Kommuneplanen rulleres hvert fjerde år og er et strategisk dokument som beskriver kursen for kommunens virksomhet.

9.1 Årshjulene i styringssystemet

Kommuneplanen rulleres hvert fjerde år og er et strategisk dokument som beskriver kursen for kommunens virksomhet. Kommuneplanprosessen starter med å utarbeide en planstrategi. Hensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres. Etter det utarbeides planprogrammet. Det beskriver temaene som den aktuelle revideringen av kommuneplanen skal omfatte.

Kommuneplanens samfunnsdel viser langsiktige utfordringer, mål og strategier for utvikling av bærumssamfunnet. Kommuneplanens arealdel angir på et overordnet nivå hva arealene i kommunen kan benyttes til, og legger føringer for boligbygging, næringsarealer og forventet befolkningsvekst.

Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan (LDIP) tar utgangspunkt i kommuneplanen og vurderer hvordan utvikling i demografi og andre rammebetingelser påvirker drifts- og investeringsbehov. Investeringsplanen viser antatt investeringsbehov i planperioden (20 år). Driftsanalysen inneholder prognoser for fremtidige utgifter og inntekter og viser effekt på netto driftsresultat og langsiktig omstillingsbehov. Utviklingen beskrives i ulike scenario slik som økt rentenivå, endringer i inntektssystemet for kommunene og svikt i boligbygging og befolkningsvekst.

Handlingsprogrammet er kommunens gjennomføringsplan for de langsiktige strategiene (i samsvar med kommunelovens § 14-4 om krav til økonomiplan, og plan- og bygningslovens §§ 11-1 og 11-4 om krav til kommuneplanens handlingsdel). Handlingsprogrammet omsetter de langsiktige strategiene i et fireårsperspektiv, inneholder mål og tiltak og gir økonomiske rammer for den kommende perioden.

For å sikre gjennomføring av vedtatte strategier og målsettinger inngås det årlige lederavtaler i organisasjonen. I tertialvise økonomimeldinger og i årsrapporten rapporteres det på status i lederavtalene, for tiltak og økonomi.

Figur 9.1: Årshjulene i styringssystemet

Figur 9.1: Årshjulene i styringssystemet

9.2 Arbeidet med Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2021–2024

Formannskapet ble orientert om tidsplan og prosess for arbeidet med årets handlingsprogram i møte 17. desember 2019, sak 225/19 Økonomisk rapportering og årshjul 2020. I møte 29. april ble formannskapet orientert om hovedpunktene for økonomisk handlingsrom for handlingsprogram 2021–2024, sak 099/20 Handlingsprogram 2021–2024 – økonomisk handlingsrom og prosess.

Saken ble også behandlet i

  • Hovedutvalg for barn og unge, møte 12.05.2020, sak 31/20
  • Hovedutvalg for bistand og omsorg, møte 13.05.2020, sak 16/20
  • Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur, møte 07.05.2020, sak 21/20

Da Virksomhetsanalysen utarbeides annethvert år og den ble utgitt i fjor, har det ikke vært noen ny Virksomhetsanalyse i år. Neste Virksomhetsanalyse fremlegges våren 2021. Kommuneproposisjonen 2021 ble lagt frem 12. mai 2020.

Den administrative prosessen har involvert ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten, og det har vært innhentet faglig og administrativ støtte underveis i prosessen.

Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2021–2024 danner grunnlaget for den politiske behandlingen av det nye handlingsprogrammet.

Tilleggsinnstilling inklusive effektene av regjeringens forslag til statsbudsjett 2021, fremmes som egen sak i november, og er en del av Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram 2021–2024.

9.3 Leseveiledning til kapitlene om sektorer og programområder

Kommunens styringsdokumenter og politiske vedtak om budsjett og regnskap er inndelt i sektorer og programområder. Tabellen nedenfor gir oversikt over de sektorer og programområder kommunestyret fastsetter økonomiske rammer for. Sektorinndelingen nedenfor tilsvarer den politiske organiseringen, hvor sektorene beskriver hovedutvalgenes ansvarsområder.

Tabell 9.1: Oversikt over sektorer og programområder

Tabell 9.1: Oversikt over sektorer og programområder

Resten av budsjettet gjelder funksjoner som er felles for hele kommunen, for eksempel inntekter fra skatt og rammetilskudd, renter og avdrag, og kostnader som skal fordeles på sektorer og programområder senere.

9.3.1 Budsjettendringer – drift

Kommunedirektørens forslag til nye endringer av prinsipiell betydning i driftsbudsjettet, omtales særskilt under hvert kapittel, med en tilhørende tabell som viser forslag til endringene. I kapittel 10 Vedlegg vises detaljert de samlede endringene i driftsrammene til de ulike programområdene.

Gjeldende budsjett, vedtatt Handlingsprogram 2020–2023 etter økonomimelding I 2020, er lagt til grunn for endringene. Alle endringer for årene 2021–2024 vises i forhold til denne budsjettrammen.

I Økonomimelding I 2020 ble enkelte av merbehovene fremmet kun for 2020. Noen av disse merbehovene er vedvarende, og fremmes da på nytt i dette handlingsprogrammet. Dette er samme praksis som de siste årene. Endringen søker ivaretakelse av politiske føringer om at økonomimeldingene kun skal gjelde korrigeringer for det aktuelle budsjettåret, og ikke innebære en ny budsjettbehandling.

Budsjettramme angir, så langt det er mulig, hva som er den vedtatte budsjettrammen per Økonomimelding I 2020 på området der et tiltak/behov foreslås. Nytt fra i år er at kostnadsreduserende tiltak og mer-/mindrebehov blir kategorisert innen de fire kategoriene:

  1. Tjenesteutvikling/tilpasning
  2. Effektivisering, inkludert digitalisering
  3. Ressurser og kompetanse
  4. Annet

Budsjettrammen henviser derfor til totalen av alle budsjettrammene for tiltakene/behovene i kategorien, som presisert med en fotnote i tabellene. (Noen tiltak og behov omfatter imidlertid flere ulike budsjettposter, slik at det er vanskelig å relatere det til en meningsfull budsjettramme.) I driftsrammetabellene i kapittel 10 Vedlegg, er vedtatt budsjett for 2020 presentert i 2020-kroner. Prisjustering til 2021-kroner er vist som egen endringslinje forhandlingsprogramperioden.

Reduserte utgifter og økte inntekter er angitt med minustegn. Økte utgifter og reduserte inntekter er angitt uten fortegn.

9.3.2 Investeringer

Som de siste årene, er Kommunedirektørens forslag til investeringsprosjekter presentert i et eget vedlegg i dette handlingsprogrammet. Det vises til vedlegget for en grundig redegjørelse av investeringene. Kommunedirektørens forslag til Økonomimelding II 2020 er grunnlaget for Kommunedirektørens forslag til investeringer i handlingsprogrammet for 2021–2024.

9.3.3 Forklaring av økonomiske begreper

I kapittel 10 Vedlegg finnes en oversikt over økonomiske begreper som brukes i dette handlingsprogrammet, og en forklaring av disse.