Kontakt

Ta kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon eller trenger hjelp.

 • Ring Veiledningstorget tlf. 67 50 40 50
 • Vennligst ha gårds- og bruksnummer klart
 • renovasjon@baerum.kommune.no

 

 

På denne siden finner du informasjon om renovasjonsordningen i Bærum og hva dette vil si for de forskjellige boligtypene.

Hva betyr ordningen for de forskjellige boligtypene?

 • I Bærum er det beholderrenovasjon og alle husstander har en todelt beholder til mat- og restavfall. Matavfall sorteres i egen grønn pose, mens restavfall er det som er igjen når du har sortert ut det som kan gjenvinnes.
 • Det er valgfritt om du ønsker en egen beholder til papp, papir og drikkekartong eller om du vil bruke en oransje gjenbrukssekk. Beholder kan bestilles i appen "Min Renovasjon", ved å ringe 67 50 40 50 eller sende en epost til renovasjon@baerum.kommune.no.
 • Plastemballasje legges i egen gjennomsiktig sekk.
 • Henting av rest- og matavfall skjer hver andre uke og henting av papp, papir og plastemballasje hver fjerde uke. 
 • Vinterstid er abonnent selv ansvarlig for at adkomst til beholder er ryddet for snø og om nødvendig strødd før kl. 06:00 på tømmedag.

 • Kommunen har etablert en rådgivningsgruppe som kan kontaktes av borettslag og sameier. Ta kontakt på e-post renovasjon@baerum.kommune.no for spørsmål eller for å få en avtale om befaring.
 • Det skal være tilgang til avfallsrom uten at renovatøren må gå i trapper og beholder må kunne trilles ut på bakkeplan.
 • For borettslag og sameier med flere enn 30 boenheter anbefaler kommunen nedgravde containere. Plassering av beholdere og/eller nedgravde løsninger må godkjennes av Bærum kommune.
 • Større sameie og blokker kan få dispensasjon til ukentlig henting om det ikke er mulig å ha 14-dagers henting. Denne avgjørelsen tas i samarbeid med styret slik at vi finner de beste løsninger på beholder og henting. 
Lukket beholderskap for større beholdere.
Lukket beholderskap for større beholdere.
Avfallshus
Avfallshus til større beholdere - åpen løsning.

 

 • Boliger tilknyttet avfallssuget på Fornebu vil få en egen løsning for optisk ettersortering av matavfall og er helt uavhengig av sekker og hentetider for avfall. 
 • Matavfallet kildesorteres i pose med bestemt farge, knytes godt igjen og legges i nedkast for restavfall.
 • Det er nedkast for restavfall, papp/papir og plastemballasje. Avfallet samles i nedkastet og vakumsuges ved jevne mellomrom. Ikke kast for store gjenstander i nedkastet. Vakttelefon for stopp i systemet er 474 69 000.
Avfallssug på Fornebu
Avfallssug på Fornebu.

Avfallsløsninger og beholdere 

Trenger du flere matavfallsposer?

Knyt en tom matavfallspose på beholderhåndtaket, og du får ny rull av din renovatør ved neste henting. Det er også mulig å hente matavfallsposer på Veiledningstorget i Kommunegården i Sandvika og på Isi gjenvinningsstasjon. 

Bor du i et større borettslag eller sameie kan styret ta kontakt med kommunen på e-post renovasjon@baerum.kommune.no eller telefon 67 50 40 50, så vil vi sørge for at nye poser til matavfall blir utlevert.

Sekker til plastemballasje

Sekker til plastemballasje leveres ut i løpet av september, hvert år. 
Har du ikke mottatt sekker til plastemballasje?

Meld en feil i Hentekalenderen 

Oransje sekk for papp, papir og drikkekartong

For deg som ikke har valgt beholder for papp, papir og drikkekartong brukes oransje sekk til papp og papir. Sekken tømmes av renovatør, og kan brukes om igjen.

Har du behov for ny sekk? Kontakt Veiledningstorget i Kommunegården på tlf. 67 50 40 50.

