Du kan uttale deg om alle arealplanene som utarbeides i Bærum. Innenfor gitte tidsrom er det åpent for å komme med uttalelsene til planer eller påklage vedtak. Denne siden viser planene som er aktuelle akkurat nå.

Si din mening om arealplaner i Bærum

På denne siden vises kun aktuelle planer. Dersom listene nedenfor er tomme, betyr det at det ikke er noen aktuelle planer å uttale seg om eller vedtak som kan påklages akkurat nå.

Det pågår til enhver tid arbeid med mange planer som ikke vises på denne siden. Bruk kartløsningen Plan- og byggesaksdialog for en oversikt over alt pågående planarbeid.

Varsel om oppstart av planarbeid

Når arbeidet med en ny plan er i gang, kunngjør den som utarbeider planforslaget et varsel om oppstart av planarbeidet. I denne fasen er det mulig for alle å komme med innspill innen fristen, som er minst 4 uker.

Plannavn Annonse Se dokumentene
i saken

Frist for
å levere uttalelse

Endring av reguleringsplan for ny sikkerhetsavdeling, RSA på Ila Annonse Endring av reguleringsplan for ny sikkerhetsavdeling på Ila Se dokumenter i saken arkivsak 23/1560 3. juni 2024
Fornebu FELT 3, Snarøyveien 30 Annonse for Fornebu FELT 3, Snarøyveien 30 Se dokumenter i saken arkivsak 24/9632 24.mai 2024
Alfheimveien 2 Annonse Alfheimveien 2 Se dokumenter i saken 24. mai 2024
Detaljregulering Lommedalsveien 204-214 Annonse Lommedalsveien 204-214 Se dokumenter i saken 15. mai 2024
Endring av reguleringsplan Fornebuveien 42-50 Annonse Endring av reguleringsplan– Fornebuveien 42-50.pdf Se planforslag Se dokumenter i saken 13. mai 2024
Plahteskogen Annonse varsel om oppstart av detaljregulering Se dokumenter i saken Frist for å levere uttalelse om planarbeid: 03.05.2024

Frist for å levere uttalelse om byggeforbud: 08.04.2024
Sandvika Sentrum Øst Annonse: Sandvika Sentrum Øst Se dokumenter i saken:Sandvika Sentrum Øst 01.04.2024
Nordveien 51 i  Annonse: Nordveien 51 i Bærum kommune Se dokumenter i saken 22.03.2024
Nadderudveien 70B   Se dokumenter i saken

A10-02 Illustrasjonsplan med illustrasjoner fasader

Endring plankart forslag - Nadderudveien 70 B

Forslag bestemmelser

Illustrasjon plankart forslag - Nadderudveien 70 B

Varsel om oppstart av planarbeid
 
Bekkestumyra detaljregulering – planID 2023009 Annonse Bekkestumyra Se dokumenter i saken 15.03.2024
       

Høring/offentlig ettersyn

Offentlig ettersyn er den formelle høringen av et planforslag. I denne fasen er det mulig for alle å komme med uttalelser innen fristen, som er minst 6 uker. 

Plannavn Annonse se planforslag Frist for å levere uttalelse
Berger sykehjem og barnehage Annonse Berger sykehjem og barnehage

Se dokumenter i saken

Se planforslag

21. juni 2024

Åpent informasjonsmøte 11. juni kl. 18 på Rykkinn skole

Gamle Ringeriksvei 30 Annonse Gamle Ringeriksvei 30

Se dokumenter i saken

Se planforslag

21. juni 2024
Neslia 46-48 ( Nordre Nes gård) – detaljregulering Annonse Neslia 46-48 (Nordre Nes gård) Se planforslag

Se dokumenter i saken


1. juni 2024
Nyveien 30-32 og Gamle Drammensvei 33 Annonse Nyveien 30-32 og Gamle Drammensvei 33 Dokumenter i saken

Se også egen side
01.juni 2024

Informasjonsmøte på Bekkestua bibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, 1357 Bekkestua, mandag, 22. april 2024, kl. 17.30.
Snaret 34 og 36 – detaljregulering Annonse Snaret 34 og 36 – detaljregulering Se planforslag


Se dokumenter i saken
1. juni 2024
Skole, bibliotek mv, del av felt O8.2, Fornebu Annonse Skole, bibliotek mv, del av felt O8.2, Fornebu Se dokumenter i saken

Se egen hjemmeside


3. mai 2024

Informasjonsmøte 22.4.24, kl. 19.30, Fornebupiloten
Gamle Drammensvei 37-39 Annonse Gamle Drammensvei 37-39 Se dokumenter i saken

Se også egen side 
03.05.2024


Informasjonsmøte på Bekkestua bibliotek, Gamle Ringeriksvei 44, 1357 Bekkestua, mandag, 22. april 2024, kl. 17.30.

