Trangere økonomiske rammer i offentlig sektor, endringer i klima, digitalisert hverdag, teknologisk utvikling, demografiske endringer med høyere andel eldre, færre yrkesaktive og endrede krav til kompetanse i arbeidslivet – dette er noen av de utfordringer fremtidens kommune må møte.

Bærum 2040 handler om hvordan vi møter utfordringene med en langsiktig strategisk tilnærming til kommunens aktiviteter og tjenester og om hvordan vi skal sikre at Bærum fortsatt er den kommunen vi ønsker den skal være. Tenke langt – handle nå er sentralt som rettesnor for kommunens aktiviteter. Et langsiktig perspektiv er avgjørende for å sette kommunen i stand til å møte endrede behov, forventninger og krav til morgendagens tjenester. Derfor er dagens prioriteringer og valg viktige – de skaper utvikling og eierskap til det som skal møte brukere, innbyggere og næringsliv i fremtiden.

Med Bærum 2040 i siktet, er Veikart 2024 de veivalgene vi anbefaler for de neste fire årene – hva vi må gjøre for å møte utfordringene og hvordan vi skal gjøre det. Det er mye vi ikke vet, men det er også mye vi vet. Derfor handler Veikart 2024 om å se muligheter og utfordringer, og gjøre de rette grepene år for år.

2.1 Veikart til fremtidens kommune

Kommunens største utfordringer på vei mot 2040 krever målrettet satsning på:

 • Fremtidens tjenester – behov og effekt
 • Balansert samfunnsutvikling – gode bysamfunn
 • Klimakloke Bærum – handle lokalt
 • Kunnskapskommunen Bærum – nye partnerskap
 • Sammen om Bærum – frivillighet og innbyggersamarbeid
 • Kommune for fremtiden – relevant og innovativ

Ett Bærum, omstilling med kvalitet og bærekraft og FNs bærekraftsmål skal være vevd sammen i de seks områdene, som til sammen utgjør Veikart 2024. I arbeidet med ny kommuneplan vil relevante og målbare nøkkelindikatorer innenfor bærekraftig utvikling ytterligere konkretiseres. En systematisk tilnærming til disse områdene ruster kommunen til å møte de utfordringer som vil komme. Et slikt helhetlig blikk vil gjøre Bærum til en enda bedre kommune.

2.2 Fremtidens tjenester – behov og effekt

Bærum kommune gir innbyggerne nødvendige og gode tjenester gjennom hele livet. Mange får tilrettelagt tjenester som er avgjørende for å mestre egen hverdag. Utfordringene fremover krever at tjenestene utvikles og forbedres for å møte den enkeltes behov. Kommunen må omstille med kvalitet og bærekraft.

Hva vil vi oppnå?

For å møte fremtidens utfordringer skal tjenestene vektlegge forebygging, læring og kompetanse, arbeid og aktivitet,  hverdagsmestring og ansvar for eget liv. Innbyggernes behov er forskjellig.

Ett Bærum er en rettesnor og forpliktelse overfor innbyggerne som forventer å møte en koordinert kommune og helhetlige tjenester.

Omstilling med kvalitet og bærekraft sikrer forvaltning av fellesskapets ressurser på best mulig måte.

Tjenestene skal være effektive og forutsigbare.

Digitale løsninger og det digitale førstevalget skal utvikles og integreres som en naturlig del av dialog og tjenester.

Samfunnsdialogen skal bidra til å utvikle bærumssamfunnet og møte fremtidens utfordringer. Dialog og samarbeid med innbyggeren skal være åpen og vennlig – og gi mulighet for medvirkning.

Hvordan vil vi gjøre det?

