Pandemien preget store deler av 2021 med nedturer og oppturer.

​- Fra vaksineoptimisme til nedstenging, til gjenåpningsoptimisme og ny smittebølge. ​ 2021 ble et uforutsigbart år og pandemien satte sitt preg på administrasjon og tjenester, sier kommunedirektør Geir B. Aga i innledningen til Årsrapporten for 2021.

Det er likevel gjennomført flere innsatser som er viktig for fremtiden:

LØFT – for bedre eldreomsorg:

Gjennom LØFT har vi fått en tredeling av sykehjemstilbudet til kommunens innbyggere; ordinære langtidsplasser, korttidsplasser og demensplasser. LØFT gjør det mulig til å samle større fagmiljøer og økt faglighet gir grunnlag for et bedre tilbud til beboerne. Beboerne vil i større grad kunne bo og oppholde seg der det er andre i samme situasjon, og med lignende forutsetninger som dem selv.

Trygg oppvekst

– innebærer å danne et lag for samhandling på tvers for utsatte barn og unge, og foreldre. Denne arbeidsmodellen skal følge barnet over tid, og skal bidra til inkludering og god livsmestring. Arbeidsmodellen er tilgjengelig på kommunens nettsider.

Styrket inkludering:

Hele 72 pst av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet i fjor er jobb eller utdanning. Minst 20 familier kan skaffe seg egen bolig, ​ved hjelp av startlån.

Steds- og samfunnsutvikling:

Det er gjort viktige avklaringer og vedtak for utviklingen av de tre store utbyggingsområdene i kommunen, Sandvika, Fornebu og Bekkestua.

Endringsreisen – ny kraftsamling

Bærum kommune har i flere år lagt vekt på behovet for endring og omstilling. Omstilling 2024 og PLO 2024 er to av omstillingsprosjektene som ble etablert i årene 2018–2020.

- Pandemien har satt en del av omstillings- og endringsarbeidet på vent i to år. Derfor er det behov for ny giv etter Covid-19. Det, sammen med ny kommuneplan, sterkere vektlegging av FNs bærekraftsmål og behovet for mer helhetlig planlegging, gjør at vi endrer retningen, sier kommunedirektøren.

- Omstillingsprosjektene fra før pandemien skal erstattes av endringsprosesser basert på planmessighet og helhet - i ettårs, fireårs- og 10-årsperspektiv.   Endringsarbeidet skal fortsette med ny kraft, med vekt på tjenestedesign og -utvikling, - og samfunnsdialog. Sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft, og ikke minst arbeid på tvers, skal ligge til grunn, sier Aga.

Solid økonomi med noe lavere investeringstakt

Netto driftsresultat ble 925 millioner kroner, som er 677 millioner høyere enn budsjettert. Dette gir en resultatgrad på 7,4 prosent, som er godt over målet på 4 prosent.  - Hovedforklaringene er uvanlig høy skatteinngang og god avkastning i forvaltningsfondet, sier kommunedirektøren.

- Økonomien er solid og gir kommunen et godt utgangspunkt. For å ivareta kommunens økonomiske bæreevne ble det i 2021 vedtatt en reduksjon i investeringstakten.  Tidsmessig prioritering og kapasitetsutnyttelse er to viktige stikkord, samt standardisering, kvalitet og arealeffektivisering, slår kommunedirektøren fast.

De største enkeltstående investerings- og byggeprosjektene i 2021 er:

  • Treklang - Oksenøya senter på Fornebu
  • Bekkestua ungdomsskole
  • Svømmeanlegget på Rud
  • Friidrettsstadion på Rud
  • Eiksveien omsorgsboliger
  • Jarenga barnehage
  • Sollihøgda vann/avløp

Takker medarbeiderne

- Pandemien har i stor grad påvirket tjenestene og administrasjonen. Det har likevel vært et klart mål å opprettholde gode tjenester. Medarbeidere i hele kommuneorganisasjon har vist stor vilje til omstilling og kreativitet for å opprettholde og videreføre oppgavene til beste for innbyggerne, sier Aga.