Tjenestene ivaretar innbyggernes behov for helse- og sosialtjenester og retter seg mot hele befolkningen og spesielle målgrupper.

Viktige resultater og innsatser i 2016

 • Ventelisten til velferdsboligene er betydelig redusert, fra 43 husstander i utgangen av 2015 til 16 husstander i 2016.
 • Nav kan vise til gode resultater for bosatte flyktninger fem år etter endt introduksjonsprogram. Kun to flyktninger bosatt i 2008, 13 bosatt i 2009, og 11 bosatt i 2010 mottok økonomisk sosialhjelp.
 • I tråd med målsettingen ble 301 flyktninger bosatt, og enhetskostnadene ble redusert.
 • NAV har gode resultater for aktivitetsplikt for ungdom under 30 år, på 65 prosent.
 • Bedre samordning av tjenestene gir mer helhetlige og tilgjengelige tjenester til innbyggerne.
 • Måltallet innfridd med 283 henvisninger (grønne resepter) til Bærum helse og friskliv.
 • Innsatsen for å utsette eller redusere hjelpebehov har resultert i 35 prosent avsluttede vedtak i oppfølgingstjenestene for psykisk helse og rus. Måltallet var 15 prosent.

Utfordringer fremover

 • Behov for mer individuelt tilpasset og differensiert boligtilbud med mindre enheter, samt flere boliger på øverste nivå i omsorgstrappen.
 • Tydeligere og mer tilgjengelig tilbud innen Psykisk helse og rus, med gradvis innføring av oppfølgingstilbud på kveld, natt og helg.
 • Fokuset på arbeid må gjenspeiles i hele tjenesteapparatet for å redusere sosialhjelp og oppnå bedre resultater i introduksjonsordningen.
 • Det er behov for et mer helhetlig perspektiv på integrering og mangfold, som må sees i sammenheng med både folkehelse, frivillighet og kultur.
 • Det er satt en rekke kvalitetsmål for bosetting og integrering av flyktninger som skal følges opp i henhold til gjennomføringsplanen.
tabell