Bærum kommune tilbyr opphold ved Centro Asistencial Noruego (CAN) i Altea, Spania. Tilbudet som gis under oppholdet, med personlig tilrettelagt trening, er likt for alle.

Det er to ulike søknadsskjemaer med forskjellige tildelingskriterier:
Skjemaet for «helsefremmende opphold» benyttes av alle som ønsker seg et opphold på CAN i tre eller seks uker. Det skal ikke legges ved legeerklæring. Du har anledning til å ønske avreisetidspunkt innenfor to måneder fra mottatt søknad.

Skjemaet for «rehabiliteringsopphold» benyttes av deg som fyller inngangskriteriet for vedtak på Helse- og omsorgstjenester og har et behov for helsehjelp i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven. Du har hatt et betydelig funksjonsfall som følge av akutt sykdom eller skade innenfor siste 6 måneder og dette må dokumenteres med legeerklæring. Skjemaet kan også benyttes av deg som har en varig funksjonsnedsettelse som medfører så omfattende behov for helsehjelp at du har vedtak på omsorgsbolig/sykehjem etter personlig brukerstyrt assistent. Opphold tildeles fortløpende.

Vi anbefaler at du leser søknadsskjemaet nøye og fyller ut alle punkter. Tildelingskontoret behandler innkomne søknader fortløpende. Ufullstendige søknader blir ikke behandlet.

Helsefremmende opphold, uten legeerklæring. Varighet 3 eller 6 uker.

Ett eller flere av følgende kriterier skal være oppfylt:

Søker er motivert for egen innsats i trening og aktivitet og ønsker å benytte seg av treningstilbudene på CAN for å:

 • oppnå en positiv helsemessig effekt
 • vedlikeholde funksjoner
 • styrke svekkede funksjoner eller gjenvinne tapte funksjoner

Hva koster Helsefremmende opphold:

 • Flybilletter t/r: Pris er variabel avhengig av sesong, fra min NOK 2 500,- til max. NOK 7 000, -
 • Døgnpris, kost og losji på CAN/Altea for 3 ukers opphold: NOK 800,-
 • Døgnpris, kost og losji på CAN/Altea for 6 ukers opphold: NOK 600,-

CAN har enerom med WC/bad og alle rom er tilrettelagt for personer med nedsatt fysisk funksjon.

Reiseforsikring (gjelder for alle søkere)

 • Søker er ansvarlig for å ha gyldig reiseforsikring under hele reisen og oppholdet.
 • Søker må sørge for at reiseforsikringen gjelder ved endringer i helsetilstanden.
 • Merk at sykdom/helseplager som er kjent på avreisetidspunktet og som innebærer risiko for forverring under reise og opphold i Spania, kan føre til avkortet utbetaling fra forsikringsselskapet.

Hvordan søker du om Helsefremmende opphold?

Fullstendig søknad skal inneholde:

 • Søknadsskjema for Helsefremmende opphold
 • kopi av gyldig reiseforsikring (med ditt navn, polisenummer og utløpsdato)
 • kopi av Europeisk Helsetrygdkort
 • oppdatert medisinliste fra din fastlege.

Søknadsskjema - helsefremmende opphold i Altea (pdf)

Ufullstendig søknad blir ikke behandlet.

Hva skjer videre?

Reisekoordinator på Tildelingskontoret tildeler plasser fortløpende. Vi anbefaler derfor at søknad fremmes på et tidspunkt hvor søker er reiseklar. På helsefremmende opphold er det anledning til å ønske avreisedato 2 måneder frem i tid fra dato søknaden er mottatt. Ønsket dato/periode imøtekommes så langt det er mulig. I perioder med stor pågang praktiseres venteliste. Du vil bli kontaktet.

Rehabiliteringsopphold, med legeerklæring. Varighet 6 uker

Hvem kan søke om 6 ukers rehabiliteringsopphold med vedtak?

Søker er bosatt i Bærum kommune. Søker er medisinsk utredet og har en stabil helsetilstand. Samtlige av følgende kriterier skal være oppfylt:

 • Søker har hatt et funksjonsfall/-tap som følge av akutt inntruffet sykdom/skade i løpet av siste 6 måneder. *
 • Søker har behov for Helse- og omsorgstjenester og har vedtak på tjenester i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven.
 • Søker har ønske om å gjenvinne og/eller styrke tapte/svekkede funksjoner.
 • Søker er motivert for egen innsats og vil være med på å utarbeide mål for rehabiliteringen.

