Årsrapporten inneholder årsberetningen, redegjør for økonomisk utvikling, klima og miljø, tjenestene, medarbeidere og det politiske styringssystemet.

Bærum kommune årsrapport 2022 (lenke til Framsikt)

Bærum kommune årsrapport 2022 (pdf)

Kommunedirektørens innledning

Når vi ser tilbake på året 2022, er det først og fremst krigen i Ukraina vi tenker på, men også pandemien med høye smittetall og høyt sykefravær. Kommunen markerte frivillighetens år med en rekke ulike tiltak. Viktigst av alt gjennom et år er alle hverdagene i en kommune – med drift og forvaltning i tjenestene.

Vi har nylig markert ettårsdagen for Russlands angrepskrig i Ukraina. Som kommune har vi vist sterk motstand mot krigen, og vi har tatt imot mennesker som er på flukt. NATOs generalsekretær understreker stadig at den største trusselen for Europa, for oss og våre verdier, er at Russland vinner frem med sin aggresjon, og at Ukraina taper krigen.

Invasjonen i Ukraina førte til at kommunen umiddelbart organiserte seg for å ivareta samfunnssikkerhet, beredskap og ikke minst flyktningsituasjonen. Krigen har bidratt til et styrket samarbeid mellom frivilligheten og kommunen. For eksempel var det Rotary og Lions som kartla private boliger som kunne egne seg for flyktninger. 

Vi er takknemlige for frivilliges innsats i denne situasjonen – både den organiserte frivilligheten, innbyggere og våre egne medarbeidere, som bruker av sin tid til beste for andre.

Pandemi og restart

Til tross for optimisme for at koronapandemien skulle beseires, ble smittetallene rekordhøye, særlig vinteren 2022 – og vi fikk et sykefravær på hele 10,1 prosent for året. Fra område til område måtte vi innse at pandemien hadde satt sitt preg på oss, som medarbeidere og som organisasjon. Det har derfor vært behov for en «restart» i tjenestene – vi går ikke fra pandemi til normalitet fra en dag til en annen. Derfor har pandemien i 2022 preget oss mer enn vi hadde forventet. 

Viktige tema i 2022 

Psykisk helse – inkludering

Pandemien har vært krevende, særlig for barn og unge. Derfor har psykisk helse for barn og unge vært en viktig satsing for kommunen. Vi har blant annet omorganisert den spesialpedagogiske hjelpen for at barn som trenger ekstra hjelp og støtte, skal få riktig hjelp til riktig tid. PP-tjenesten har etablert fast rådgiver på alle skolene én dag i uken. Det er også opprettet ressursteam ved alle skoler, og miljølærerfunksjonen er styrket. Barn bor bra i Bærum har gjort at flere lavinntektsfamilier har kunnet kjøpe sin egen bolig, noe som kan gi stabilitet i barndommen.

Et aldersvennlig Bærum

Vi blir stadig flere eldre, og vi lever lenger. Et aldersvennlig Bærum handler om å gjøre samfunnet i stand til å møte utfordringene og mulighetene som ligger i at vi blir flere eldre. Styrket tilbud til hjemmeboende, og økt innsats rundt forebygging og mestring, er viktige satsingsområder.

Frivillighetsåret 2022

Målene for markeringsåret har vært økt deltakelse, økt mangfold og økt kunnskap og synlighet. Det har vært viktig mål for oss å få flere med på det viktige lagarbeidet frivillighet er i Bærum. Vi har gjennomført den vellykkede Frivilligkonferansen, vi har etablert nye samarbeidsformer, frivillighetsrådet er i drift, og lokale lag og organisasjoner er løftet frem på nettsidene og i Bæringen.

Som kommune er vi avhengig av lagarbeidet – derfor satser vi videre på frivilligheten i tråd med ambisjoner og mål for frivillighetens år.

Ambisiøse klimamål 

I forbindelse med revidert klimastrategi 2030 har vi satt oss høye mål. Direkte klimagassutslipp i Bærum skal i 2030 være redusert med 65 prosent eller mer i forhold til 2009. Det sist oppdaterte klimaregnskapet (for 2021) viser en moderat reduksjon av klimagassutslippene på 1,3 prosent fra 2020, og en reduksjon på 30 prosent fra referanseåret 2009.