 • Utvikle tjenestene basert på erfaringer, kunnskap og innbyggerens tilbakemeldinger.
 • Utvikle og ta i bruk digitale løsninger i tjenesteytingen, i dialog med innbyggerne.
 • Sammen om velferd skal gi samlet og rett bistand til målgrupper med særskilt behov for koordinerte tjenester.
 • Kommunen skal aktivt invitere til partnerskap med privat næringsliv, frivillige lag og organisasjoner for å finne frem til nye og bedre løsninger for arbeidsdeling og samarbeid.
 • Legge til rette for aktiv innbygger- og brukerdialog, blant annet gjennom Min side, ut fra behovet hos den enkelte – «Hva er viktig for deg?»
 • Utvikle kommunens arbeidsformer og metoder med vekt på digitale løsninger og sammenhengende tjenester.
 • Tjenesteutvikling skal inngå i Omstilling 2024.

Hovedsatsninger i 2020

 • Gjennomføre Sammen om velferd
 • Videre utvikling av digital skolehverdag – nye digitale læremidler fra høsten 2020
 • Gjennom åpning av demenslandsbyen sikre innovativ utvikling av omsorgstjenestene
 • Styrking av arbeidet gjennom økt satsning på tjenesteinnovasjon og omstilling
Hovedsatsninger 2020 bilde 1

2.3 Balansert samfunnsutvikling – gode bysamfunn

Samordnet areal og transportplanlegging der utbygging de neste 10–20 årene skal skje i de utvalgte områdene med god kollektivdekning i tråd med arealstrategien. Kommunen vil ha fokus på kvalitet i nybygg og byrom basert på en bypolitikk som gir tydelige rammer og forventninger til utbyggere. Dette sikrer at vedtatt utbygging gjennomføres med vekt på god og variert arkitektur, gode og tilgjengelige byrom og grønne lunger.

Hva vil vi oppnå?

Utvikling av gode boområder og byrom med høy kvalitet, variert arkitektur og med god tilgang til friområder.

Midlertidige byrom og tilbud for befolkningen skal etableres for å sikre tilgjengelighet og gode opplevelser også i utbyggingsperiodene.  Ved utbygging skal dette gjennomføres skånsomt for å skjerme innbyggere, næringsdrivende og andre.

Innovasjon og forskning i by- og samfunnsutvikling som sikrer smarte og bærekraftige løsninger.

Aktiv medvirkning og gode dialoger med alle interessenter i forbindelse med utvikling av lokalsamfunn

Utvikling av mobilitetsløsninger som fremmer en god arealpolitikk og sikrer en balansert utvikling av blågrønne strukturer.

Kultur og kulturnæringer har en sentral rolle i de nye lokalsamfunnene. Det vil legges til rette for utvikling av gode møteplasser og arrangementer, som kan skape interesse utover kommunens grenser.

Hvordan vil vi gjøre det?

 • Utarbeide en helhetlige plan for utvikling av Fornebusamfunnet.
 • Følge tett utbyggingen i Sandvika, på Bekkestua og i andre bymessige områder.
 • Klargjøre og planlegge for kommunens egne oppgaver som planmyndighet, grunneier og samfunnsutvikler.
 • Aktiv medvirkning og en offentlig dialog som sikrer at utbyggingsprosesser forankres både hos politikerne, administrasjonen, grunneiere, næringslivet og befolkningen for øvrig.
 • Styrke kommunens organisasjon med kapasitet og faglig kompetanse.
 • Samarbeide med NTNU og andre institusjoner om forskning på byutvikling.
 • Være en aktiv samfunnsaktør inn mot regionale og nasjonale myndigheter.
 • Samarbeide tett med Oslo og de andre regionbyene i hovedstadsregionen.

Hovedsatsninger i 2020

 • Helhetlig plan for utvikling av Fornebusamfunnet
 • styrke lokal frivillighet og innbyggersamarbeid på Fornebu
 • Gjennomføringsplan for utviklingsprosjekter i Sandvika – som sikrer medvirkning, gode overgangsløsninger og tilbud om alternative byrom og forretningsarealer
 • Styrkning av arbeidet med byutvikling i Sandvika og på Fornebu
Hovedsatsninger 2020 bilde 2

2.4 Klimaklok kommune – handle lokalt

Gjennom vedtatt Klimastrategi 2030 og handlingsplanen med over 60 ulike tiltak skal Bærum utvikles til en bærekraftig klimaklok kommune. Handlingsplanen favner bredt gjennom hovedtemaene mobilitet, bygg og ressursbruk. Mange tiltak er allerede iverksatt. Strategien og handlingsplanen som er vår lokale Paris-avtale skal revideres i løpet av 2020. Innbyggere, næringsliv og kommunens egen organisasjon er målgruppene i planen.

