saken

Referat fra oppstartsmøte
05.11.2023
Detaljregulering av Bærumsveien - sykkelvei med fortau Annonse Bærumsveien sykkelvei med fortau Planinitiativ(pdf)

Referat fra oppstartsmøte – detaljregulering av Bærumsveien (pdf) 

Varsel om planoppstart_myndigheter, lag, vel med mer (pdf).

Utvidet varslingsgrense

Varsel om utvidelse av planområdet detaljregulering av Bærumsveien - Sykkelvei med fortau i Bærum kommune

31.10.2023
       

Høring/offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn er den formelle høringen av et planforslag. I denne fasen er det mulig for alle å komme med uttalelser innen fristen, som er minst 6 uker. 

Plannavn Annonse se planforslag Frist for å levere uttalelse

Nadderud idrettspark, planID 2018003 - begrenset høring

Nadderud idrettspark begrenset høring annonse.pdf

Gjeldende plankart.pdf

Planbeskrivelse - reguleringsendring for Nadderud idrettspark.pdf

Reguleringsendring plankart.pdf

Utsnitt av utomhusplan.pdf

07.11.2023

Stabekk sentrum gater og byrom, planID 2021006

Åpent møte 9. november kl. 18-19, Kulturhuset Stabekk kino, Gamle Ringeriksvei 5

Annonse Stabekk sentrum gater og byrom

Saksframlegg med vedtak og vedlegg

Se alle dokumenter i saken

Se egen side for Stabekk sentrum

01.12.2023

For å delta på informasjonsmøter -
Slik blir du med i møter på Teams

Nylig vedtatte planer

Planer vedtas vanligvis av kommunestyret. Naboer og parter med rettslig klageinteresse kan etter forvaltningsloven påklage vedtaket innen 3 uker.

Krav om erstatning eller straks innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet.

PLANNAVN KUNNGJØRINGS-ANNONSE SE VEDTAK VEDTAK
UTVALG
DATO
Kommuneplanens arealdel Annonse Kommuneplanens arealdel Mer informasjon og dokumenter Vedtatt i kommunestyret 21. juni 2023
Kunngjøringsannonse - vedtatt reguleringsplan - utvidelse av steinbrudd på Steinshøgda Annonse Se dokumenter i saken Vedtak i kommunestyret 27.09.2023
Magnus Poulssons vei 7 - detaljregulering Annonse - Magnus Poulssons vei 7 - detaljregulering

Se dokumentene i saken 

Vedtatte bestemmelser (pdf)

Plankart - oppdatert tittelfelt etter politisk vedtak (pdf)

Vedtatt i Kommunestyret 21. juni 2023
Fornebuveien 31 mfl (Teleplanbyen øst) - detaljregulering Annonse - Fornebuveien 31 mfl (Teleplanbyen øst) - detaljregulering

Se dokumentene i saken

Vedtatte bestemmelser (pdf)

Plankart - endret etter politisk vedtak (pdf)

Vedtatt i Kommunestyret 21. juni 2023
Fornebuveien 37 mfl (Teleplanbyen vest) - detaljregulering Annonse -Fornebuveien 37 mfl (Teleplanbyen vest) - detaljregulering

Se dokumentene i saken

Vedtatte bestemmelser (pdf)

Plankart - endret etter politisk vedtak (pdf)

Vedtatt i Kommunestyret 21. juni 2023
Grini næringspark - endring av reguleringsplan Annonse - Grini næringspark - endring av reguleringsplan Se dokumentene i saken Vedtatt i Planutvalget 15. juni 2023
Planprogram for Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap   Mer informasjon og dokumenter Vedtatt i Formannskapet 14. juni 2023

Når kan jeg si min mening?

Planarbeidet følger en lovbestemt prosess, som er tilpasset sakens kompleksitet. Vanligvis vil det være to tilfeller hvor alle kan komme med synspunkter:

  • Ved oppstart av planarbeid
  • Ved høring/offentlig ettersyn

Ved oppstart av planarbeid og høring/offentlig ettersyn er det åpent for alle å uttale seg om planen innen fristen. Uttalelsene følger saken til politisk behandling. Merk at prosessen tilpasses sakens kompleksitet, og ved planendring etter enklere prosess kan høring/offentlig ettersyn utgå.

Hvor sender jeg uttalelsen eller klagen?

  • Ved varsel om oppstart skal uttalelsene sendes til forslagsstiller, og det står i annonsen hvem du skal sende uttalelsen til. Innspillene videreformidles til kommunen når forslagsstiller leverer planforslaget til behandling.
  • Ved høring og offentlig ettersyn skal uttalelser sendes til Bærum kommune.
  • Klager på vedtak skal sendes til Bærum kommune, som videreformidler klager til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.

Julen 2023

I romjulen 2023 er Kundesenteret tilgjengelige på telefon fra
kl 09.00-15.00. Byggesaksvakt og Planvakt er stengt.