Bærum kommunes verdier åpenhet, respekt og mot ligger til grunn for kommunikasjon ved kriser.

Ved store ulykker og når redningsaksjoner pågår er det politiet som har det overordnede og helhetlige informasjonsansvaret. Kommunal kriseledelse uttaler seg om hva som gjøres fra kommunens side.
Viktig informasjon bør først deles med de rammede, for eksempel på et evakuerte- og pårørende senter (EPS) før den gjøres allment tilgjengelig.

En godt forberedt mediestrategi hvor en hurtig imøtekommer berørte, media og samarbeidspartnere, kan avdempe presset. Kommunens kriseledelse må avklare hvem som uttaler seg til media. I krisekommunikasjon er det nødvendig med tydelig, korrekt og hyppige oppdateringer, gitt med empati.

Følgende informasjons- og kommunikasjonsprinsipper er styrende for krisehåndtering:

  • Informasjon er et lederansvar. Den som leder krisehåndteringen er ansvarlig for at informasjon blir gitt korrekt, raskt og målrettet.
  • Leder av tjenesten skal umiddelbart kontakt Kommunikasjonsenheten for å få bistand til å håndtere informasjon til media og befolkningen.
  • Kommunikasjonsenheten skal umiddelbart ta kontakt med berørt tjenestested med tilbud om aktiv bistand.
  • Informasjon skal gis samordnet fra alle ledd og fremstå enhetlig for mottakeren.
  • Sikre at ledere og ansatte som utsettes for mediepress over tid får tilbud om oppfølging

Beredskapsplanen for kommunikasjonsenheten skal ligger til grunn for informasjonsarbeidet som er knyttet til alle hendelsesområdene i Helhetlig ROS-analyse 2015. Hendelser som har høy sannsynlighet og/eller store konsekvenser, avdekker behovet for å ha spesifikke tiltakskort for informasjonshåndtering. Informasjonen må være samordnet med andre ansvarlige samfunnsaktører. Det kan være informasjon om krisehåndteringen - for å påvirke befolkningens handlinger, berolige og unngå panikk, egen informasjonsplan for utfall av strøm/e-kom, egen informasjonsplan vedrørende evakuering og/eller etablering av evakuerings- og pårørendesenter (EPS). Kommunikasjonsenheten skal på oppdrag fra kriseledelsen, samordne og tilrettelegge informasjon til og fra kriseledelsen i forhold til presse/media, innbyggere, publikum og medarbeidere.

Kommunalområder som informerer befolkningen om mindre hendelser i sin daglige drift, må samordne denne med kommunens ledelse dersom hendelsen eskalerer mot et høyt nivå.