Hva vil vi oppnå?

Bidra systematisk til at kommunen når målet om 40 prosent reduksjon av klimautslippene i 2030.

En klimaklok kommune som involverer og mobiliserer alle deler av bærumssamfunnet; enkeltpersoner, barn og unge særskilt, næringsliv, organisasjoner og folkevalgte.

Klimavennlig praksis tydeliggjøres i alle planer, samt fremtidig budsjettering og langtidsplanlegging.

Fornebu skal være et område for å utvikle og teste ut utslippsfrie løsninger med sikte på et utslippsfritt Fornebu i 2027.

Utvikling av grønn mobilitet og være en pådriver for styrket kollektivtrafikk.

Delta aktivt nasjonalt og internasjonalt i samarbeid om klimaeffektive byer blant annet gjennom Covenant of Mayors (GCoM).

Hvordan vil vi gjøre det?

 • Gjennomføre strategi- og handlingsplan i samarbeid med innbyggere og næringsliv.
 • Følge opp samarbeid med næringslivet om det grønne skiftet blant annet gjennom topplederforum i regi av Smart City.
 • Revidere strategi- og handlingsplanen i 2020.
 • Samarbeide med Ruter om bedre tverrgående bussforbindelser.
 • Følge opp arbeidet med Fornebubanen og E18.
 • Utvikle plan for utslippsfritt Fornebu.
 • Utvikle klimadashbord for måling av klimakloke valg og utslipp, som ledd i bevisstgjøring og engasjement.
 • Utvikle klimabudsjett og -regnskap for Bærum kommune.
 • Kommunen går foran med medarbeidere som ambassadører for klimaklok kommune.

Hovedsatsninger i 2020

 • Revisjon av klimastrategien med høye ambisjoner og tydeligere innsatsområder
 • Bærum skal erklære seg som klimaklok kommune i 2020.
 • Første driftsår for klimadashbord med relevante nøkkeltall. Synliggjort gjennom klimabudsjett og -regnskap
 • Intensivere innsatsen for å nå målet «I 2020 er andelen kommunalt ansatte som reiser kollektivt, med sykkel eller gange til jobb 57 prosent» Se for øvrig kapittel 9
Hovedsatsing bilde 3

2.5 Kunnskapskommunen Bærum – nye partnerskap

Bærum er Norges femte største kommune med nær 130 000 innbyggere, 4 100 bedrifter og over 72 000 arbeidsplasser. Kommunen er vertskap for de mest ledende teknologibaserte næringer innen energi og telekommunikasjon.

Kunnskapskommunen Bærum inviterer til et partssamarbeid mellom næringsliv, akademia og kommunen. Bærum blir den største kommunen i Viken med Sandvika som regionhovedstad, og vil bidra aktivt til en styrket region og et tett samarbeid med Oslo og kommunene rundt hovedstaden.

Hva vil vi oppnå?

Innbyggerne og bærumssamfunnets behov løses oftere i et partnerskap mellom lokalt næringsliv, akademia og Bærum kommune.

Utvikling og omstilling for morgendagen er kunnskapsbasert, innovativ og i tråd med utviklingen i samfunnet for øvrig.

Næringslivet i Bærum styrker sin posisjon og bidrar til et grønt skifte.

Et variert og robust utdanningstilbud på høyskole og universitetsmiljø i kommunen utvikles. Bærum kommune styrker sin posisjon som en kompetent og interessant arena for relevante utdanningsmiljøer.

Videreutvikling av Kunnskapssenteret som et anerkjent og etterspurt studiested med en attraktiv og levende campus for studenter og lærere.

Bærum kommune er, som den største kommunen i Viken, ledende i regionsamarbeidet og aktiv samarbeidspartner for en samlet og slagkraftig hovedstadsregion.

Hvordan vil vi gjøre det?

