Barnehagene skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barns behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Viktige resultater og innsatser i 2016

 • 14 barnehager deltar i realfagsstrategien Tett på realfag, i regi av Utdanningsdirektoratet og i samarbeid med skole.
 • Alle barnehager har en handlingsplan mot mobbing. Eikelia barnehage har med foreldreinnsats bygget Vennetrappen. I Rykkinn-området har åtte barnehager i felleskap arrangert konsert i Byparken med tema mobbing.
 • I 2016 ble retten til barnehageplass utvidet til å gjelde barn som fyller ett år senest i oktober. Alle barn med rett til barnehageplass fikk tilbud om barnehageplass i god tid før oppstart av nytt barnehageår.
 • To nye private barnehager, Child Planet Fornebu og Fjordveien, ble etablert/utvidet.
 • Flere barnehager har deltatt i forskningsprosjekt, blant annet om barns språkutvikling gjennomført av UiO. Et annet forskningsprosjekt handler om å utvikle utdanningsbarnehager, i samarbeid med HiOA og med støtte fra Norsk forskningsråd.
 • 17 medarbeidere i bærumsbarnehagene ble ferdig utdannet til barnehagelærere.
 • Kvalitetsplan for barnehager vedtatt.

Utfordringer fremover

 • Arbeidet med oppfølging av barnehagemeldingen og satsingsområdene krever målrettet innsats av alle i barnehagesektoren. Gjennom den årlige ståstedsanalysen er det en ambisjon å få tilbakemeldinger fra foreldre og barn på arbeidet.
 • Endrede bestemmelser om antall rettighetsbarn både i 2016 og i 2017 gir ekstra utfordringer for å nå kravene til optimalisert drift og tilpasset kapasitet til lokale behov.
 • Nye rammebetingelser krever endret leder- og samarbeidsstruktur.
 • Veiledningssenteret for barnehagene krever tett samarbeid mellom PP-tjenesten og Barnehagekontoret for å finne løsninger som gir et best mulig helhetlig tiltak for det enkelte barn.
 • Mer arealeffektive barnehagebygg krever nytenkning om barnehagedrift for å opprettholde ønsket kvalitet.
tabell