Ønsker du en beholder for papp, papir og drikkekartong? Beholder kan bestilles i appen "Min Renovasjon", ved å ringe 67 50 40 50 eller sende en e-post til renovasjon@baerum.kommune.no.

Standardbeholder løsning

 • En standardløsning inkluderer følgende per husstand:
 • En todelt beholder (260 l) for rest og matavfall
 • Tilbud om beholder (240 l) til papp, papir og drikkekartong eller fortsette med oransje sekk
 • Sekker til plastemballasje
 • Henting av rest- og matavfall hver andre uke, henting av papp, papir og plastemballasje hver 4. uke

Samarbeid om felles beholdere

I borettslag, boligsameier kan det etableres fellesløsninger for innsamling av restavfall, papir og plastemballasje.

Beholderstørrelser 

Bilde av nye beholdere for avfall
Beholdere for mat- og restavfall og papp, papir og drikkekartong.

Mål på beholdere

 140 L
MAT
REST
260 L
TODELT
MAT
REST
240 L
REST
MAT
PAPP
370 L
REST
PAPP
PAPIR
660 L
REST
PAPP
PAPIR
PLAST
1000 L
PLAST
Bredde cm 48 70 58 75 127 126
Dybde cm 55 70 73 80 78 108
Total høyde cm 107 110 107 107 121 136
Høyde til sarg cm 94 95 96 96 108 115
Høyde uten lokk cm 105 101 105 101 120 121
Bredde ved hjul cm 50 70 58 75 - -

En liten kurv og poser til matavfall

Når du har mottatt beholder for matavfall skal du begynne med kildesortering av matavfallet. Du skal da også ha mottatt en liten trådkurv (mål: dybde 21 cm, bredde 26 cm, høyde 22 cm) og små grønne poser for matavfall.

Plassering av beholdere

Hentested for avfallsstativer, beholdere og containere (oppsamlingsenheter) må være lett tilgjengelig både for beboere og renovatører. Adkomsten må være fri for hindringer. Snømåking, strøing, samt beskjæring av busker er abonnentens ansvar.

 • Plasseringen av hentested skal også være slik at det i minst mulig grad er til sjenanse for andre ved bruk eller tømming.
 • Renovasjonsbilene er store og det anbefales at hentestedet plasseres slik at det ikke medfører kjøring inne på boligområdene (gangveier, trange villaveier, ved lekeplasser o.l.). En god plassering kan være i utkanten av boligområdet, og gjerne slik at bilen slipper å rygge.
 • Beholdere skal plasseres nærmest mulig kjørbar vei. Minimum en meter fra tomtegrensen, og maksimalt 10 meter fra veikant for beholdere med to hjul og 5 meter fra veikant for beholdere med fire hjul.
 • Beholderplassering over 10 meter for 2-hjuls beholder og 5 meter for 4-hjuls beholder medfører tilleggsgebyr (trilletillegg). Maksimal avstand er 20 meter.
 • Oppsamlingsenhetene må stå på et plant fast underlag, gjerne med tak. Beholdere bør ikke stå på grus eller gress, fordi de da kan være vanskelige å trille.

Avfallsrom

Plassering av oppsamlingsenheter innendørs i egne avfallsrom er mulig, men det settes noen krav til utforming. Sjakter skal om mulig unngås. Der det i dag er sjakter, bør beboere vurdere andre løsninger.

Unngå trapper, terskler eller trinn

Plasser beholderne mest mulig tilgjengelig for renovatøren. Sett gjerne beholderne med håndtakene ut. De må stå på et plant og fast underlag på bakkeplan. Beholderen må ikke plasseres på en måte som medfører trappebæring eller at de må trilles over terskler eller trinn.

Bør plasseres i skyggen

Beholderen bør plasseres på en skyggefull plass. For å redusere risiko for ubehagelig lukt bør beholdere plasseres med god avstand fra egen eller naboens uteplass eller vindu.