 • Kommunen legger til rette for systematisk forsknings- og utviklingsarbeid med akademia om fremtidige løsninger.
 • Styrke og utvide inngåtte samarbeidsavtaler med NTNU og VID.
 • Kommunens næringssamarbeid utvikles aktivt gjennom planer, prosjekter og konkrete initiativ.
 • Smart city utvikles og styrkes som en felles arena for samarbeid og partnerskap.
 • Bærumskolen utvikles i tråd med erfaringene fra samarbeid med Simula og Telenor.
 • Etablere en nærregion i Viken som kan fremme regionens interesser og invitere til bredt samarbeid med fylkeskommune om sentrale problemstillinger/utfordringer.
 • Invitere til bredt samarbeid i region Viken. Aktiv pådriver for samarbeid med Oslo og kommunene rundt hovedstaden.
 • Sandvika utvikles som regionhovedstad i Viken.

Hovedsatsninger i 2020

 • Implementere næringsplanen og videreutvikle relevante arenaer for samarbeid
 • Styrke samarbeidet med NTNU og VID gjennom innovasjons- og forskningsaktiviteter
 • Etablere Bærum i en nærregion i Viken som kan fremme regionens interesser og invitere til samarbeid med fylkeskommunen blant annet om samferdsel og utdanning
 • Styrke samarbeidet i Smart City om det grønne skiftet, næringsutvikling og partssamarbeid
 • Økte ressurser til arbeidet med Smart City, forskning og regionalt samarbeid
Hovedsatninger 2020 bilde 4

2.6 Sammen om Bærum – frivillighet og innbyggersamarbeid

En kommune er innbyggernes organiserte fellesskap. Men kommunen kan ikke gjøre alt. Det gode livet må skapes av innbyggeren selv – i familien, på jobb og skole og i gode fellesskap lokalt. Kommunen må samarbeide med innbyggere, i organiserte og uorganiserte former, for deltakelse og medvirkning som styrker fellesskapet. Utprøving av nye samarbeidsformer blir viktig. Det er summen av egen innsats, kommunens bidrag og lokalt samarbeid som gir den gode hverdagen, hvor barn og unge får en god oppvekst og eldre en hverdag hvor de kan «leve hele livet».

Hva vil vi oppnå?

En aktiv innbyggerkommune som inviterer til dialog og bredt samarbeid om å løse felles utfordringer hvor kommunen ikke kan løse alt alene – der innbyggerne opplever at premissene for samarbeidet er klare og at de er informert, blir hørt, tatt på alvor og påvirker beslutninger.

Utvikle og styrke Bærum som en internasjonal, mangfoldig og raus kommune basert på viktige verdier som samhold og nærhet, hvor samfunnslivet preges av at vi er alle nordmenn – uavhengig av religion og etnisk opprinnelse.

Levende samfunns- og lokalmiljø med innbyggere som ønsker å bidra med økt deltakelse og medvirkning for å skape gode tilbud og nye og bedre løsninger i lokalsamfunnet – i bomiljøet, på fritiden og i andre fellesskap.

En mangfoldig og inkluderende frivillig sektor som ivaretar aktivitet for egne behov og legger til rette for å bidra for andre.

2022 er Frivillighetens år. Kommunen skal markere året med en ny giv for frivilligheten. Styrke og utvikle eksisterende dialog og samarbeid og skape nye arenaer og partnerskap hvor også næringsliv inviteres inn.

Hvordan vil vi gjøre det?

 • Styrke samarbeidet med frivillige lag og organisasjoner gjennom et årshjul for aktivitet og løpende samarbeid.
 • Legge til rette for frivillige organisasjoner gjennom lokaler, økonomi og organisasjonsmessig støtte.
 • Utvikle en strategi for innbyggersamarbeid og en felles plattform for samarbeid i bærumsamfunnet.
 • Prøve ut nye former for medvirkning gjennom innbyggerutvalg, årlige møter med lokalsamfunn og interaktiv kommuneinnbyggerdialog.
 • Utvikle interaktiv innbyggerdialog gjennom nye digitale løsninger, slik som Min side, innbyggerpanel, elektroniske høringssvar og andre nye dialog- og samarbeidskanaler.
 • Samarbeide om større felles arrangementer som skaper engasjement og deltakelse fra kommunens egne innbyggere og fra andre som ønsker å besøke kommunen.