Endring av kommuneplanens arealdel Se vedlegg annonse  Se mer informasjon her OBS. Utvidet høringsfrist 6. mai
Eiksveien 73 – detaljregulering


Annonse - Eiksveien 73 - detaljregulering -
høring og offentlig ettersyn
Dokumenter i saken


Se planforslag


01. april 2024
Forneburingen - tilrettelegging for buss. Tilleggshøring Tilleggshøring Forneburingen - tilrettelegging for buss Mer informasjon og alle dokumenter 26.02.2024

For å delta på informasjonsmøter -
Slik blir du med i møter på Teams

Nylig vedtatte planer

Planer vedtas vanligvis av kommunestyret. Naboer og parter med rettslig klageinteresse kan etter forvaltningsloven påklage vedtaket innen 3 uker.

Krav om erstatning eller straks innløsning etter plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3 må for ubebygd eiendom være fremsatt innen 3 år. For bebygd eiendom gjelder de samme frister etter at bebyggelsen eventuelt er fjernet.

Plannavn Kunngjørings-
annonse
Se vedtak Vedtak
Utvalg
Dato
Fortau langs Øygardveien – detaljregulering Annonse Fortau langs Øygardveien – detaljregulering Se dokumenter i saken Saken ble vedtatt i kommunestyret 30.04.2024
Glitterudveien 143 - 145 - vedtatt detaljregulering Annonse Glitterudveien 143 se dokumenter i saken Saken ble vedtatt i kommunestyret 28.2.2024
Snoveien 17-19 m.fl. - vedtatt detaljregulering Annonse Snoveien 17-19 Se dokumenter i saken Vedtatt i kommunestyret 13.12.2023
Grorudenga 36 og 38 – vedtatt detaljregulering Annonse Grorudenga Mer informasjon og dokumenter 15.november 2023
Kommuneplanens arealdel Annonse Kommuneplanens arealdel Mer informasjon og dokumenter Vedtatt i kommunestyret 21. juni 2023
Kunngjøringsannonse - vedtatt reguleringsplan - utvidelse av steinbrudd på Steinshøgda Annonse Se dokumenter i saken Vedtak i kommunestyret 27.09.2023
Magnus Poulssons vei 7 - detaljregulering Annonse - Magnus Poulssons vei 7 - detaljregulering Se dokumentene i saken  Vedtatte bestemmelser (pdf) Plankart - oppdatert tittelfelt etter politisk vedtak (pdf) Vedtatt i Kommunestyret 21. juni 2023
Fornebuveien 31 mfl (Teleplanbyen øst) - detaljregulering Annonse - Fornebuveien 31 mfl (Teleplanbyen øst) - detaljregulering Se dokumentene i saken Vedtatte bestemmelser (pdf) Plankart - endret etter politisk vedtak (pdf) Vedtatt i Kommunestyret 21. juni 2023
Fornebuveien 37 mfl (Teleplanbyen vest) - detaljregulering Annonse -Fornebuveien 37 mfl (Teleplanbyen vest) - detaljregulering Se dokumentene i saken Vedtatte bestemmelser (pdf) Plankart - endret etter politisk vedtak (pdf) Vedtatt i Kommunestyret 21. juni 2023
Grini næringspark - endring av reguleringsplan Annonse - Grini næringspark - endring av reguleringsplan Se dokumentene i saken Vedtatt i Planutvalget 15. juni 2023
Planprogram for Kommunedelplan for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap   Mer informasjon og dokumenter Vedtatt i Formannskapet 14. juni 2023

Når kan jeg si min mening?

Planarbeidet følger en lovbestemt prosess, som er tilpasset sakens kompleksitet. Vanligvis vil det være to tilfeller hvor alle kan komme med synspunkter:

  • Ved oppstart av planarbeid
  • Ved høring/offentlig ettersyn

Ved oppstart av planarbeid og høring/offentlig ettersyn er det åpent for alle å uttale seg om planen innen fristen. Uttalelsene følger saken til politisk behandling. Merk at prosessen tilpasses sakens kompleksitet, og ved planendring etter enklere prosess kan høring/offentlig ettersyn utgå.

Hvor sender jeg uttalelsen eller klagen?

  • Ved varsel om oppstart skal uttalelsene sendes til forslagsstiller, og det står i annonsen hvem du skal sende uttalelsen til. Innspillene videreformidles til kommunen når forslagsstiller leverer planforslaget til behandling.
  • Ved høring og offentlig ettersyn skal uttalelser sendes til Bærum kommune.
  • Klager på vedtak skal sendes til Bærum kommune, som videreformidler klager til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Kontakt Plan, bygg og geodata

Kundesenteret i plan- og bygg er ditt første møte med plan- og bygningstjenesten. Vi setter deg i kontakt med riktig avdeling og vi kan veilede deg på våre hjemmesider.

Kundesenteret plan og bygg

Tlf: 67 50 40 50

Hverdager  kl. 08.00-15.30.