*Du har også anledning til å søke om rehabiliteringsopphold etter et betydelig funksjonsfall som følge av akutt sykdom/skade for mer enn 6 måneder siden, dersom du fortsatt har omfattende vedtak på helse og omsorgstjenester i form av opphold i heldøgnsinstitusjon (sykehjem eller omsorgsbolig) eller har vedtak på BPA.

Hva koster et Rehabiliteringsopphold med vedtak:

 • Flybilletter t/r: Pris er variabel avhengig av sesong, fra min NOK 2500,- til max. NOK 7 000, -
 • Døgnpris, kost og losji på CAN/Altea 185,-

CAN har enerom med WC/bad og alle rom er tilrettelagt for personer med nedsatt fysisk funksjon. Reiseforsikring (gjelder for alle søkere)

 • Søker er ansvarlig for å ha gyldig reiseforsikring under hele reisen og oppholdet.
 • Søker må sørge for at reiseforsikringen gjelder ved endringer i helsetilstanden.
 • Merk at sykdom/helseplager som er kjent på avreisetidspunktet og som innebærer risiko for forverring under reise og opphold i Spania, kan føre til avkortet utbetaling fra forsikringsselskapet.

Hvordan søker du om Rehabiliteringsopphold?

Søker benytter skjema for “Rehabiliteringsopphold” Fullstendig søknad skal inneholde:

 • Del 1: egensøknad som søker fyller ut selv
 • Del 2: legeerklæring fra fastlege med oppdatert medisinliste. Legeerklæringen er gyldig 3 mnd. fra utstedelsesdato, må være gyldig ved avreise til Altea.
 • Epikriser fra sykehus eller rehabiliteringsavdeling. Gamle skjemaer gjelder ikke lenger.
 • Oppdatert status fra dagrehabilitering/rehabiliteringsteam/fysioterapeut/ergoterapeut
 • kopi av gyldig reiseforsikring (med ditt navn, polisenummer og utløpsdato)
 • kopi av Europeisk Helsetrygdkort

Rehabiliteringsopphold i Altea Legeerklæring (pdf)

Søknadsskjema Rehabiliteringsopphold i Altea (pdf) 

Ufullstendig søknad blir ikke behandlet.

Hva skjer videre?

Søknad vurderes av saksbehandler og reisekoordinator på Tildelingskontoret. Plasser tildeles fortløpende. Vi anbefaler derfor at søknad fremmes på et tidspunkt hvor søker er reiseklar. Vi tar hensyn til planlagte medisinsk oppfølging/behandling i sykehus.
I perioder med stor pågang praktiseres venteliste. Du vil bli kontaktet.

Praktisk informasjon om flyreisen.

Bærum kommune bestiller flybillettene opp til 9 mnd. frem i tid. De er bestilt som gruppebestillingsbilletter, hvilket innebærer egne regler for ombordstigning og plassering i flyet.

Gruppen har prioritert ombordstigning, og må derfor være samlet ved gate i svært god tid før flyavgang.

Gruppen til CAN/Altea har flyseter på de bakerste radene, da det er nærmest til toalettene. Ønsker om spesielle flyseter (midtgang, vindu osv.) kan noteres ved tildeling av opphold, men kan ikke garanteres. CANs ledsagere har med alle flybillettene. De er behjelpelige med å fordele tildelte flyseter i forhold til medisinske behov, så langt det lar seg gjøre.

Kontakt Tildelingskontoret

Vakttelefon

Tlf: 67 50 40 50

Mandag–fredag kl. 9.00–11.00 og kl. 12.00–14.00

Egenandelsgruppen (Tildelingskontoret)

Telefontid: tirsdag, onsdag og torsdag kl. 12.00-14.00.

Besøksadresse: 

Kommunegården i Sandvika
Arnold Haukelands plass 10
1338 Sandvika

Postadresse:

Bærum kommune
Postboks 700
1304 Sandvika