Hovedsatsninger i 2020

 • Utvikle initiativet Gylden fremtid hvor pensjonister og unge eldre aktivt kan bidra i kommunen
 • Etablere gode samarbeidsarenaer med organisert frivillighet, herunder arrangere Frivillig 2020 som årlig konferanse
 • Frivillighetens år i 2022 – invitere til samarbeid og planlegging for et frivillighetsløft mot 2022
 • Styrke kommunens organisering, kompetanse og kapasitet i arbeidet med frivillighet og innbyggersamarbeid
 • Åpne skoler for lokalsamfunn
Hovedsatsing bilde 5

2.7 Kommune for fremtiden – relevant og innovativ

Bærum kommune har et langsiktig blikk mot 2040. Det er nødvendig for å være bevisst utfordringene kommunen må møte med andre svar enn de vi har i dag. Digital transformasjon og teknologiske muligheter vil påvirke den kommunale hverdagen. Det er ikke selvsagt at innbyggere vil være fornøyd med og bruke løsningene vi tilbyr.

For å være en relevant og kompetent kommune vil vi frem mot 2024 gjennomføre flere utviklingsløp i egen organisasjon som år for år setter oss i stand til å møet de langsiktige utfordringene.

Hva vil vi oppnå?

Omstilling 2024 gjennomføres for å sikre en økonomisk, sosial og miljømessig bærekraftig kommune.

Være en innovativ kommune med god evne til endring og omstilling for å møte nye krav og utfordringer.

Kommunens organisasjon har solid digital kompetanse og digitaliserte løsninger og utstrakt bruk av ny teknologi er en naturlig del tjenesteytingen.

Videreutvikle et planverk som bygger på helhet, bærekraft og langsiktighet. Planene har både kort og lang sikt for å møte fremtidige utfordringer.

FNs bærekraftsmål legges til grunn for alt arbeid mot 2024 og 2040. Kommuneplanen skal bygge på FNs bærekraftsmål.

Kommunens eiendomsportefølje utvikles med bygg og anlegg som legger til rette for gode tjenester, digitale løsninger og effektiv forvaltning.

Ett Bærum – en kommune som finner sammen og opptrer samlet overfor innbyggere og bærumsamfunnet.

Hvordan vil vi gjøre det?

 • Etablere og gjennomføre Omstilling 2024.
 • Utarbeide ny kommuneplan for 2021–2040 med modernisert samfunnsdel og revidert arealstrategi.
 • Gjennomføre handlingsplanen for digitale Bærum med en felles digital grunnmur og utvikling av relevante digitale løsninger
 • Etablere digitalt førstevalg med vekt på interaktiv innbyggerdialog, hvor data gjenbrukes og digital saksbehandling er reell.
 • Gjennomføre planlagte investeringer innenfor rammene av tid og kostnad. Eiendomsforvaltningen skal være proaktiv og fremtidsrettet.
 • Kommunegården etableres som fremtidens arbeidsplass for kommunens medarbeidere. Den skal utvikles til en aktiv og attraktiv arena for innbyggerdialog og samarbeid
 • Fremtidens kommune med nye digitale arbeidsformer, aktivitetsbaserte arbeidsplasser og tverrfaglig samarbeidsbevissthet og praksis.
 • Aktivt oppmerksomt sykefraværsarbeid med fokus på nærvær.
 • Legge til rette for kompetente medarbeidere med relevant kompetanse og evne til kontinuerlig forandring og fornyelse.

Hovedsatsninger i 2020

 • Program Fremtidens arbeidsplass etableres for å sikre videreutvikling av en moderne og relevant kommune
 • Sikre prioritet til gjennomføring av Omstilling 2024 med aktiviteter for hele planperioden
 • Digital transformasjon av organisasjonen gjennom tjenestedesign, kompetanseutvikling og digital satsning
Hovedsatsing bilde 6