Når det snør

Om vinteren må adkomst være ryddet for snø fra kl. 06.00 og eventuelt strødd der beholderne skal trilles. Har du en avtale med private om snørydding, er det lurt å ta hensyn til dette ved inngåelse av avtaler om snørydding. Er meldt mye snø om natten, kan du også sette beholderen fram til veien kvelden før henting. 

Trille frem selv

Plasserer du beholderen et annet sted på tomten som ikke er tilgjengelig for renovatøren, må du trille den frem til kjørbar vei innen kl. 06.00 på tømmedagen.

Nedgravde løsninger

Kostnadene for innkjøp av nedgravde containere eller delvis nedgravde containere må sameiene og borettslag dekke selv.

Får tilskudd fra kommunen: Sameier og blokker med avfallsrom kan søke om tilskudd på 1/3 av kostnaden til innkjøp av nedgravd løsning, maksimum kr. 20.000. pr. enhet. Tilskudd som medfører utfasing av sjakter prioriteres. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis.

Bærum kommune kan dekke kostnadene for større borettslag og sameier som ønsker nedgravd container for glass- og metallemballasje.

Får ikke tilskudd fra kommunen: For nybygg eller nye utbyggingsområder er plassering av nedgravde beholdere som avfallsløsning billigere enn tradisjonelle avfallsrom. Kommunen gir derfor ikke tilskudd til dette. Det samme gjelder for etablering av avfallshus, siden denne løsningen ikke fører til vesentlige reduksjon i utgifter for kommunen.

Delvis nedgravde containere
Delvis nedgravde containere.
Helt nedgravde containere
Helt nedgravde containere.

Ønsker du en nedgravd avfallsløsning må du følge temaveileder for
nedgravde avfallscontainere/avfallsløsninger. 

Se også: 

Det finnes et utvalg av leverandører. Borettslag/sameier står fritt til å velge hva slags løsning som er å foretrekke.

Det tas forbehold om at listen ikke er komplett.

Det er mulig å ha ordning med hjemmekompostering. Abonnenter med avtale om hjemmekompostering vil få fratrekk i renovasjonsgebyret og alle som har og inngår en avtale skal få en 140 l beholder for restavfall.

Ønsker du å kompostere matavfallet ditt hjemme?

Da kan du inngå en avtale med Bærum kommune. Fra 1. september 2016 er det krav om kurs i hjemmekompostering.

Avtalen forutsetter innkjøp av godkjent svanemerket beholder.

Isi gjenvinningsstasjon formidler salg av kompostbeholdere av typene KompostBjørn og Biolan Light til reduserte priser.

Godkjente svanemerkede beholdere

 • Kompostbjørn 4 233 kr
 • Biolan Light 5 094 kr

Prisene gjelder ved henting på Isi gjenvinningsstasjon.

Med avtale om hjemmekompostering (pdf) får du reduksjon på renovasjonsgebyret og du kan hente gratis strø på Isi gjenvinningsstasjon.

Kompostering gir et fint jordforbedringsprodukt til hagen.

Gratis kurs i hjemmekompostering hver vår

Kurset heter "For kommunens innbyggere - fra matavfall til kompost" og det tar for seg hvordan mat- og hageavfall blir omdannet til næringsrik kompost, hvordan kompostbeholderene fungerer og hvordan du unngår insekter og lukt. 

Kurset holdes i samarbeid med Nina Berge. Dette er et dagskurs og man kan velge dag, men påmelding kreves.

Kursdager for våren 2018 i Kommunegården i Sandvika: 

 • Onsdag 18. april kl. 18.00 - ca. 21.00 
 • Torsdag 3. mai kl. 18.00 - ca. 21.00

For påmelding og informasjon, kontakt: 
Lena Praefcke, tlf 67 50 47 48

Alle bebygde eiendommer på øyer i Bærum plikter å delta i ordningen med øyrenovasjon. Ta kontakt med kommunen for å opprette abonnement. Renovasjonsordningen foregår fra 15. april til 15. oktober.

Renovasjon