Bærum fikk for fjerde gang høyeste score i en internasjonal rangering av byer og kommuners klimaarbeid og havnet på miljørapporteringsorganisasjonen CDPs A-liste 2022. Bærumskonferansen 2022 Miljø- og klimaklok – felles krafttak ble vellykket.

Redusert investeringsnivå og trygg økonomi

Kommunens største økonomiske utfordring i årene som kommer, er knyttet til et svært høyt investeringsnivå for store deler av 2020-tallet. Det får også store konsekvenser for driftsbudsjettet. Dette er bakgrunnen for en reduksjon i investeringsnivået i Langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP) på minimum 15 prosent i den kommende 20-årsperioden. 

Kommunen har en trygg og god økonomi. Driftsbudsjettet er på cirka 11,9 milliarder kroner. Netto driftsresultat (brutto driftsresultat minus netto finansutgifter) er 446 mill. Dette er 165 mill. høyere enn revidert budsjett. Resultatgraden er 3,4 prosent.

Styrket virksomhetsstyring og internkontroll

De siste årene er det etablert flere systemer og rutiner for styrking av kommunens virksomhetsstyring, blant annet virksomhetsstyringssystemet Framsikt. Det er nylig innført et helhetlig kvalitetssystem som skal sikre at internkontrollen dokumenteres, og at avvik meldes og følges opp. Systemet bidrar til et kontinuerlig forbedringsarbeid, der meldte avvik, resultater av revisjoner og tilsyn, samt bruk av risikoanalyser, er grunnlaget for læring og justering av praksis. 

Vårt felles lederskap

Målbildet for Vårt felles lederskap skal bidra til å gi felles retning for kommunen. Det er helhetlig ansvar for tjenester som oppleves å henge sammen for brukerne, en bærekraftig og smidig organisering, og et lederskap og en kultur med gjennomføringskraft og fleksibilitet

Vårt felles lederskap ble presentert i oktober med nye direktører og direktørområder. De nye områdene er Oppvekst, Aldring og mestring, Helse og velferd, Samfunns- og byutvikling, Bymiljø og eiendom, og Organisasjon, styring og utvikling.  Dette understreker også viktige innsatser for kommunen i tråd med kommuneplanens samfunnsdel: aldersvennlig Bærum, inkludering, spesielt av barn og unge, samfunnsutvikling, effektiv og målrettet ressursbruk og eiendom som strategisk verktøy.

Nytt i året 2022

Det har vært høy byggeaktivitet i kommunen, og i løpet av året åpnet Oksenøya skole og Oksenøya barnehage på Treklang på Fornebu, Gjettumkollen barnehage, Bekkestua ungdomsskole og utendørs friidrettsanlegg på Rud.

Viktige planer er utarbeidet og vedtatt for Fornebu og Sandvika, med blant annet Sjøfronten og Flytårnområdet. I tillegg har en ny kommuneplanens arealdel vært på høring.

Sandvikas nye jazzfestival ble arrangert for første gang med mange spennende artister og tilbud gjennom en helg i september. Sandvika Pride ble gjennomført for første gang, og prosjektet ble kåret til landets beste ungdomsprosjekt. 

Samfunnsdialog og samarbeid

Kommunen har et tett og godt samarbeid med næringslivet på svært mange områder. Arbeidet med å utvide samarbeidet ytterligere til blant annet også omfatte fagutdanningen er påbegynt.

Med godt innbyggersamarbeid finner vi flere av løsningene sammen, i stedet for alltid å tenke at det er kommunens oppgave å løse problemer for innbyggerne. Innbyggersamarbeid i Bærum skal handle om hvordan kommune og befolkning deltar i utviklingen av lokalsamfunnet og av tilbud og tjenester. Dette er særlig viktig i utviklingen av et aldersvennlig Bærum.

Vi har høye ambisjoner. Vi skal være en kommune der innbyggerne har varierte muligheter for aktivitet, engasjement og medvirkning, ut fra egen livssituasjon og forutsetninger. Vi skal invitere til deltakelse og medvirkning for å skape gode tilbud, inkluderende bomiljøer og nye, bedre løsninger i lokalsamfunnet – en kommune som inviterer til en bred samfunnsdialog.

Geir B. Aga, kommunedirektør